دانلود مقاله با موضوع اکسیداسیون چربی و قابلیت دسترسی

SEM 30/0 08/0 01/0 04/0 02/0 08/0
Widget not in any sidebars

سطح معنی داری * n.s n.s n.s n.s **
SEM: انحراف استاندارد از میانگین
: a,b,c,d میانگین های با حروف غیر مشابه در هر ستون با هم اختلاف معنی دار دارند (05/0>P).
*: 05/0p < ، ** : 1 0/0 p < ، n.s: میانگین ها از لحاظ آماری با هم اختلاف معنی داری ندارند.
4-6- فراسنجه های خونی:
اثرات اصلی سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامینE بر میزان فراسنجه های خونی در جوجه ها در پایان آزمایش در جدول 4-6 آورده شده است. با افزایش سطوح پودر رزماری و ویتامینE مقدار گلوتامیک پیروات ترانس آمیناز وگلوتامیک اگزال استیک ترانس آمیناز خون جوجه هاکاهش پیدا کرد. مقدار گلوتامیک پیروات ترانس آمیناز در نتیجه افزودن ویتامین E به جیره غذایی به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت (01/0>P)، که نشان می دهد آنتی اکسیدان موثر بوده است و اثر آن از خاصیت آنتی اکسیدانی گیاه رزماری بیشتر بوده است. پودر رزماری باعث کاهش محتوای گلوتاتیون و همچنین کاهش فعالیت آنزیم گلوتاتیون از Hemogenates کبد جوجه و همچنین ارتقاء فعالیت آنزیم های سم زدا در کبدگردید. فعالیت پودر رزماری باعث افزایش تحرک روده و ترشح صفرا و افزایش آنتی اکسیدان کبدی شد.که در اینجا کاهش آنزیم های کبدی تاثیر مثبت آنتی اکسیدان و عدم آسیب کبدی را نشان می دهد (آنسین و همکاران، 2009). سطوح رزماری نمی تواند بیشتر از سطوح ویتامین E عرضه شود و قابلیت دسترسی حیاتی تر کیبات اصلی رزماری به طور مستقیم قابل ارزیابی نیست ، زیرا روش های تجزیه ای کافی برای بافت های طیور در دسترس نیست. برگ های خشک شده گیاه رزماری به طور معمول حداکثر 1000 میلی گرم در کیلو گرم ویتامین E یا آنتی اکسیدان دارند (دمو و همکارن، 1998). اثرات سطوح مختلف رزماری و ویتامین E بر میزان فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی در جدول4-6 نشان داده شده است.
جدول- 4-6. اثرات سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامین E بر فراسنجه های خونی جوجه ها
تیمار 1GOTIU/I 1GPTIU/I
شاهد 75/144 a35/10
300 میلی گرم بر کیلوگرم پودر رزماری 00/144 ab 75/9
500 میلی گرم بر کیلوگرم پودر رزماری 75/143 ab 25/9
700 میلی گرم بر کیلوگرم پودر رزماری 50/143 ab 00/9
400 میلی گرم بر کیلوگرم ویتامینE 25/143 b75/8
SEM 49/8 39/0
سطح معنی داری n.s **
1- گلوتامیک اگزال استیک ترانس آمیناز
2- گلوتامیک پیرووات ترانس آمیناز
SEM: انحراف استاندارد از میانگین : a,b,c,d میانگین های با حروف غیر مشابه در هر ستون با هم اختلاف معنی دار دارند (05/0>P).
*: 05/0p < ، ** : 1 0/0 p < ، n.s: میانگین ها از لحاظ آماری با هم اختلاف معنی داری ندارند.
4-7- تخمین ارزش اسید تیوبار بیتوریک (TBA):
4-7-1- محاسبه TBAدر گوشت تازه:
تجزیه چربی ها به وسیله آزمایش اسید تیوباربیتوریک به روش تارلادجیس تعیین شد. نتایج بررسی ارزش TBA در نمونه های گوشت در جدول 4-7 آورده شده است. به سرعت پس از فرآیند کشتار تمرکز مالون دی آلدهید در ماهیچه های ران جوجه های گوشتی در تیمارهای مورد آزمایش کمتر از گروه شاهد بود و تمرکز مالون دی آلدهید در جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی400 میلی گرم ویتامین E به طور معنی داری کمتر ازگروه شاهد بوده است (05/0>P)،که خاصیت آنتی اکسیدانی بالای ویتامین Eرا نسبت به تیمار شاهد نشان می دهد. با افزایش سطوح پودر رزماری در جیره خاصیت آنتی اکسیدانی افزایش می یابد و تمرکز مالون دی آلدهید در ماهیچه های ران و در نتیجه عدد TBAکاهش قابل ملاحظه ای را نشان داد. از طرفی فعالیت آنتی اکسیدانت رزماری در مقایسه با ویتامینE پایین تر بوده است و سطوح رزماری نمی تواند بیشتر از سطوح ویتامین E عرضه شود،که این مشاهدات با یافته های بوتسوگلو و همکاران (2007)، اسپرناکوا و همکاران( 2007) وگواریس و همکاران(2004) مطابقت دارد. بارتو و فریگز(1992) گزارش کردند که حتی تغذیه سطوح بالا ی ویتامینE در سه هفته اول، پایداری گوشت پرندگان کشتار شده در هفته هفتم را بهبود می بخشد،که با مشاهدات این آزمایش نیز مطابقت دارد. بازدهی مکمل ویتامینE و پودر رزماری در جیره غذایی در تعویق اکسیداسیون چربی بافتهای ماهیچه ای در جوجه های گوشتی در این آزمایش مشاهده شده است.
4-7-2- محاسبه TBA درگوشت منجمد پس از دو هفته انجماد: