دانلود مقاله با موضوع اهداف اختصاصی و فعالیت ورزشی


Widget not in any sidebars

تحقیقات و پژوهش‌های علمی زیادی پیشنهاد نموده‌اند که تمرین و فعالیت ورزشی تاثیر فراوانی بر این اختلالات وابسته به سن دارند و می‌تواند خطر از دست دادن تعادل را بصورت معنی‌داری کاهش دهد. اگرچه سالمندان پرتحرک و فعال شاید قادر باشند خطر زمین خوردن را با نگهداری تعادلشان در فعالیتهای روزمره زندگی کاهش دهند، اما همچنان 60 تا 70 درصد افراد مسن زندگی روزمره را بدون هیچ فعالیت ورزشی می‌گذرانند و کمتر از 20 درصد آنان در برنامه‌های ورزشی مرتب و مناسب برای سلامتی‌شان شرکت می‌کنند(87). با توجه به اینکه در کشور ما تعداد سالمندان رو به افزایش است، بالتبع در چنین شرایطی نیاز به سلامتی سالمندان بیش از بیش احساس می‌شود و در صورتیکه به این مهم توجهات لازم را مبذول نداریم، اکثر سالمندان ما فرتوت و بیمار خواهند بود و لازم است هزینه‌های بسیار بالایی را برای درمان آنها در نظر بگیریم. بنابراین ضروری است که سالمندان را به داشتن زندگی سالم همراه با فعالیت بدنی تشویق نماییم. لذا تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی میزان تعادل در بین سالمندان مرد و زن فعال و غیرفعال پرداخته و همچنین به این سوال پاسخ گوید که سابقه ورزش در جوانی و فعالیت بدنی در دوران سالمندی چه مقدار بر روی تعادل افراد تاثیرگذار می‌باشد.
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق
یکی از مهمترین عوامل ضروری برای موفقیت در انجام فعالیتهای روزمره برای هر فرد سالمند، توانایی او در حفظ تعادل می‌باشد و درست به همین دلیل است که ارزیابی تعادل به عنوان یک جزء اساسی حرکت، در مورد بسیاری از مراجعین کلینیک‌های فیزیوتراپی و یا سایر مراکزی که به بررسی و درمان اختلالات حرکتی می‌پردازند جزو اولین اقداماتی است که باید انجام شود(4).
زمین خوردن برای فرد سالمند فاجعه محسوب می‌شود و عواقب ناگواری را برای وی باقی می‌گذارد، زندگی سالمند در خطر می‌افتد و باعث کاهش استقلال و کاهش طول عمر وی می‌شود. برای کم کردن و حتی از بین بردن این خطر، شناخت عوامل موثر در افزایش تعادل، جهت ارائه روشهای درمانی مناسب و جلوگیری از زمین خوردن ضروری است.در مجموع نقش فعالیت بدنی بر تعادل بصورت کلی مشخص است ولی نقش فعالیت بدنی در افراد با سابقه فعالیتهای مختلف هنوز شناخته شده نیست. با توجه به بررسی‌های انجام شده تاکنون تحقیقی در زمینه تاثیر فعالیت ورزشی متداول سالمندان بر تعادل و همچنین نقش سابقه ورزشی سالمندان در دوران جوانی بر تعادل با استفاده از شاخص تعادل برگ انجام نگرفته است. لذا ضروری است با بررسی نقش فعالیت ورزشی بر روی تعادل، همچنین مطالعه تاثیر فعالیت ورزشی در جوانی بر روی تعادل سالمندان نقش مهمی را در تشویق سالمندان به ورزش و فعالیت ورزشی انجام داد.
1- 4 اهداف تحقیق
1- 4- 1 هدف کلی
هدف تحقیق حاضر عبارت است از تاثیر سابقه ورزش در دوران جوانی و فعالیت بدنی در سالمندی بر تعادل وضعیتی افراد سالمند.
1-4-2 اهداف اختصاصی
الف- تعیین میزان نمره تعادل سالمندانی که در دوران جوانی ورزش می‌کرده‌اند و هم‌اکنون نیز ورزش می‌کنند.
ب- تعیین میزان نمره تعادل سالمندانی که در دوران جوانی ورزش می‌کرده‌اند ولی هم‌اکنون ورزش نمی‌کنند.
ج- تعیین میزان نمره تعادل سالمندانی که در دوران جوانی ورزش نمی‌کرده‌اند و هم‌اکنون نیز ورزش نمی‌کنند.
د- تعیین میزان نمره تعادل سالمندانی که در دوران جوانی ورزش نمی‌کرده‌اند ولی هم‌اکنون ورزش می‌کنند.
1-5 فرضیه‌های تحقیق
1- بین میانگین نمره تعادل افرادی که در دوران جوانی ورزش می‌کرده‌اند و در سالمندی نیز ورزش می‌کنند با افرادی که در جوانی ورزش کرده‌اند ولی در سالمندی ورزش نمی‌کنند اختلافی وجـود ندارد.
2- بین میانگین نمره تعادل افرادی که در دوران جوانی ورزش می‌کرده‌اند و در سالمندی نیز ورزش می‌کنند با افرادی که در جوانی ورزش نکرده‌اند ولی در سالمندی ورزش می‌کنند اختلافی وجـود ندارد.
3- بین میانگین نمره تعادل افرادی که در دوران جوانی ورزش می‌کرده‌ و در سالمندی نیز ورزش می‌کنند با افرادی که در جوانی ورزش نکرده‌ و در سالمندی نیز ورزش نمی‌کنند اختلافی وجـود ندارد.
4- بین میانگین نمره تعادل افرادی که در دوران جوانی ورزش می‌کرده‌ و در سالمندی نیز ورزش نمی‌کنند با افرادی که در جوانی ورزش نکرده‌ ولی در سالمندی ورزش می‌کنند اختلافی وجـود ندارد.
5- بین میانگین نمره تعادل افرادی که در دوران جوانی ورزش می‌کرده‌ ولی در سالمندی ورزش نمی‌کنند با افرادی که در جوانی ورزش نکرده‌ و در سالمندی نیز ورزش نمی‌کنند اختلافی وجـود ندارد.
6- بین میانگین نمره تعادل افرادی که در دوران جوانی ورزش نمی‌کرده‌اند ولی در سالمندی ورزش می‌کنند با افرادی که در جوانی ورزش نکرده‌اند و در سالمندی نیز ورزش نمی‌کنند اختلافی وجـود ندارد.
7- بین نمره تعادل افراد ورزشکار و غیرورزشکار با سابقه ورزشی و بدون سابقه ورزشی اختلاف معناداری وجود ندارد.
1-6 متغیرهای تحقیق
با توجه به ماهیت این تحقیق از دو متغیر مستقل و وابسته به شرح زیر استفاده شده است.
1-6-1 متغیر مستقل
– فعالیت ورزشی
– عدم فعالیت ورزشی
1-6-2 متغیر وابسته