دانلود مقاله با موضوع فعالیت ورزشی و عوامل ژنتیکی

میزان نمره تعادل
Widget not in any sidebars

1-7 جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری تحقیق حاضر150 نفر سالمندان زن و مرد ورزشکار و غیرورزشکار بالای 60 سال می‌باشد.
1-8 معیارهای انتخاب نمونه
1-8-1 محدودیت‌های اعمال شده توسط محقق
1- حـداقل سن تمامـی افـراد مورد مطالعـه 60 سـال بوده و همگـی موافق انجام تست تعادل مورد نظر بودند.
2- با توجه به فرم جمع آوری اطلاعات که توسط سالمندان تکمیل شده است افرادی که دارای بیماریهای نورولوژیک دیابت، سرگیجه، فشار خون، دفورمیتی شدید در اندام تحتانی، وجود سابقه جراحی در اندام تحتانی، مشکلات مفصلی شدید و یا مصرف الکل و داروهای آرام‌بخش در 24 ساعت قبل از انجام تست بودند از مطالعه حذف گردیدند.
3- افرادی مورد مطالعه همچنین فاقد مشکلات حاد بینایی و شنوایی (در حدی که موجب اختلال در انجام آزمایشها گردد) بودند.
4- تمامی افراد مورد مطالعه قادر به راه رفتن مستقل بوده و احتیاج به وسایل کمکی برای راه رفتن نداشتند. (ضمیمه شماره 1)
1-8-2 محدودیت‌هایی که در خارج از اختیار محقق بوده است
مسائل مربوط به زندگی روزمره نمونه با مثل فقر حرکتی، عادات زندگی، فعالیت روزمره، محیط زندگی، تغذیه و عوامل ژنتیکی از محدودیت‌هایی بودند که خارج از اختیار محقق می‌باشد،که در این تحقیق کنترل نشده است.

1-12 تعریف عملیاتی واژه‌ها
سالمند
سالمند و سالمندی هنوز به طور کامل و جامع تعریف نشده است و اختلاف نظرهایی در اینکه چه کسی را سالمند بنامند وجود دارد ولی عموماً کسی که دارای 65 سال سن یا بیشتر بوده سالمند می‌نامند(22،27،81).
در این تحقیق سالمند کسی است که از تاریخ تولد وی 60 سال و یا بیشتر گذشته باشد.
ورزشکار
در این تحقیق کسانی در گذشته ورزشکار در نظر گرفته شده‌اند که حداقل 5 سال بصورت مرتب (3 روز در هفته و در هر جلسه حداقل 30 دقیقه) ورزش کرده‌ باشند. سالمندانی فعال شمرده شده‌اند که حداقل در 5 سال گذشته بصورت مرتب (3 روز در هفته و در هر جلسه حداقل 30 دقیقه) ورزش می‌کنند. فعالیتهای روزمره جزو ورزش حساب نشده است.
غیر ورزشکار
سالمندان غیرفعال نیز افرادی هستند که در هیچ نوع فعالیت ورزشی و یا عملی که باعث تحرک آنها شود، شرکت نمی‌کنند. فعالیت‌های روزمره مانند خرید کردن، باغبانی،آشپزی و… جزو فعالیت ورزشی حساب نمی‌شوند (26).
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
این فصل در دو بخش مفاهیم نظری و پیشینه تحقیق ارائه شده است. با مرور ادبیات و پیشینه در خصوص موضوع مورد نظر سعی شده است تا کمکی در هدایت مسیر مطالعه صورت پذیرد. در بخش مفاهیم نظری این فصل، با توجه به مطالب بیان شده در فصل اول، مطالبی در مورد پدیده سالمندی، تعادل وضعیتی، حفظ تعادل در سالمندان، خطر سقوط و افتادن سالمندان، نحوه ارزیابی تعادل و تشخیص سالمندانی که در خطر افتادن هستند و همچنین اشاره به تاثیر ورزش بر تعادل سالمندان بیان می‌شود.
در بخش دوم این فصل نیز به تحقیقات انجام شده در حیطه موضوع تحقیق (در خارج و داخل کشور) اشاره شده است.
2-2 مفاهیم نظری