دانلود مقاله الگوریتم ژنتیک و ایجاد تغییر


Widget not in any sidebars

2-3-6-1 انتخاب بر اساس بهترین ها
زمانی که از اپراتورهای ژنتیکی استفاده می شود ممکن است بهترین کروموزوم ها از دست بروند.الیتیسم روشی برای نگهداری یک کپی از بهترین کروموزوم ها در نسل جدید است.مکانیزم فوق الگوریتم ژنتیک را مجبور می سازد تا هموراه تعدادی از بهترین ها را در هر نسل نگه دارد.به تجربه ثابت شده است که این مکانیزم الگوریتم ژنتیک را بهبود داده و در ضمن زمان همگرایی را کوتاه می کند.
2-3-6-2 انتخاب بر اساس مقیاس بندی
به موازات متوسط عدد برازش جامعه،سنگینی انتخاب هم بیشتر می شود و جزئی تر.این روش وقتی کاربرد دارد که مجموعه دارای عناصری باشد که عدد برازش بزرگی دارند و فقط تفاوت های کوچکی آنها را از هم تفکیک می کند.
2-3-6-3 انتخاب بر اساس تورنمنت
برای هر کروموزوم از جمعیت مقدار شایستگی محاسبه می شود.ابتدا یک اندازه تورنمنت(tour-size)انتخاب می شود.به تعداد tour-size کروموزوم از جمعیت فعلی به صورت کاملاً تصادفی انتخاب و بهترین کروموزوم از این کروموزوم ها(بر اساس میزان برازش)به نسل بعد کپی می شود.این عملیات به تعداد جمعیت انجام می شود.در روش دوم یک زیر مجموعه از صفات یک جامعه انتخاب می شوند و اعضای آن مجموعه با هم رقابت می کنند و سرانجام فقط یک صفت از هر زیر گروه برای تولید انتخاب می شوند.
2-3-7 روش های تغییر
برای ایجاد تغییر در کروموزوم ها دو راه حل اساسی وجود دارد.اولین و ساده ترین جهش نامیدهمی شود.درست مثل جهش در موجودات زنده که عبارت است از تغییر یک زن به دیکری،در الگوریتم ژنتیک جهش تغییر کوچکی در یک نقطه از کد خصوصیات ایجاد می کند.
2-3-7-1 جهش ژنی
قبل از این که کروموزوم ها در نسل بعدی قرار بگیرند،احتمال دارد دچار جهش یا تغییر ناگهانی شوند.جهش یک تغییر ناگهانی در ژن است.در ژن های باینری به معنای تغییر یک بیت از 0 به 1 یا از 1 به 0 است.درجه جهش نشان دهنده احتمال بروز جهش در یک ژن است و تقریباً بین 1 تا 5 درصد برای ژن های باینری و 5 تا 20 درصد برای ژن های عددی است.
2-3-7-2 جهش تصادفی
یک راه حل این است که برنامه کروموزوم را به طور تصادفی انتخاب می کند(از کروموزوم های فرزند نه والد)سپس یک ژن از آن را به طور تصادفی انتخاب می کند.یک زن دیگر به طور تصادفی انتخاب کرده و جایگزین ژن اولیه می کند.راه دیگر این است که تمام ژن های کروموزوم ها را گذر می کند و در هر مقطع یک عدد تصادفی در نظر می گیرد و اگر از یک عدد خاص بالاتر بود آن ژن کروموزوم را به روش بالا جهشمی دهد.حسن این روش این است که با مشخص کردن عدد می توان نشان داد که چند درصد ژن کروموزوم ها جهش پیدا می کنند.
معمولاً جهش برای هر ژن با احتمال Pm اتفاق می افتد که توصیه شده است 0.05Pm0.005باشد.
2-3-7-3 جابجایی
این شیوه برخلاف روش قبل بسیار کاربردی است.بدین صورت که دو ژن را از یک کروموزوم گرفته و جای آن دو را با هم عوض می کند.برای کارآیی بیشتر می توان بعد از جابجایی میزان شایستگی را در کروموزوم قبلی و بعدی مقایسه کرد و اگر میزان شایستگی بهتر نشده بود دوباره کروموزوم را به وضعیت قبلی برگرداند.
2-3-8 تقاطع
دو کروموزوم برای معاوضه سگمنت های کدشان انتخاب می شوند.این فرآیند بر اساس فرآیند ترکیب کروموزوم ها در طول تولید مثل در موجودات زنده شبیه سازی شده است.اغلب روش های معمول تقاطع تک نقطه ای است،که نقطه تعویضش در جایی تصادفی بین کروموزوم ها است.بخش اول قبل از نقطه و بخش دوم سگمنت بعد از آن ادامه پیدا می کند،که هر قسمت بر گرفته از یک والد است،که با احتمال برابر انتخاب شده است.
2-3-8-1 تقاطع یک نقطه ای
ابتدا عددی تصادفی در فاصله(1,lenght-1)تولید می شود،سپس دو کروموزوم از یک نقطه شکسته شده و با هم ترکیب می شوند.
2-3-8-2 تقاطع kنقطه ای
این روش نیز مانند قبلی است با این تفاوت که نقاط شکست بیشتر از یک نقطه می باشد.
2-3-8-3 تقاطع یکنواخت
یک کروموزوم تصادفی به نام ماسک هم طول با کروموزوم های موجود تولید کنید.کروموزوم ماسک تعیین می کند که کدان ژن از والد اول و کدان ژن از والد دوم به فرزند منتقل می شود.چگالی بیت ها تعیین کننده میزان نقش هر والد در ویژگی های فرزند است.
2-3-8-4 تقاطع نقطه ای پیشرفته
این شیوه بسیار کارامد می باشد و همواره کاربرد دارد.در این شیوه ژن اول از یکی از دو کروموزوم برداشته می شود و دو ژن بعدی آن را که در دو کروموزوم آمده است را پیدا کرده و آن ژنی که فاصله کمتری تا ژن انتخاب شده دارد را به عنوان ژن بعدی کروموزوم جدید انتخاب می کند.این عملیات تا کامل شدن کروموزوم ادامه پیدا خواهد کرد.اینشیوه در سیستم هایی که کروموزوم ناقص دارند قابل استفاده نمی باشد.
2-3-9 انتخاب نسل جدید
نحوه عملکرد انتخاب جهت تولید نسل جدید(به عنوان نسل اولیه در فرآیند)همانند انتخاب والدها می باشد،با این تفاوت که تعداد دفعات آن برابر تعداد کروموزوم های نسل اولیه است.