دانلود مقاله با موضوع شاخصهای توصیفی و استنباط آماری


Widget not in any sidebars
سوال 12: استفاده رستوران ها از موسیقی بومی
4- گسترش دانش موسیقی در جذب گردشگر تأثیر دارد.
سوال 5: استفاده از موسیقی بومی در صدا و سیما
سوال 6: استفاده از سی دی های موسیقی بومی

4-1 مقدمه
در این مطالعه که با هدف بررسی نقش موسیقی بومی در افزایش گردشگری انجام شد، داده های به دست آمده از پرسشنامه محقق ساخته استخراج شد. در این فصل دادههای پژوهش در دو بخش توصیف داده ها و آزمون های استنباطی داده ها، تجزیه و تحلیل شده تا شواهدی برای قبول یا رد فرضیه پژوهش فراهم شود.
جهت تجزیه وتحلیل داده های آماری، ابتدا به توصیف داده ها پرداخته می شود که فراوانی و فراوانی درصد و سپس نمودارهای مناسب با داده ها رسم خواهند شد.
4-2 شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
به منظور آشنایی بیشتر با ماهیت متغیرهای پژوهش لازم است قبل از تحلیل دادهها به توصیف آن پرداخته شود چراکه توصیف آماری دادهها مقدم بر استنباط آماری است و به تشخیص الگوهای حاکم بر داده ها کمک میکند. در این بخش با استفاده از شاخصهای توصیفی، از قبیل فراوانی و درصد به توصیف و طبقهبندی این ویژگیها پرداخته می شود.
در این بخش شاخص های توصیفی پاسخگویی افراد به سئوالات پرسشنامه آورده می شود:
بررسی فراوانی پاسخگویی به سئوالات پرسشنامه
جدول 4-1: فراوانی پاسخگویی افراد به سئوالات پرسشنامه
سئوالات بسیار زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
نقش موسیقی در گسترش گردشگری چه میزان است ؟ 30 33 23 8 2
نقش موسیقی های بومی و محلی در گسترش گردشگری چه اندازه است ؟ 27 27 30 11 2
برگزاری جشنواره های موسیقی بومی تا چه اندازه رضایت بخش بوده است؟ 6 22 31 25 12
استفاده از هنرهای نمایشی موسیقی بومی (رقص بومی، نمایش و…) تا چه اندازه در رشد گردشگری موثر است ؟ 18 44 23 11 1
سئوالات بسیار زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
استفاده از موسیقی بومی در صدا و سیما در رشد و گسترش گردشگری تا چه اندازه مفید است ؟ 20 37 20 14 6
استفاده از سی دی های موسیقی بومی در گسترش گردشگری چه مقدار موثر است ؟ 6 23 44 21 4
کنسرت های موسیقی بومی تا چه اندازه برگردشگری تأثیرگذار است ؟ 41 32 11 12 1
گردشگری درمناطق آزاد تا چه اندازه با معیارهای جهانی فاصله دارد؟ 31 32 16 13 5
قیمت بلیط هواپیماها در مقایسه با سایر کشورهای منطقه در چه وضعیتی است؟ 24 30 33 4 1
استفاده هتل ها از موسیقی بومی تا چه اندازه در انتخاب هتل موثراست؟ 10 26 28 22 10