دانلود مقاله با موضوع روش های تصمیم گیری چند معیاره و تصمیم گیری چند معیاره

5-ایجاد احساس نیاز در مشتری نسبت به بانکداری اینترنتی
Widget not in any sidebars

2-14-2) تحقیقات خارجی
میشارا و همکاران در سال (2014) مطالعه ای با عنوان بررسی بالقوه فناوری اطلاعات برای بهبود فرآیندهای بیمه عمومی انجام دادند. این مطالعه با استفاده از روش ترکیبی و با استفاده از گروههای متمرکز انجام گرفت. در این تحقیق جامعه آماری مشتریان بیمه عمومی مد نظر بوده است.در این مطالعه منفعت های اینترنت و تلفن و تمایل برای استفاده از این خدمات مورد بررسی قرار گرفت.روش تجزیه تحلیل در این تحقیق آزمون خی دو یا مربع کای برای تست فرضیه های تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد که استفاده از فرآیندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات برای کارایی برنامه های عمومی و خصوصی بیمه لازم و ضروری است.
آهونن و جاروینن، در سال (2003) در تحقیقی با عنوان وضعیت کنونی بیمه الکترونیک که در سطح 5 کشور آمریکا،انگلستان،آلمان،فنلاند و سوئد که توسط () انجام گرفته است.روس گردوآری اطلاعات پرسشنامه بوده است. پس از تحلیل وضعیت هر یک از کشورهای فوق در زمینه استفاده از بیمه الکترونیک،تجربه اندک شرکت ها در ارایه خدمات الکترونیکی،مسایل مربوط به سیستم ها،مسایل مربوط به نگرش ها و فرهنگ کاربران، لزوم محرمانه ماندن اطلاعات خصوصی کاربران،دفعات اندک استفاده از خدمات بیمه،نیاز به آشنایی با کامپیوتر و روش های بیمه الکترونیک و…از جمله چالش های بیمه الکترونیک در این کشورها معرفی شده اند.نتایج این تحقیق نشان داده است که فن آوری در این کشورها مانع توسعه و پیشرفت خدمات الکترونیکی بیمه نبوده است.
مطالعه آرورا در سال (2003) ،در خصوص کاربرد و تاثیر تجارت الکترونیک بر صنعت بیمه نشان می دهد که عدم دقت در ارائه خدمات،فقدان روش های موثر برای استفاده آسان و ارزان مشتریان در کنار روش های سنتی، فقدان تبلیغات و ناتوانی موسسات در ایجاد انگیزه برای استفاده از بیمه الکترونیک،مقاوت کاربران در استفاده از فن آوری های نوین،امنیت شبکه و پهنای باند، از مهمترین چالش های بیمه الکترونیکی در مسیر توسعه است.توجه به این چالش ها و تلاش ها در جهت کاهش و رفع آن ها باعث می شود شرکت های بیمه بتوانند از مزایا و فرصت های عرصه بیمه الترونیک استفاده نمایند.
فصل سوم
روش اجرایی تحقیق
3-1) مقدمه
تحقیق را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مسئله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گامهایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخهایی برای مسئله مورد علاقه ما در محیط کاری به دست آید. بدان معنا که نخستین گام در تحقیق عبارت است از : آگاهی از زمینه های مشکل آفرین در سازمان و شناسایی روشن و مشخص مشکلی که به بررسی و اصلاح نیاز دارد. هنگامی که مشکل یا مشکلات مهم مشخص شد می توان گامهای بعدی را برای گردآوری اطلاعات، تحلیل داده ها و نمایش عواملی که با مشکل ما پیوند دارند، پیمود. آن گاه با اقدامات اصلاحی مشکل حل خواهد شد( سکاران، 1390،ص6). پایه هر تحقیق (( روش شناخت یا روش تحقیق)) است. روش تحقیق به شیوه های طراحی مطالعات پژوهشی و رویه های تجزیه و تحلیل داده ها اشاره دارد( سکاران، 1390).
از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد، و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها ، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد، و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش های تحقیق است. بررسی و تحلیل نقادانه شیوه های خاص تطبیق عام تئوری در هر یک از فنون ویژه علمی، وظیفه شاخه ای از فلسفه علم است که “روش شناسی” خوانده می شود( خاکی،1384). پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. در این باره آمده است روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است ( خاکی،1384). تحقیق گر به منظور پاسخ گویی به مساله تحقیق ملزم به انتخاب یک متدولوژی و یک استراتژی کلی است؛ تا به کمک اطلاعات و داده ها بتواند به تجزیه و تحلیل پرداخته و مساله را پاسخ دهد(غفاری ، آشتیانی،1387).
