دانلود مقاله با موضوع آمادگی جسمانی و وضعیت جسمانی

در تایید یافته های حاضر می توان به تعدادی از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور از جمله جمله بوگل(1996) ، شام وی(1997) ،ویپامان چوماسونگ(1998) ،پرین(1999) ،بلبلیان(2000) ، آنی بارنت (2003)،جنیفر(2004) ،ملزر(2005) ،گرشاسبی(1380) و صادقی(1386)اشاره کرد(54،67،26،60،9،8).
Widget not in any sidebars

با توجه به یافته های تحقیق حاضر می توان گفت سالمندان فعال و ورزشکار از تعادل بهتری نسبت به سالمندان غیر فعال و بی تحرک برخوردارند.فعالیت ورزشی بر روی سالمندانی که حتی در دوران جوانی نیز ورزش نمی کرده اند ،تاثیر مثبتی دارد و باعث بهبود تعادل می شود(12،66).به نظر میرسد چون فعالیت بدنی باعث افزایش قدرت عضلانی،استقامت و انعطاف پذیری و آمادگی جسمانی در سالمندان می شود ،میزان تعادل وضعیتی آنها را بهبود می بخشد و سالمندانی که بی تحرک هستند،به علت تحلیل عضلانی وابسته به سن و عوامل ثانویه دیگر از جمله کاهش فعالیت بدنی، ورزش، بروز بیماریها، ناراحتی‌های روانی، آلودگی هوا، عوامل سرطان‌زا و … دچار مشکلات فراوانی شوند(26).دانشمندان بیان کرده‌اند برنامه‌های ورزشی سلامت قلبی- عروقی را بهتر، افزایش وزن را کنترل وتعادل وضعیتی و وضعیت جسمانی و روحی را بهبود می‌بخشد. توان هوازی، قدرت عضلانی و انعطاف پذیری مطلوب می‌توانند، عمر بیولوژیک را 10 تا 20 سال افزایش دهند. این می‌تواند باعث به تاخیر افتادن سن وابستگی و افزایش کیفیت عمر باقیمانده شـود (26).با توجه به تشابه ماهیت متغیر به دلالیل ذکر شده در فرضیه سوم رجوع شود.
7-4-5 فرضیه هفتم
نتایج حاصل از فرضیه هفتم نشان می دهد بین اختلاف میانگین نمره تعادل سالمندان در گروههای (اول و دوم )،(اول و چهارم)،(دوم و سوم)،(دوم و چهارم)، (سوم و چهارم ) تفاوت معنی دار وجود دارد اما اختلاف میانگین نمره تعادل بین گروه اول و سوم تفاوت معنی دار وجود ندارد (p<0.05).
نتایج تحقیق حاضر بیان میکند سالمندانی که دارای فعالیت بدنی و تحرک هستند،از میزان تعادل وضعیتی بالیی نسبت به سالمندان بی تحرک برخوردارند که این نتایج در یافته های محققین داخلی و خارجی از جمله بوگل(1996) ، شام وی(1997) ،ویپامان چوماسونگ(1998) ،پرین(1999) ،بلبلیان(2000) ، جنسن(2002)،جنیفر(2004) ،ملزر(2005) ،فهرکیس(2007) ،گرشاسبی(1380)، کاظمی(1382) و صادقی(1386 بیان شده است. محققین فوق به تاثیر مثبت فعالیت ورزشی بر تعادل وضعیتی سالمندان اشاره کرده اند و تمامی آنها به این نتیجه رسیده اند که سالمندان فعال از میزان کنترل تعادل بهتری نسبت به سالمندان غیر فعال برخوردار هستند (54،77،86،67،26،35،60،12،9،8).
از یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که فعالیت بدنی تاثیر فراوانی در تعادل وضعیتی و در پی آن کاهش زمین خوردن سالمندان دارد که در این رابطه می توان به اثر تمرینات ورزشی بر روی آمادگی جسمانی و آمادگی قلبی عروقی در سالمندان اشاره کرد(26) ، اگرچه سالمندان گروه سوم در این تحقیق در دوران جوانی ورزش نکرده اند،ولی فعالیت بدنی در دوران سالمندی باعث شده تفاوتی در زمینه تعادل وضعیتی با افرادی که هم در گذشته ورزش کرده اند و هم اکنون نیز ورزش می کنند،نداشته باشند،که این امر ممکن است به علت تاثیر ورزش بر روی قدرت عضلانی و بهبود کنترل عصبی و عضلانی و افراد سالمند ورزشکار بوده باشد(45،56)و حتی سالمندانی که دارای تحرک بدنی هستند از اعتماد به نفس بالاتری در زمینه آمادگی جسمانی بدن خویش برخوردارند و میزان ترس کمتری از احتمال زمین خوردن دارند که این امر می تواند تواناییهای تعادلی آنها را افزایش دهد(33).گرچه تحقیقی در زمینه تاثیر سابقه ورزشی بر بهبود تعادل ایستا و پویا در دوران سالمندی برای مقایسه با نتایج تحقیق حاضر یافت نشد، ولی با توجه به نتایج این تحقیق که بیان میکند سالمندانی که در گذشته ورزش نکرده اند ،اگر در دوران سالمندی به تمرین و فعالیت بدنی بپردازند از میزان تعادل مشابهی با سالمندانی که دارای سابقه ورزشی هستند،برخوردارند،در نتیجه می توان سالمندان را به داشتن یک زندگی فعال تشویق نمود،که این راه علاوه بر تاثیرات فراوانی که زندگی فعال بر سلامت فرد دارد،باعث بهبود تعادل وضعیتی فرد شده که کاهش خطر زمین خوردن و عوارض متعدد آن را به همراه دارد.

5-5 پیشنهاد های بر گرفته از تحقیق
1-نتایج تحقیق حاضر بیان می دارد که فعالیت ورزشی کنونی و سابقه ورزشی در دوران جوانی باعث بهبود تعادل پوسچرال سالمندان می شود.همچنین سالمندانی که در دوران سالمندی ورزش می کنند نسبت به سالمندان بی تحرک و سالمندانی که فقط در دوران جوانی ورزش کرده اند، از تعادل وضعیتی بهتری برخوردارند.لذا پیشنهاد می شود که ارگانها و سازمانهای مربوط، به اطلاع رسانی مناسب در جهت تشویق سالمندان با ویژگیهای ذکر شده،به فعالیت بدنی و ورزش بپردازند و به وسیله فعالیت بدنی موجبات افزایش کنترل وضعیتی و متعاقب آن کاهش میزان زمین خوردن را فراهم نموده و عوارض متعدد بی تحرکی و کاهش تعادل در سالمندان از جمله آسیبهای فیزیکی،روحی و روانی و تحمل هزینه های اقتصادی و زیانهای اجتماعی بر فرد،خانواده و جامعه جلوگیری نمایند.
2-با توجه به نتایج تحقیق فوق،فعالیت کنونی در سالمندان تاثیر بیشتری در کنترل تعادل وضعیتی آنها نسبت به سابقه ورزشی در گذشته دارد،بنابر این پیشنهاد می شود با یک برنامه آماده سازی مناسب،سالمندان را به ورزش و فعالیت بدنی تشویق نمود و سالمندانی را که به اشتباه بر این باور هستند که به علت عدم فعالیت ورزشی در جوانی،ورزش در دوران سالمندی تاثیری بر سلامت آنها ندارد،آگاه ساخته و موجبات سلامتی هر چه بیشتر سالمندان را فراهم نمود.
3- پیشنهاد می شود،سالمندانی را که به محیط های بالینی و درمانی مراجعه میکنند و یا سالمندانی را که به علل گوناگون تعادل خود را از دست می دهند با استفاده از شاخص تعادل برگ مورد ارزیابی قرار داد و افرادی را که با توجه به نمرات این آزمون در معرض خطر کاهش تعادل و سقوط هستند شناسایی نموده و به مراکز ورزشی و توانبخشی مناسب ارجاع داد.
5-6 پیشنهادهای تحقیق در حیطه مورد نظر به محققین بعدی
1-هدف از انجام تحقیقات پژوهشی در این حیطه به دست آوردن روش مناسب برای بهبود زندگی سالمندان در جامعه می باشد،از این رو انجام تحقیقات مقایسه ای بین فعالیت های ورزشی مختلف از جمله تمرینات تعادلی،ورزش در آب،یوگا و غیره در میان سالمندان می تواند موضوع مهمی برای تحقیقات آینده باشد.
2-پیشنهاد می شود تحقیقات دیگری جهت تعیین نقش سیستمهای حسی مختلف در تامین تعادل افراد سالمند انجام گیرد،تابر اساس آن برنامه ریزی دقیق تری برای بهبود تواناییهای تعادلی در سالمندان به انجام رساند.
فهرست منابع
منابع و مآخذ
آزادی فتح الله ،بررسی و مقایسه سه روش ارزیابی berg balance scale، tinetti scale،CTSIB در پیش بینی خطر زمین خوردن سالمندان آسایشگاهی،مجموعه مقالات بررسی مسائل سالمندی ایران و جهان،331-346.سال1381.
اکبر کامرانی احمد علی،مجموعه مقالات بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان،چاپ اول1381، س3-4 .
دواتگران تقی پور کیوان ،ترجمه و هنجاریابی نسخه فارسی معادل سازی شده مقیاس تعادل BERG در سالمندان ایرانی ودانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیی1384.
زاغری سعید،بررسی مقایسه ای تواناییهای تعادلی بین دو گروه زنان و مردان سالمند.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی ایران،1382.
شعاعی فاطمه،فرهنگ ایرانی و سالمندی ،مجموعه مقالات بررسی مسائل سالمندی ایران و جهان ،سال1381، چاپ اول ص73 -79.
صادقی حیدر،علی رضایی فاطمه.تاثیر یک دوره ورزش در آب بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند.مجله سالمند،سال دوم،شماره ششم،زمستان 1386.
فلاح پور ماندانا،بررسی تاثیر تمرین ذهنی بر تعادل سالمندان، دانشگاه علوم بهزیستی1381،پایان نامه کارشناسی ارشد کاردرمانی.
کاظمی بهروز ،جزایری مصطفی،اعتمادی اردشیر.اثر تمرینات تعادلی در وضعیت نشسته با صفحه متحرک در زنان سالمند.مجله ارمغان دانش فصلنامه علمی دانشگاه علوم یاسوج .سال هشتم شماره32،1382.
گرشاسبی علی. بررسی و مقایسه تعادل در سالمندان فعال (ورزشکار)و غیر فعال(غیر ورزشکار).پایان نامه کارشناسی ارشد.1380دانشگاه شهید بهشتی.
مثنوی عطا الله، علل سپردن سالمندان به آسایشگاه سالمندی. دفتر آموزش و پژوهش گروه پژوهشهای توانبخشی.سازمان بهزیستی کشور.1371