دانلود مقاله اطلاعات دموگرافیک و خوابگاه دانشجو

ابزار تحقیق
1.مقیاس دیداری درد
برای بررسی میزان گردن درد از مقیاس پیوسته بصری (VAS) که دارای اعتبار 76/0 تا 84/0 است(بونسترا و همکاران 2008) استفاده گردید. این مقیاس شامل خط صاف افقی 100 میلی متری است که روی یک سر آن عبارت (عدم وجود درد) و روی سر دیگر آن عبارت(شدید ترین درد ممکن) نوشته شده است می باشد. فرد میزان درد خود را که در غالب اوقات احساس می کند روی پیوستار 100 میلی متری این خط صاف علامت گذاری می نماید. شیوه اندازه گیری میزان درد با استفاده از یک خط کش از ابتدای پیوستار تا جایی که بیمار علامت گذاشته است محسوب می -شود.(اکبری1388)


Widget not in any sidebars

2.قد سنج : برای اندازه گیری قد آزمودنی ها از متر نواری بر حسب سانتی متر ، نصب شده بر روی دیوار استفاده شد. هر یک از آزمودنی ها بدون کفش درحالی که پاها نزدیک به یکدیگر و سر، پشت، باسن و پاشنه کاملاً در امتداد یکدیگر بودند، ایستاده و اندازه قد آن ها به سانتی متر ثبت گردید.
3. ترازو : برای اندازه گیری وزن آزمودنی ها از ترازوی دیجیتالی سهند ساخت کشور ایران با دقت 1 گرم استفاده شد.
4. دستگاه بایودکس: برای سنجش تعادل در افراد گردن دردی از این دستگاه که دارای درجه اعتبار 95/0 و ساخت کشور آمریکا(Balance SD, System115, VAC) است، استفاده شد (جواهری 1390) .
5. دستگاه سنجش حس وضعیت گردن با درجه اعتبار 52/0 تا 81/0: (کلاه با نشانگر لیزری). (آرامی 1390، بینرت 2013).
6. توپ والیبال و بسکتبال
7. برگه ثبت اطلاعات دموگرافیک(پیوست 1).
8. تشک
9. چشم بند
3-7 شیوه اجرای تحقیق
1- محقق با مراجعه به اتاق های واقع در خوابگاه دانشجویی و سوال کردن از آنها در خصوص گردن درد آنها مطلع و بعد از دعوت به همکاری و رضایت آنها، پزشک گردن درد غیراختصاصی آنها را تایید کرد .
2. از مقیاس دیداری درد (VAS) برای ارزیابی میزان درد استفاده شد و فرم شاخص ناتوانی گردن توسط شرکت کنندگان تکمیل شد.
3. از دانشجویان با امضای رضایت نامه دعوت به عمل آمد تا جهت ادامه تحقیق همکاری های لازم را انجام دهند (پیوست 2) .
4. اندازه گیری قد و وزن آزمودنی ها
5. محل انجام آزمون های تعادل و حس وضعیت، آزمایشگاه حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان بود، که پس از هماهنگی های انجام شده با مسئولین مربوطه در مورد زمان حضور افراد و آماده کردن وسایل، در یک روز مشخص از آزمودنی ها دعوت به عمل آمد و پس از توضیح در مورد هدف کلی تحقیق و اهمیت نتایج حاصله، به منظور دست یابی به نتایج دقیق، نحوه انجام صحیح هر یک از آزمون ها به صورت شفاهی توضیح داده شده و سپس به شکل عملی به نمایش گذاشته شد.
6. سنجش تعادل توسط دستگاه بایودکس و حس وضعیت گردن توسط کلاه با نشانگر لیزری قبل از اجرای پروتکل تمرینی.