دانلود مقاله با موضوع توسعه صنعت گردشگری و روش کتابخانه ای


Widget not in any sidebars
کشور ایران با وسعت پهناور خود و مردمان خونگرم بایستی سالیانه گردشگران بسیاری را پذیرا باشد که این مساله توجه به عوامل جذب گردشگر را می طلبد. عوامل مختلفی در جذب گردشگر وجود دارد(شمس و امینی، 1388) که از این میان می توان به نقش موسیقی های بومی اشاره کرد. موسیقی بومی با برگزاری کلاس ها و همایش ها و نیز معرفی آن توسط هنرمندان می تواند در گسترش و اعتلای فرهنگ کشور نقش مهمی را بازی کند.
بنابراین بررسی ارتباط بین فرهنگ ها و توسعه گردشگری از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که با اجرای پژوهش فوق و نتایج کسب شده از تحقیق و در اختیار گذاشتن نتایج بررسی فوق به سازمان های متولی اشاعه فرهنگ غنی ایرانی، می توان گامی هر چند کوتاه در توسعه و شناساندن این عامل فرهنگی-موسیقی بومی- داشت و از طرفی ارتباط بین این عامل و رشد گردشگری را نیز نشان داد که این از این لحاظ اجرای این پژوهش از اهمیت بسزایی برخوردار است و بررسی فوق نیز با هدف نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری انجام می شود.
1-5 اهداف تحقیق
1-5-1 هدف اصلی
بررسی نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری.
1-5-2 اهداف فرعی
بررسی تاثیر انواع موسیقی بومی در جذب گردشگر.
بررسی تاثیر اشکال اجرائی موسیقی بومی در جذب گردشگر.
بررسی تاثیر اجرای موسیقی در مکان های گردشگری در جذب گردشگر.
بررسی تاثیر گسترش دانش موسیقی در جذب گردشگر.
1-6 فرضیه های تحقیق
انواع موسیقی بومی در جذب گردشگر تأثیر دارد.
اشکال اجرائی موسیقی بومی در جذب گردشگر تأثیر دارد.
اجرای موسیقی در مکان های گردشگری در جذب گردشگر تأثیر دارد.
گسترش دانش موسیقی در جذب گردشگر تأثیر دارد.
1-7 تعاریف واژه ها
گردشگری
لغت گردشگری از کلمه tour به معنای گشتن اخذ شده که ریشه در لغت لاتین turns به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد دارد که از یونانی به اسپانیائی و فرانسه و درنهایت به انگلیسی راه یافته است. گردشگری، سیاحت یا توریسم به طور کلی به عنوان مسافرت تفریحی در نظر گرفته می‌شود.
موسیقی
واژه موسیقی از واژه ای یونانی و از کلمه musica و مشتق از کلمه muse می باشد که نام رب النوع حافظ شعر و ادب موسیقی یونان باستان است. موسیقی معادل موسیقی در فارسی خُنیا است و به معنی نوای خوش است. موسیقی را هنر بیان احساسات به وسیله آواها گفته اند که مهم ترین عوامل آن صدا و ریتم هستند و همچنین دانش ترکیب صداها به گونه‌ای که خوش‌آیند باشد و سبب انبساط و انقلاب روان گردد نیز نامیده می‌شود.
موسیقی بومی
موسیقی بومی یا موسیقی فولکلور یا موسیقی مردمی به نوعی از موسیقی سنتی و یا به طور کلی‌تر موسیقی روستایی گفته می‌شود که در اصل توسط خانواده‌ها یا دیگر گروه‌های کوچک اجتماعی به نسلهای بعدی منتقل می‌شود. این نوع موسیقی همانند ادبیات عامه یا فولکلور ، بیشتر به جای نواختن از روی نوت‌های نوشته شده، سینه به سینه و با گوش سپردن منتقل می‌شود و بیشتر محبوب طبقات پایینتر اجتماعی و روستاییان در فرهنگهای گوناگون است و قالب استانداردی ندارد.
1-8 کلیات روش تحقیق
روش شناخت علمی، سیستمی از دستور العمل های صریح و روشنی است که تحقیق بر آن ها مبتنی است و ادعا برای علم بودن به وسیله همان دستور العمل ها ارزیابی می شود. دستور المل های مذبور دائما در حال بهبود و پیشرفت هستند و دانشمندان در جستجوی روش ها و فنون جدید مشاهده، استنباط، تجزیه تحلیل و تعمیم هستند. همانطور که این فنون توسعه می یابند و با فرضیات علم تطبیق می کنند، جزء دستور العمل های روش تحقیق قلمداد می شوند. این دستور العمل ها در واقع کار دانشمندان را از دو نقطه نظر فراهم نمودن درک مشترک در زمینه ارتباط متقابل وکشف قوانین علیت، تسهیل می کند.
بر این اساس، ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ فوق از نظر هدف کاربردی-توسعه ای است. تحقیق کاربردی تحقیقی است که به منظور بررسی مساله ای علمی انجام می گیرد و تحقیق توسعه ای پژوهشی است که با هدف گسترش مرزهای دانش عمومی بشر صورت می گیرد. نوع روش تحقیق به لحاظ روش و ماهیت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای و ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ که در ﺑﺮرﺳﯽ ادﺑﯿﺎت و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﯿﻖ روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار می گیرد. همچنین با توجه به ماهیت پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود. با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موسیقی بومی، اشکال موسیقی بومی، گردشگری و… پرداخته می شود. بخش دیگر اطلاعات، از طریق مطالعه پیمایشی صورت می پذیرد. محدوده زمانی این پژوهش در سال 1392 بوده و هدف از اجرای آن بررسی نقش موسیقی بومی در توسعه گردشگری می باشد.