دانلود مقاله با موضوع اکسیداسیون چربی و شاخص اقتصادی


Widget not in any sidebars

3-12-7-1- محاسبه TBA با روش لانچ و فری (1989):
Polytron (در اصل جداسازی می‌کند) BHT0/1mµ + 8gr+10mlkcl 0/15M+(نمونه)
1%(2-thiobar bituric+5mµNaoH+trichloro acetic)
10 دقیقه در آب جوش قرار داده می شوند و سپس با n-butanol (2ml) ترکیب و بعد با اسپکتروفتومتر خوانده می‌شود.BHT که یک نوع آنتی اکسیدان است باعث می‌شود TBA در هر دو روش کمتر از حد به دست آید.
3-12-7-2- محاسبه TBA (اسید تیوباربیتوریک) به روش تارلادجیس و همکاران (1960):
برای محاسبه TBA از روش تارلادجیس و همکاران استفاده شدکه دقیق تر است. آزمایشات TBA در سه حالت گوشت تازه، گوشت منجمد پس از دو هفته انجماد، گوشت منجمد پس از بررسی گرمایی انجام گرفت که در آن پیشرفت اکسیداسیون چربیها بررسی گردید. این آزمایشات بر اساس واکنش یک مولکول مالون دی آلدهید (MDA) با دو مولکول اسید تیوباربیتوریک انجام گرفت. برای انجام آزمایشات،کشتار از 42 روزگی آغاز شد. از هر تکرار یک جوجه ذبح، لاشه‌ها وزن و مقداری از گوشت ران بدون چربی، پوست و بافتهای زاید و استخوان جدا و به آزمایشگاه دامپزشکی برده شد. این آزمایش در ابتدا برای گوشت تازه انجام گرفت سپس نمونه‌های بسته بندی شده ران در فریزر در دمای 18- درجه سانتی گراد به مدت 2 هفته نگهداری شدند. نمونه‌هایی که از 4 گروه گرفته شده بودند در دمای 4- درجه سانتی گراد به مدت 12 ساعت نگه داشته شده و از یخ باز شدند. در این حالت نیز TBA اندازه‌گیری شد. سپس نمونه‌ها پس از انجماد و دیفراست به کمک یخچال در حرارت 80 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه نگهداری شدند تا اثر آنتی اکسیدان رزماری اضافه شده در جیره جوجه‌ها پس از نگهداری حرارتی نیز بررسی شود. سپس محاسبه آزمایش اسید تیوباربیتوریک (TBA) که در آن پیشرفت اکسیداسیون به روش اسید تیوباربیتوریک تعیین می‌شود و بر اساس واکنش 1 مولکول MDA(مالون دی آلدهید) با دو مولکول TBA (اسید تیوباربیتوریک) است به روش تارلادجیس تعیین شد،که بعد از آماده سازی نمونه‌ها طبق روش زیر صورت گرفت:
10 گرم از نمونه‌های آماده شده گوشت که کاملا خرد شده با 5/97 سی سی آب مقطر و 5/2 سی سی محلول اسید کلریدریک 6 مولار مخلوط شد تا اسیدیته مخلوط به 5/1 برسد. در مخلوط کن به مدت 3 تا 5 دقیقه با سرعت کم مخلوط شدند. سپس این مخلوط در بالن ته گرد ریخته شد. مقداری پارافین به همراه سنگ جوش به عنوان ضد کف به آن اضافه شد. بالن ته گرد روی هیتر برقی قرار داده شد و به مدت 15 دقیقه تقطیر و 50 میلی لیتر مایع تقطیر جمع آوری گردید. سپس 5 میلی لیتر از این محلول با پیپت برداشته و در لوله آزمایش ریخته شد. در ادامه 5 میلی لیتر از تیوباربیتوریک و پودر TBA 2 درصد مولارکه به مقدار 29/0 گرم می‌باشد در90 درصد اسید استیک گلایسیال ریخته شد. سپس این محلول را در حمام آب جوش قرار داده شد تا کاملا پودر TBA حل شود و محلولی شفاف و صاف تولید شود. بدین ترتیب (Regent.TBA) و محلول اسید تیوباربیتوریک حاصل می‌شود که به لوله آزمایش اضافه شد. 5 میلی لیتر از محلول و 5 میلی لیتر از TBA به دست آمده در لوله آزمایش ریخته شد و در حمام آب جوش به مدت 35 دقیقه قرار داده شد. پس از آن 10 دقیقه در آب معمولی نگه داری شد تا سرد شود. رنگ مخلوط نهایی صورتی است و جذب مخلوط به وسیله طیف تصویرنگاری و دستگاه اسپکتروفتومترShimadzu) ،2550 (UV-اندازه‌گیری شد. مقداری از مخلوط در کویت ریخته و با طول موج 538 نانومتر مقدار جذب نور قرائت شد (طبق نظر مارکینکک و همکاران). لازم به ذکر است که دستگاه با نمونه شاهد (مخلوط آب مقطر 5 سی سی و اسید تیوباربیتوریک 5 سی سی) کالیبره می‌شود. عدد به دست آمده در عدد ثابت 8/7 ضرب شد تا واحد میلی گرم مالون دی آلدهید در 100 گرم نمونه تبدیل شود. شکل 3-2- مراحل آزمایش اسید تیوباربیتوریک به روش تارلادجیس در آزمایشگاه را نشان می دهد.

شکل 3-2- آزمایش اسید تیوباربیتوریک به روش تارلادجیس و همکاران (1960).
3-13- برآورد اقتصادی:
برای برآورد اقتصادی هزینه یک کیلوگرم، وزن زنده تولید شده در تمامی تیمارها به ازای مقدار دان مصرف شده به این صورت محاسبه شد: میزان دان مصرف شده در هر تیمار در پایان دوره به صورت روز جوجه مورد محاسبه قرار گرفت. سپس میزان دان مصرف شده تیمارها در طی دوره مورد نظر در قیمت یک کیلوگرم دان در همان دوره پرورش ضرب شد و پس از آن بر وزن به دست آمده در پایان همان دوره تقسیم شد. این شاخص اقتصادی مناسبی برای مقایسه بین تیمارها می‌باشدکه مورد تجزیه قرار گرفت.
3-14- تجزیه و تحلیل آماری:
داده‌های به دست آمده حاصل از این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از نرم افزار آماری SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای مقایسه میانگین‌ تیمارهای آزمایشی از آزمون چند دامنه‌ای دانکن استفاده شد. مدل آماری این طرح به صورت زیر بود:
Yij = µ + Ti + Rj + eij
Yij= صفت مورد مطالعه
µ = میانگین صفت مورد مطالعه
Ti= اثر تیمار
Rj= اثر تکرار
eij = اثر اشتباه آزمایش

فصل چهارم
نتایج و بحث

4-1- وزن بدن: