دانلود مقاله با موضوع و 01/0

با توجه به داده های جدول 4-5 و سطح معناداری آزمون ( 001/0 =p ) و کوچکتر بودن آن از ( 01/0 p <) می توان نتیجه گرفت که آزمون معنادار می باشد. یعنی اشکال اجرایی موسیقی بومی در جذب گردشگر تاثیر دارد. همچنین مقدار میانگین کسب شده نیز نشان می دهد(69/3) که بیشتر افراد نیز معتقدند که اشکال اجرایی موسیقی بومی در جذب گردشگر تاثیر بالایی دارد.
فرضیه سوم: اجرای موسیقی در مکان های گردشگری در جذب گردشگر تأثیر دارد.
برای بررسی فرضیه فوق نیز از آزمون خی دو به شرح جدول زیر استفاده شد ؛
جدول شماره 4-6: آزمون خی دو
Widget not in any sidebars

تاثیر اجرای موسیقی در مکان های گردشگری در جذب گردشگر شاخص ها
میانگین مقدار خی دو درجه آزادی سطح معناداری
03/4 14/56 4 001/0
با توجه به داده های جدول 4-6 و سطح معناداری آزمون ( 001/0 =p ) و کوچکتر بودن آن از ( 01/0 p <) می توان نتیجه گرفت که آزمون معنادار می باشد. یعنی اجرای موسیقی در مکان های گردشگری در جذب گردشگر تاثیر دارد. همچنین مقدار میانگین کسب شده نیز نشان می دهد(03/4) که بیشتر افراد نیز معتقدند که اجرای موسیقی در مکان های گردشگری در جذب گردشگر تاثیر بالایی دارد.
فرضیه چهارم: گسترش دانش موسیقی در جذب گردشگر تأثیر دارد.
برای بررسی فرضیه فوق نیز از آزمون خی دو به شرح جدول زیر استفاده شد ؛
جدول شماره 4-7: آزمون خی دو
تاثیر گسترش دانش موسیقی در جذب گردشگر شاخص ها
میانگین مقدار خی دو درجه آزادی سطح معناداری
18/3 37/10 4 035/0
با توجه به داده های جدول 4-7 و سطح معناداری آزمون ( 035/0 =p ) و کوچکتر بودن آن از ( 05/0 p <) می توان نتیجه گرفت که آزمون معنادار می باشد. یعنی گسترش دانش موسیقی در جذب گردشگر تاثیر دارد. همچنین مقدار میانگین کسب شده نیز نشان می دهد(18/3) که بیشتر افراد نیز معتقدند که گسترش دانش موسیقی در جذب گردشگر تاثیر متوسط به بالایی دارد.
5-1 مقدمه
در این پژوهش که با هدف بررسی تاثیر موسیقی بومی در جذب گردشگر انجام شد، پس از اجرای پژوهش و تحلیل داده ها، حال در این فصل به جمعیندی و بحث و نتیجه گیری پرداخته می شود.
5-2 نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها
نتایج نشان داد که انواع موسیقی بومی، اشکال اجرائی موسیقی، اجرای موسیقی در مکان های گردشگری و گسترش دانش موسیقی در جذب گردشگر تأثیر دارند. در این خصوص پژوهش های همسویی یافت نشد اما در رابطه با نقش عوامل فرهنگی در جذب گردشگر می توان به بررسی قربانی و همکاران(1392) اشاره داشت. این محققان در بررسی خود عنوان داشتند، هرچه مدیران شهری دارای تحصیلات، تجربه، تخصص مرتبط با امور گردشگری و همچنین بومی باشند، گردشگری شهر بوشهر به سمت پایداری بیشتری خواهد رفت و در این راستا توجه به عوامل بومی بسیار موثر می باشد.
همچنین در این راستا حسینی و همکاران(1392) نیز عنوان نمودندگردشگری یکی از شاخص هایی است که روابط بین افراد را تنظیم می کند، در این میان گردشگری فرهنگی که به فرآیند بازدید از مکان ها و آثار فرهنگی و شناخت جوامع مختلف مربوط می شود، بیش از انواع دیگر گردشگری در این موضوع موثر است. رنجبریان و همکاران نیز در سال 1392 در بررسی خود بیان کردندامروزه گردشگری به عنوان یکی از صنایع پر درآمد در سطح ملی و بین المللی مطرح است. یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه این صنعت برنامه ریزی بهینه برای ارائه خدمات مناسب است. بنابراین توجه به عوامل موثر بر این صنعت می تواند موجبات کسب و کار برای ساکنین هر منطقه را فراهم کند. که در این راستا این بررسی نیز همسوی با پژوهش فوق به بررسی عوامل موثر بر افزایش گردشگر پرداخته بود.
از طرفی، حبیب و حسینی نیا(1392) نیز عنوان داشتند امروزه گردشگری فرهنگی پدیده ای اجتماعی است و شهرها همانند متنی فرهنگی در ایجاد تجارب فرهنگی و انتقال معانی فردی و جمعی افراد مطرح می باشند. در این خصوص استفاده از شیوه های نمایش فرهنگی هر منطقه می تواند عاملی در توسعه گردشگری و افزایش گردشگر باشد که این مساله نیازمند برنامه ریزی و توجه به عوامل فرهنگی می باشد که این بررسی نیز تا حدودی همسوی با پزوهش فوق می باشد.
رحمانی و همکاران(1392) هم عامل مذهب را در توسعه گردشکری و جذب گردشگر موثر دانسته اند. صیدانی و رستمی(1391) در پژوهش خود عنوان کردندامروزه صنعت گردشگری در دنیا، یکی از منابع مهم درآمد و در عین حال از عوامل موثر در تبادلات فرهنگی بین کشورهاست و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان حایز جایگاه ویژه ای است. حضور بازدیدکنندگان در هر کشوری بر الگوی زندگی افراد بومی تاثیر می گذارد. بازدید کنندگان نیز تحت تاثیر فرهنگ کشور میزبان و ارزش های موجود در آن قرار می گیرند. این صنعت می تواند موجب تغییرات اقتصادی و اجتماعی شود؛ در سایه گفتگو و ایجاد رابطه متقابل بین مردمان دو ناحیه، پیام صلح بدهد و از آن جا که این صنعت به ارائه خدمت متکی است می تواند موجب افزایش اشتغال و درآمد شود. بنابراین این بررسی نیز همسوی با پژوهش فوق صورت گرفته بود و نتایج هر دو پژوهش بر عوامل جذب گردشگر تاکید داشتند.
لذا با توجه به مطالب ارائه شده و توجه به تاثیری که موسیقی بومی می تواند در جذب گردشگر داشته باد بنابراین پیشنهادات زیر در جهت هر چه بهتر شدن توجه به این مسائل ارائه می گردد: