دانلود مقاله با موضوع آنتی اکسیدانت و جوجه گوشتی

طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه که در جدول 4-4 نشان داده شده، شاخص ضریب تبدیل خوراک درکل دوره تحقیق به جزء بازه زمانی 42- 35 و42 – 14 روزگی تغییر چندانی نداشت. در بازه زمانی42- 35 و 42 – 14 روزگی ضرایب تبدیل تیمارهای ویتامین E وسطوح مختلف پودر رزماری نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی داری را نشان دادند (05/0>P). بهبود ضریب تبدیل به دلیل ، افزایش وزن بیشتر در نتیجه مصرف خوراک بود. این با نظرات اسپرناکوا و همکاران (2007) و منتصر (2010) مطابقت دارد.آنها دریافتندکه، گیاه دارویی رزماری و ویتامین E سبب بهبود راندمان غذایی و سودمندی بیشتر در بهره برداری از خوراک می شود، در نهایت منجر به بالا بردن رشد می گردد. همچنین کریموا و همکاران (2003) و دیگر محققان گزارش کردند، افزودن پودر خشک شده رزماری در هر کیلوگرم خوراک به تدریج وزن جوجه های گوشتی را افزایش می دهد.
Widget not in any sidebars

جدول 4-4. اثرات سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامینE بر ضریب تبدیل جوجه های گوشتی در طی دوره های مختلف پرورش.
تیمار 21- 14روز 28 – 21روز 35 – 28روز 42 – 21روز 42- 35روز 42-14روز
شاهد 90/1 80/1 94/1 95/1 a06/2 a 94/1
300 میلی گرم بر کیلوگرم پودر رزماری 87/1 82/1 94/1 93/1 b01/2 b 93/1
500 میلی گرم برکیلوگرم پودر رزماری 84/1 84/1 95/1 94/1 b02/2 b 92/1
700 میلی گرم برکیلوگرم پودر رزماری 85/1 85/1 95/1 94/1 b01/2 b 92/1
400میلی گرم برکیلوگرم ویتامینE 84/1 84/1 96/1 95/1 b02/2 b 93/1
SEM 03/0 02/0 01/0 01/0 01/0 01/0
سطح معنی داری n.s n.s n.s n.s * *
SEM: انحراف استاندارد از میانگین
: a,b,c,d میانگین های با حروف غیر مشابه در هر ستون با هم اختلاف معنی دار دارند (05/0>P).
*: 05/0p < ، ** : 1 0/0 p < ، n.s: میانگین ها از لحاظ آماری با هم اختلاف معنی داری ندارند. نمودار ستونی4-4. ضریب تبدیل جوجه های گوشتی
4-5- وزن لاشه واندام ها:
میانگین وزن لاشه شکم خالی و اندام جوجه های تغذیه شده با جیره های مختلف در جدول 4- 5 آورده شده است. وزن قلب، طحال، سنگدان و کبد جوجه ها تحت تاثیر جیره ها قرار نگرفت. با افزایش سطوح رزماری وزن سنگدان از نظر عددی افزایش یافت، اما وزن کبد کاهش نشان داد. درصد وزن لاشه شکم خالی جوجه ها نیز با افزایش پودر رزماری و اضافه کردن ویتامینE به جیره غذایی افزایش یافت. درکل درصد وزن لاشه شکم خالی جوجه های تغذیه شده با تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی داری نشان داد (05/0>P). چربی محوطه بطنی نیز با افزودن ویتامینE و افزایش سطوح پودر رزماری درجوجه های تغذیه شده با تمام تیمارها به جز تیمار 300 میلی گرم بر کیلو گرم پودر رزماری نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری افزایش یافت (01/0>P). افزایش حجم سنگدان احتمالاً به خاطر سطوح نسبتاً بالای فیبر دربرگ رزمای می باشد که با یافته بعضی از محققان مطابقت دارد. استفاده ازپودر رزماری و یا ویتامین E منجر به دریافت خوراک، انرژی و پروتئین بیشتر توسط جوجه گوشتی و در نتیجه ایجاد چربی بطنی بیشتر می شود. همچنین پودر رزماری و ویتامینE به عنوان آنتی اکسیدانت های طبیعی سبب کاهش اندازه کبد می گردند،که این کاهش از لحاظ آماری معنی دار نبود، اما از نظر عددی مقداری کاهش نشان می دهد،که با یافته های دیانتی و همکاران (1380) مطابقت دارد.
جدول 4-5. اثرات سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامین Eبر وزن نسبی قسمت های مختلف لاشه جوجه های گوشتی (درصد).
تیمار لاشه شکم خالی سنگدان کبد قلب طحال چربی محوطه بطنی
شاهد b10/63 40/1 09/2 65/0 10/0 b47/2
300 میلی گرم بر کیلوگرم پودر رزماری a 28/64 44/1 07/2 68/0 15/0 ab62/2
500 میلی گرم بر کیلوگرم پودر رزماری a43/64 46/1 07/2 71/0 12/0 a73/2
700 میلی گرم بر کیلوگرم پودر رزماری a15/65 47/1 06/2 66/0 10/0 a83/2
400 میلی گرم بر کیلوگرم ویتامینE a25/65 43/1 04/2 64/0 13/0 a88/2