دانلود مقاله با موضوع ضرایب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی

4-عدم وجود مشکلات شبکه ای و مخابراتی
5-آسان بودن کاربرد و استفاده از فناوری اطلاعات
Widget not in any sidebars

عوامل محیطی
1-وجود شبکه یکپارچه در کشور
2-فراهم بودن شرایط استفاده از بانکداری الکترونیک و دولت الکترونیک
3-وجود قوانین و مقررات حقوق لازم در کشور
4-وجود شفافیت در سیاستگذاری فناوری اطلاعات
5-وجود هماهنگی و همکاری بین بخش ها و واحد های مختلف بیمه
3-8) روایی و پایایی تحقیق
3-8-1) روایی پرسشنامه
روایی مهمترین ویژگی هر آزمون بوده و نشان می دهد که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر روایی رابطه یک آزمون را با اهدافش نشان می دهد.روایی یک مقیاس به مطابقت داده های جمع آوری شده پژوهشگر با دنیای واقعی اشاره دارد. روایی به این مورد بر می گردد که اختلاف مشاهده شده در امتیازات مقیاس تا چه حد ناشی از تفاوت میان ارزیابی و نه ناشی از خطای سیستماتیک یا تصادفی است(دهدشتی،بحرینی زاده،1390،ص188). اهمیت روایی، از این رو است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد( خاکی، 1390، ص296). به عبارتی دیگر منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار گردآوری اطلاعات دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی این که داده های گردآوری شده عین واقعیت را نشان دهد( حافظ نیا، 1389،ص 182).
آزمون های روایی را می توان در سه گروه دسته بندی نمود: روایی محتوا، روایی وابسته به معیار و روایی سازه( سکاران،1390،ص223). برای اطمینان در مورد روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه تحقیق، از نظرات اساتید راهنما و مشاور و همچنین متخصصان بازاریابی استفاده شد و اصلاحات لازم لحاظ گردید. روایی سازه نیز از طریق تحلیل عاملی تاییدی مورد سنجش قرار گرفت. روایی سازه بیان کننده این است که نتایج به دست آمده از کاربرد یک ابزار اندازه گیری تا چه حد با نظریه هایی که آزمون بر محور آن ها تدوین شده است تناسب دارد، که در تحقیق حاضر روایی این پرسش نامه توسط 6 نفر از صاحب نظران تایید می شود.
3-8-2) پایایی پرسشنامه
توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان– علیرغم شرایط غیرقابل کنترل آزمون و وضعیت خود پاسخگویان– حاکی از پایداری آن و تغییر پذیری اندک آن می باشد. این توانایی گویای برازش ابزار است چرا که هر زمان اندازه گیری صورت گیرد نتایج پایدار به دست می آید. دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر( عدم ارتباط نتایج به دست آمده در اندازه گیری های مکرر بر روی جامعه)، تا یک (ارتباط کامل نتایج بدست آمده در اندازه گیری های مکرر بر روی جامعه)، قابل تغییر است(سرمد و دیگران،1385،ص167).
در این تحقیق برای اندازه گیری پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده می شود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ابتدا باید انحراف معیار نمرات هر زیرمجموعه از سوالات پرسش نامه و انحراف معیار کل سوالات(زیرمجموعه ها) را محاسبه کرده، سپس با استفاده از فرمول ذیل ضریب آلفای هر زیر مجموعه از سوالات را بدست آورد:
در جدول 4-3 ضرایب آلفای کرونباخ تک تک متغیرها و ابعاد هر یک و نیز ضریب آلفای کرونباخ کل بیان شده است.با استفاده از تجزیه تحلیل داده های تحقیق از طریق نرم افزار آماری SPSS 22 ، ضریب آلفای کرونباخ کل سوالات948/0 به دست آمد و برای کلیه متغیرها و نیز تک تک ابعاد، ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 به دست آمد که بر این اساس می توان گفت سوالات پرسشنامه تحقیق از پایایی مناسب برخورداراست.
جدول 4-3) ضرایب آلفای کرونباخ
متغیرها
ابعاد هر متغیر
آلفای هر بعد
آلفای هر متغیر
مدیریتی