دانلود مقاله با موضوع تحلیل آماری و ویتامین E


Widget not in any sidebars

سدیم (درصد) 19/0 15/0
اسید لینولئیک (درصد) 90/2 56/2
فیبر خام (درصد) 54/3 31/3
1- مکمل ویتامینه مورد استفاده فرومایت می‌باشد که مقادیر زیر را در هر کیلوگرم جیره فراهم می‌کند، ویتامین Iu A 9000، ویتامین Iu D31000، ویتامین E 11 میلی گرم، ویتامین B1221/0 میلی گرم، ویتامین K 1/1 میلی گرم، تیامین 53 میلی گرم، کولین 1020 میلی گرم، اسید فولیک 75/0 میلی گرم، بیوتین 25/0 میلی گرم و ریبوفلاوین 5/5 میلی گرم.
2- مکمل معدنی مورد استفاده فرماویت می‌باشد که مقادیر زیر را در هر کیلو گرم جیره فراهم می‌کند: منگنز 55 میلی گرم، منیزیم و روی 50 میلی گرم، آهن 80 میلی گرم، مس 5 میلی گرم، سلنیوم 1/0 میلی گرم، ید 36/0 میلی گرم و سدیم 6/1 گرم.
3-12 – صفات مورد اندازه‌گیری:
3-12-1- افزایش وزن جوجه‌ها: وزن کشی جوجه‌ها در پایان هر هفته انجام پذیرفت. وزن کشی به شیوه تجمعی و توسط ترازوی دیجیتال انجام گرفت. اضافه وزن از کسر میانگین وزن در انتهای دوره از میانگین وزن در ابتدای دوره تقسیم بر تعداد روز دوره و با تصحیح تلفات محاسبه شد.
3-12-2 – خوارک مصرفی:
مقدار مصرف خوراک هر واحد آزمایشی نیز همزمان با وزن کشی جوجه‌ها در پایان هر هفته پس از کسر مقدار خوراک باقی مانده در پایان هفته از مقدار خوراک موجود در ابتدای همان هفته به دست آمد.
3-12-3 – ضریب تبدیل غذایی:
نشان دهنده این است که برای تولید هر واحد گوشت مرغ چه مقدار خوراک به مصرف رسیده است. ضریب تبدیل غذایی با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:
اضافه وزن (گرم /پرنده/ روز ) /مصرف خوراک (گرم/ پرنده/ روز) = ضریب تبدیل غذایی
جهت اندازه‌گیری اضافه وزن در یک بازه زمانی از فرمول زیر استفاده شد:
مرغ روز/ وزن ابتدای دوره- (وزن تلفات دوره+وزن پایان دوره) = اضافه وزن بدن (گرم/ پرنده/ روز)
3-12-4 – مقادیر وزنی قسمتهای مختلف لاشه:
در پایان طرح از هر تیمار یک پرنده ذبح و مقادیر وزنی قسمت های مختلف لاشه اندازه‌گیری گردید، پس از تبدیل به درصد مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت که عبارت از وزن زنده، وزن لاشه شکم خالی، وزن قلب، طحال، کبد، سنگدان، وزن چربی محوطه بطنی بود.
کبد به دلیل نقشی که در مسمومیت‌زدایی داشته و وجود هر گونه عامل مسمومیت‌زایی در جیره غذایی با افزایش اندازه کبد همراه است، در این آزمایش مورد بررسی ویژه قرار گرفته است.
اندازه‌گیری وزن بافت های مختلف دستگاه گوارش، پس از قطع دان و گرسنه نگاه داشتن جوجه‌ها به مدت چند ساعت و پس از ذبح جوجه‌ها در پایان دوره انجام گرفت.
3-12-5- اندازه‌گیری خصوصیات کیفی گوشت:
خصوصیات کیفی گوشت مثل: بو، مزه، تردی و شکنندگی گوشت از طریق مشاهدات ظاهری، حسی و مقایسه‌ای انجام شد.
3-12- 6 – فراسنجه‌های خونی:
از فراسنجه های خونی اندازه‌گیری شده می‌توان آنزیم های کنترل کبد، مانند آلانین آمینوترانسفراز (SGOT) و آسپارتات آمینو ترانسفراز (SGPT) را نام برد، که با خون‌گیری از هر تکرار در روز 42 دوره پرورش انجام گرفت. نمونه‌های خونی پس از سانتریفوژ به آزمایشگاه رازی فرستاده شد، تمامی نمونه های خونی توسط دستگاه اتو آنالیزر Ra 1000شرکت پارس آزمون آزمایش شد و میزان آنزیم ها مشخص گردید، تا اثرآنتی اکسیدان مشخص گردد.
3-12-7 – اندازه‌گیری مقدار TBA (اسید تیوبار بیتوریک):
محاسبه آزمایش TBA به دو روش.l Tarladgis et aو Lunch & Feri انجام گرفت که روش Lunch & Feri به صورت خلاصه در زیر آورده شده است: