دانلود مقاله با موضوع برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی فضایی

جواهر زاده، فرید (1390). سنجش آثار اقتصادی گردشگری. پایگاه خبری دنیای صنعت. بازیابی در سایت: www.donyayesanat.com .
حبیب، فرح.، حسینی نیا، مهدیه (1392). تحلیلی بر مفهوم فرهنگ شهری و تاثیر آن در جذب گردشگر فرهنگی (بررسی چند مصداق جهانی). هویت شهر. شماره 14. صص 5-16.
Widget not in any sidebars

حسینی، علی.، پوراحمد، احمد. اروجی، حسن.، علیزاده، محمد(1392). اولویت سنجش راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه الموت قزوین. پژوهش های جغرافیای انسانی. شماره 85. صص 1-17.
درویشی، محمد رضا(1386). از میان سرودها و سکوت ها، مووسسه فرهنگی ماهور
دهقانی زاده، سمیه. نیاورانی، احمدرضا. سرداری، سروش. شجاعی، سیدمهدی. بطحایی، سیده زهرا(1382). جایگاه موسیقی مذهبی در ایران باستان. مجله هنرهای زیبا. شماره 13. صص 106-117.
رحمانی، خلیل.، پورطاهری، مهدی.، رکن الدین افتخاری، عبدالرضا(1392). برنامه ریزی راهبردیِ توسعه گردشگری مذهبی در مناطق روستایی مطالعه موردی روستاهای دارای مکان های مذهبی اورامان تخت، نجار و هجیج. علوم انسانی. شماره 79. صص 43-64.
رنجبریان، بهارم.، غفاری، محمد.، امامی، علیرضا(1392). شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزه های گردشگران خارجی جهت سفر به شهر اصفهان. مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای. شماره 17. صص 21-36.
زارع شاهمرسی، پرویز(1388). عاشیق های آذربایجان، تبریز: انتشارات آذربایجان
زندباف، حسین(1388). تاریخ و فرهنگ موسیقی جهان. تهران: انتشارات سوره مهر. مرکز موسیقی حوزه هنری.
شاکرین، سوسن (1388). تأثیر موسیقی ایران بر موسیقی غرب، تهران: نشر مرکز موسیقی حوزه هنری.
شریفیان، محسن(1385). اهل زمین، موسیقی و اوهام در جزیره خارگ، تهران: مرکز نشر و تحقیقات قلم آشنا.
شمس، مجید.، امینی، نصیره(1388). ارزیابی شاخص فرهنگ ایرانی و تأثیر آن در توسعه گردشگری، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی.
صدا و سیمای مرکز خلیج فارس(1390). تاریخچه موسیقی. بازیابی در سایت: www.khalijefars.irib.ir .
صنیعی تهرانی، علیرضا(1388). سبک های موسیقی از بلوز تا امروز، تهران: انتشارات رهام
صیدانی، اسکندر.، رستمی، شهین(1391). سنجش تاثیرات اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری (نمونه موردی شهر کرمانشاه). برنامه ریزی فضایی. سال دوم. شماره 3. صص 95-110.
ضیائی، صدیقه.، ضیائی، علیرضا (1385). اثربخشی موسیقی در درمان بیماری های جسمی و روحی سالمندان. تهران: مرکز تحقیقات سلامت زنان فردا
فرهادی، سجاد (1388). موسیقی در ایران. در دسترس در پرتال:
http://www.parsbook.org/1390/08/moosighi-dar-iran.html
فسائی، بنیامین(1391). خلاقیت موسیقی. تهران: آیندگان
قربانی، حمید.، احمدی، سجاد.، معرفت نیا، سارا(1392). نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری شهر بوشهر. پیام سبز. شماره 112. ص 33.
کاظمی، مهرداد، (1385). مدیریت گردشگری، تهران: انتشارات سمت.
کیانی، مجید(1382). جایگاه معنوی موسیقی در وضعیت کنونی ایران. هنرهای زیبا. شماره 14. صص 93-98.
کیایی، منصور(1390). مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی)، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی
لاهوتی، حسن(1390). مثنوی مولوی. ارغنون مولوی.
مصطفائی، نظرمحمد(1378). مقدمه ای برموسیقی ترکمن، تهران: نشر مولف