دانلود مقاله اقلام تعهدی اختیاری و دارایی‌های مشهود

اقلام تعهدی اختیاری اقلامی است که مدیریت بر آن ها کنترل دارد و می‌تواند آن‌ها را به تأخیر اندازد و یا حذف کند و یا ثبت و شناسایی آن‌ها را تسریع کند. از آن جایی که اقلام تعهدی اختیاری در اختیار مدیریت و قابل اعمال نظر توسط مدیریت است از تعهدهای اختیاری به عنوان شاخصی در کشف مدیریت سود استفاده می‌شود. (مشایخی و دیگران، نشریه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 42)
از طرفی با توجه به این که در تحقیقات قبلی که اشاره شده است به سه متغیر نسبت بدهی به سرمایه اندازه شرکت و مالیات تأکید کرده و اثر آن‌ها را بر مدیریت سود زیاد دانسته‌اند محقق بر آن شد که اثر این سه متغیر را کنترل کند و بررسی کند که چه تأثیری بر مدیریت سود دارد.
Widget not in any sidebars

نکته مهم: در این تحقیق از روش نتیجه (مهرانی کاوه و عارف‌منش، زهره، نشریه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی شماره51، سال 1387) برای به دست آوردن مدیریت سود استفاده شده است. که این روش یک روش جدید و اولین بار در ایران توسط این دو محقق به کار برده شده است.
3-7 روش‌های آماری و شیوه تحلیل داده‌ها :
داده‌های این تحقیق از نوع قیاسی می‌باشند. از آنجا که در این تحقیق نمونه‌ای از جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت. لذا از روش‌های آماری استنباطی و آزمون همبستگی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها بهره گرفته شد. برای برقراری ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته، تحلیل‌های لازم انجام شد.
3-7-1 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (KS)
این آزمون برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آزمون یکی از آزمون‌هایی است که می‌توان فرضیه‌های توصیفی (با مقیاس اسمی و رتبه‌ای) را با آن سنجش کرد. فرض صفر در این آزمون‌ها همگون بودن توزیع مشاهدات و فرض مخالف مناسب نبودن توزیع مورد نظر برای متغیر است.
همبستگی جزئی (تفکیکی):
: تعهدهای غیراختیاری سال t؛
: کل دارایی‌های شرکت I در سال قبل (t-1)
: تفاوت فروش سال جاری نسبت به سال قبل؛
: تفاوت خالص حساب‌های دریافتنی سال جاری نسبت به سال قبل؛
: اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات ناخالص سال t؛
، ، پاراترهای خاص شرکت است و از معادله زیر به دست می‌آید:
(3-1)
معرف مجموع اقلام تعهدی در سال می‌باشد.
کل تعهدی‌ها از رابطه زیر به دست می‌آید:
: تغییر در دارایی‌های جاری سال جاری نسبت به سال قبل ؛
: تغییر در بدهی‌های جاری سال جاری نسبت به سال قبل ؛
: تغییر در حصه کوتاه‌مدت بدهی‌های بلندمدت سال جاری نسبت به سال قبل ؛
: تغییر در وجه نقد و معادل وجه نقد سال جاری نسبت به سال قبل ؛
: هزینه استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود در سال .