دانلود مقاله با موضوع سیستان و بلوچستان و بررسی شاخص های


Widget not in any sidebars
امکانات رستوران ها در مناطق گردشگری را در چه وضعی می بینید؟ 1 7 37 35 17
استفاده رستوران ها از موسیقی بومی تا چه اندازه در انتخاب رستوران موثر است ؟ 23 38 27 7 2
برگزاری همایش های موسیقی بومی در منطقه کیش تا چه اندازه در جذب گردشگر موثر است ؟ 16 31 21 13 16
امکانات گردشگری در منطقه آزاد کیش را چگونه ارزیابی می کنید؟ 8 27 51 8 3
برگزاری هفته موسیقی بومی در منطقه آزاد کیش تا چه اندازه در جذب گردشگر موثر است ؟ 8 26 42 18 1
برگزاری موسیقی بومی جنوب تا چه اندازه در جذب گردشگر موثر است ؟ 26 28 36 7 0
برگزاری موسیقی بومی شمال تا چه اندازه در جذب گردشگر موثر است ؟ 13 35 33 15 1
سئوالات بسیار زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
برگزاری موسیقی بومی کردستان تا چه اندازه در جذب گردشگر موثر است؟ 23 27 31 11 6
موسیقی بومی سیستان و بلوچستان تا چه اندازه در جذب گردشگر موثر است ؟ 7 20 43 12 15
برگزاری موسیقی بومی ترک ها ( عاشیق های آذربایجان) تا چه اندازه در جذب گردشگر موثر است ؟ 27 24 37 9 1
برگزاری موسیقی بومی خراسان تا چه اندازه در جذب گردشگر موثر است ؟ 6 20 46 22 3
سئوال: سنتی پاپ بومی کلاسیک –
به نظر شما چه نوع موسیقی برای گردشگری مناسب تر است ؟ 41 35 23 11 –
سئوال: اعیاد مذهبی جشن های نوروزی سالروز تولد بزرگان جشن های تابستانی –
برای جذب گردشگران چه مناسبت هائی بایستی مد نظر باشد ؟ 16 36 43 5 –
با توجه به جدول فوق، نقش موسیقی در گسترش گردشگری زیاد است. این گونه به نظر می رسد که کمبود موسیقی های بومی به شدت احساس می شود و گردشگران تمایل به دیدن موسیقی دارند. تأثیر هنرهای نمایشی (تئاتر و نمایش و…) بر گردشگری بالاست. تأثیر صدا و سیما در معرفی موسیقی بومی برای رشد گردشگری زیاد نشان داده شده است. معمولا هم به سی دی های موسیقی بومی در قیاس با موسیقی های پاپ کمتر توجه می شود. همچنین نتایج نشان داد از موسیقی های بومی هنگام صرف غذا در رستوران ها می توان استفاده نمود که آرام بخش است. هم تاکنون همایش های بسیار کمی در مناطق آزاد و مکان های دیگر در مورد موسیقی بومی برگزار شده است و بایستی در این امر اهتمام بیشتری ورزید. برگزاری هفته موسیقی بومی در آشنائی مردم با فرهنگ و آداب و رسوم سایر مناطق دیگر ایران مفید است. موسیقی جنوب معمولا بیشتر طرفدار دارد و دلیل آن بدلیل ریتمیک بودن و شاد بودن آن است و در رستوران ها بیشتر استفاده می شود. در نهایت این که، موسیقی سنتی طرفداران بیشتری دارد و بعد از آن پاپ، سپس بومی و سپس کلاسیک.
محاسبات میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی
ابتدا چولگی و کشیدگی داده ها آزمون می شود. چولگی معیاری از تقارن یا عدم تقارن تابع توزیع می‌باشد. برای یک توزیع کاملاً متقارن چولگی صفر و برای یک توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر بالاتر چولگی مثبت و برای توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر کوچکتر مقدار چولگی منفی است. کشیدگی نشان دهنده ارتفاع یک توزیع است. به عبارت دیگر کشیدگی معیاری از بلندی منحنی در نقطه ماکزیمم است و مقدار کشیدگی برای توزیع نرمال برابر ۳ می باشد. کشیدگی مثبت یعنی قله توزیع مورد نظر از توزیع نرمال بالاتر و کشیدگی منفی نشانه پایین تر بودن قله از توزیع نرمال است. برای مثال در توزیع t که پراکندگی داده ها بیشتر از توزیع نرمال است، ارتفاع منحنی کوتاه تر از منحنی نرمال است.
در حالت کلی چنانچه چولگی و کشیدگی در بازه (2، 2-) نباشند داده‌ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند.
جدول 4-2: بررسی شاخص های توصیفی(محاسبات میانگین، چولگی و کشیدگی) سئوالات پرسشنامه
شاخص ها تعداد مینیمم ماکزیمم میانگین انحراف استاندارد چولگی کشیدگی
سئوال1 5 2.00 33.00 19.2000 13.62718 -.420 -2.442
سئوال2 5 2.00 30.00 19.4000 12.25969 -.857 -1.585
سئوال 3 5 6.00 31.00 19.2000 10.08464 -.330 -1.519