دانلود مقاله با موضوع روش سنجش پایائی پرسش نامه و روش سنجش روائی پرسش نامه

روش گردآوری اطلاعات مورد نظر به صورت مصاحبه و پرسش نامه و مطالعه منابع و سایت های معتبر اینترنتی بوده است.
3-5 معرفی پرسش نامه
Widget not in any sidebars

با اطلاعاتی که از مصاحبه با اساتید موسیقی، مطالعه کتب مختلف موسیقی و گردشگری و سایت های اینترنتی انجام شد، پرسش نامه طراحی گردید و در اختیار گردشگران بومی و داخلی قرار گرفت.
3-5-1 روش سنجش روائی پرسش نامه
روائی پرسش نامه یعنی آنکه آیا پرسش نامه مدنظر همان چیزی را اندازه می گیرد که دنبالش هستیم و یا خیر. در این جا دنبال تأثیر موسیقی های بومی بر گردشگری هستیم و سوالات بایستی به نحوی طراحی گردند که بتوان این تأثیر را اندازه گیری نمود. نظر کارشناسان و خبرگان می‌تواند کمک خوبی برای بهبود روایی ابزار اندازه‌گیری باشد. برای روا بودن پرسشنامه تحقیق از نظر کارشناسان و خبرگان استفاده شد. که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بدین ترتیب تایید گردید.
3-5-2 روش سنجش پایائی پرسش نامه
پایایی به این موضوع اشاره دارد که اگر نمونه گیری های زیادی صورت گیرد نتیجه تحقیق پایدار می ماند و نتیجه های گوناگونی به دست نمی آید. پایایی قابلیت تکرار روش یا ابزار اندازه گیری است. یعنی اگر چندین بار و به فاصله های زمانی گوناگونی در همان جمعیت به تحقیق بپردازیم نتایج تقریبا تفاوتی نکند. معمولا این امر درمورد پرسش نامه ها اتفاق می افتد که در شرایط یکسان نتایج یکسانی بدست می دهند. دامنه ضریب پایایی از صفر تا 1+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است(ضریب آلفای کرونباخ باید بیشتر از 7/0 باشد تا بتوان گفت پرسشنامه از پایایی برخوردار است).
در این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss 16 پایائی پرسشنامه مورد تحقیق قرار گرفت. که در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول 3-2: پایایی پرسشنامه محقق ساخته
تعداد سئوالات تعداد افراد نمونه میزان آلفای کرونباخ
23 97 93/0
چون میزان آلفای کرونباخ برابر با 93/0 و بزرگتر از 70/0 می باشد بنابراین پرسشنامه از پایائی خوبی برخوردار است.
3-6 روش تحلیل داده ها
پس از اینکه پزوهشگر نوع پژوهش خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب داده های مورد نیاز را برای آزمودن فرضیه خود جمع آوری نمود، مرحله بعدی بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی می باشد که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد و داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید. برای اینکه پژوهشگر بتواند داده های پژوهشی را تجزیه و تحلیل کند باید از روش های آماری استفاده نماید.
در واقع، داده ها که به وسیله روش های مناسب آزمایش یا مشاهده گردآوری می شوند، به عنوان منبع اساسی برای کسب معلومات جدید درباره پدیده مورد مطالعه، به کار می روند که بعد از جمع آوری داده ها، لازم است که مجموعه داده ها را بررسی نموده و اطلاعات مربوط به موضوعاتی را که در مرحله مشخص کردن هدفها مطرح می شوند، استخراج کنیم. تجزیه و تحلیل دقیق داده ها، برای بررسی معلومات حاصله جدید و تعیین نقاط ضعف و قوت آن، ضروری است.
برای بررسی داده های این پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی مختلفی استفاده شد. ابتدا از شاخص های آماری (آماره ها) توصیفی جهت خلاصه کردن اطلاعات پراکنده استفاده شد. سپس برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون خی دو استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شدند.
3-7 مصاحبه ها
جدول 3-3
نظریات و پیشنهادات مصاحبه شونده
استفاده از برنامه های نمایشی و رقص در موسیقی های بومی بدون شکستن خط قرمزها استاد کامران اسدی
استفاده از لباس های محلی در موسیقی های بومی استاد وهاب وجدانی
استفاده از سی دی های موسیقی بومی و نیز دعوت از دانشجویان رشته موسیقی کشورهای دیگر برای بازدید از ایران و موسیقی بومی آن استاد فرهود امیرانی
استفاده از موسیقی بومی به عنوان نماد و هویت فرهنگی یک کشور به همراه لباس های محلی و نیز فروش سازهای موسیقی بومی استاد داریوش طلائی
برگزاری هفته موسیقی بومی و همکاری با آژانس های گردشگری
استفاده از موسیقی بومی در رستوران ها