در این فصل پس از مقدمه به بیان موضوع تحقیق، روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، ،ابزار تحقیق و روش جمع آوری داده ها، روایی و پایایی ابزار و معرفی پرداخته شده است.
3-2) موضوع تحقیق
فاکتورهای تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت(مطالعه موردی: استان گیلان)
3-3) روش تحقیق
دستیابی به هدف های علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق ( خاکی، 1382، ص 152)
تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه ی دانش بشری در زمینه ی خاصی که مورد علاقه محقق است. هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمان به تحقیق می پردازیم آن را تحقیق کاربردی می نامیم. اما وقتی که اساسا برای بهبود درک خود درباره ی مسائل به خصوصی که به طور معمول در محیط های سازمانی روی می دهند و نیز چگونگی حل آن ها تحقیق می کنیم، آن را تحقیق بنیادی یا پایه ای می خوانیم که تحقیق محض نیز نامیده می شود. یافته های چنین تحقیقی به افزایش دانش در زمینه های مختلف مدیریت کمک می کند ولی تحقیقات توصیفی هم جنبۀ کاربردی دارد و هم جنبۀ بنیادی؛در بُعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها و همچنین برنامه ریزی ها استفاده می شود. تصمیم گیری و سیاست گذاری در قلمرو کار مدیریت ها قرار دارد و کار مدیران جامعه، اعمّ از مدیران عالی سیاسی یا مدیران رده های پایین، چه در بخش دولتی و عمومی و چه در بخش خصوصی و شرکت ها، تصمیم گیری است. دانستن وضعیت حیطه ی مدیریت و تحول متغیرها برای تصمیم گیری امری ضروری است و بدون آگاهی از وضع جامعه، گرایش ها، ویژگی ها، کیفیت متغیرها و نیز عوامل مؤثر در حیطۀ مدیریت نمی توان تصمیم گیری و سیاست گذاری نمود.تحقیقات توصیفی در بُعد بنیادی به کشف حقایق و واقعیت های جهان خلقت می انجامد. در این تحقیقات نوعاً از روش های مطالعۀ کتابخانه ای و بررسی متون و محتوای مطالب و نیز روش های میدانی نظیر پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده استفاده می شود.
این مطالعه از نوع توصیفی بوده که به روش مقطعی در سال 1393 انجام می شود.روش نمونه گیری غیر احتمالی و به صورت هدفمند شامل خبرگان بوده است. جمع آوری داده ها با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته خواهد بود.روایی این پرسش نامه توسط 6 نفر از صاحب نظران تایید می شود.همچنین پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه خواهد گردید.میزان اهمیت هر معیار نسبت به معیار دیگر به یکی از اعداد9(کاملا مهمتر)،7(خیلی مهمتر)،5(مهمتر)،3(کمی مهمتر) و 1(اهمیت یکسان) مشخص خواهد شد.
ابتدا محقق با بررسی متون و مقالات با برخی از خبرگان مهمترین مولفه های تاثیر گذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت را شناسایی خواهد نمود.سپس با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته مولفه ها را در معرض قضاوت خبرگان خواهد گذاشت.
برای اولویت بندی از روش سلسله مراتبی استفاده می شود.روش سلسله مراتبی(AHP) توسط فردی عراقی به نام ساعتی،در دهه 1970 پیشنهاد شد.این روش یکی از پرکاربردترین روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) است.این روش برای حل مسائل بدون ساختار در زمینه های مختلفی چون مدیریت،سیاست،اقتصاد،علوم اجتماعی،پزشکی و… بکار رفته است.روش AHP از طریق پیدا کردن وزن شاخص ها و رتبه بندی گزینه ها عمل می کند.این روش ساختار و چهر چوبی را برای همکاری و مشارکت گروهی در تصمیم گیری ها به وجود می آورد.روش AHP بر پایه سه اصل بنا نهاده شده است:
الف) کشیدن درخت سلسله مراتبی
ب)تدوین و تعیین اواویت ها
ج)سازگاری منطقی قضاوت ها