دانلود مقاله با موضوع تجارت الکترونیکی در ایران و شرکت های کوچک و متوسط

دانلود پایان نامه
 • در این فصل خلاصه ای از نتایج حاصل از تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و به بحث و نتیجه گیری گذاشته شد. سپس پیشنهادات کاربردی و همچنین پیشنهادات برای تحقیقات آینده آورده شد، و در نهایت محدودیت های مربوط به تحقیق مطرح شد.
  منابع و ماخذ

  منابع داخلی
  افجه، سیدعلی اکبر و رضایی ابیانه، ندا، بهار و تابستان 1392،رابطه میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکت های بیمه،مطالعات مدیریت بهبود و تحول, دوره 23 , شماره 70 , از صفحه 231 تا صفحه 247.
  امین،محمدابراهیم و کمال خانی،سحر1387،چالش های اساسی رودرروی اجرای برنامه ی تحول در صنعت بیمه کشور،مجموعه مقالات پانزدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیمه و توسعه،انتشارات پژوهشکده بیمه،صص83-349
  بهرادمهر، نفیسه،به کارگیری تکنولوژی تجارت سیار در صنعت بیمه ایران،پژوهشنامۀ بیمه،سال بیست و هشتم، شماره3،صص47- 72
  پرهیزگار،علی اکبر و آقاجانی،علی(1393)،روش تحقیق پیشرفته با رویکرد کاربردی،تهران،انتشارات پیام نور
  حسن زاده،علی رضا و الهی،شعبان 1385،نقش بیمه الکترونیکی در تسهیل صادرات،فصلنامه صنعت بیمه،سال21،ش3،شماره مسلسل83،صص27-5
  خواجویی، موسی ،1383،مطالعه امکان سنجی تجارت الکترونیکی در ایران روش شناسی زیر ساخت ها،کنفرانس دومین همایش ملی تجارت الکترونیک
  دژپسند،فرهاد1384،بیمه و تجارت الکترونیک،معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی،انتشارات سی زان،چ1،ص82
  رادفر،رضا،(1390)، ارائه مدلی برای اندازه گیری سطح فناوری اطلاعات در سازمان ها با استفاده از سیستم فازی،پژوهش های مدیریت،شماره 89،صص49-57
  رسول اف،جلال(1390)، بانکداری الکترونیکی،دستاوردها،چالش ها و افق آینده.
  رسولیان،محسن،فتح نژاد،فرامرز و نادعلی،شورانگیز1388،بررسی تاثیر تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه بیمه ی الکترونیک در ایران،ماهنامه ی تازه های جهان بیمه،ش 140و141.
  سرمد، زهره، حجازی الهه،(1385)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ دهم، تهران، نشر آگاه.
  صفدری ، رضا. درگاهی، حسین. اشراقیان ، محمد رضا .برزه کار، حسین.(1390)،”بررسی عوامل انسانی موثر در بکارگیری اطلاعات توسط مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی تهران”، مجله دانشکده علوم پزشکی تهران، دوره 5.
  علیخانی،علی و بهرامی،امیر1386،بررسی و شناسایی موانع پیاده سازی بیمه ی الکترونیکی در صنعت بیمه ایران و ارائه راهکارهای مناسب،فصلنامه ی صنعت بیمه،سال22،ش2،شماره مسلسل86،صص55-29
  فتحیان، م. شیخ، ع، (1390)، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی شرکت های کوچک و متوسط. دانشور رفتار مدیریت و پیشرفت، دانشگاه شاهد، سال هجدهم، شماره 50، صص 71-96.
  کریمی،آیت،(1382)،نقش فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه،فصلنامه تخصصی آسیا،،شماره 30،صص15-20
  گلستان هاشمی،مهدی1381،خلاقیت و نوآوری سازمان و تکنولوژیکی،ماهنامه فولاد،ش86.
  همتی،عبدالناصر1382،نقش بیمه در تجارت الکترونیک،مجموعه مقالات دومین همایش تجارت الکترونیک معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی،صص78-169
  محترمی، امیر. حسینی، سید حمید خداداد، الهی، شعبان.(392)،”بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری های اطلاعاتی در سازمان ها”، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری.

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.