دانلود مقاله استراتژی مدیریت و مدیریت انرژی


Widget not in any sidebars

شکل2-32: ولتاژ بار DC تنظیم شده
2-8 مدیریت انرژی خودروی هیبرید پیل سوختی/ فراخازن با استفاده از روش کنترل بهینه تطبیقی ]15[
مدیریت انرژی خودروی هیبرید پیل سوختی/ فراخازن برای بهینه سازی بازده انرژی با ارضا کردن قیود فرآیندی موضوع اصلی مورد مطالعه در این مقاله است. این مقاله نیازمندی های مدیریت انرژی سیستم قدرت هیبرید را بصورت یک مساله بهینه سازی مقید فرموله می کند و سپس این مساله را به حالت غیر مقید تبدیل می کند که برای اینکار از روش تابع مجازات استفاده می شود. شبکه های تابع شعاعی بصورت الگوریتم کنترل بهینه تطبیقی سازماندهی خواهند شد تا یک استراتژی بهینه را برای مدیریت انرژی تشکیل دهند. این استراتژی بهینه برای یک خودرو الکتریکی هیبرید تغذیه شده با پیل سوختی و بانک فراخازنی به خوبی اعتبار سنجی شده است.ساختار کلی سیستم مورد مطالعه در شکل2-33 نشان داده شده است. خودروی هیبرید پیل سوختی/ فراخازن از مبدل های DC-DC برای اتصال بخش های مختلف سیستم استفاده می کند.

شکل2-33: سیستم مورد مطالعه در ]15[
سیستم مدیریت خودروی هیبرید پیل سوختی/ فراخازن شامل کنترل مبدلهای DC-DC می شود. به عبارت دیگر مدیریت انرژی یعنی اینکه توان چگونه بین منابع انرژی تقسیم شود. حلقه کنترل مبدل نوعاً 100 تا 1000 برابر سریع تر از حلقه استراتژی مدیریت انرژی است. بنابراین، همانطور که در شکل 2-34 مشخص است، کل سیستم مدیریت انرژی برای خودروی هیبرید پیل سوختی/ فراخازن می تواند به یک سطح زیری و سطح بالایی به ترتیب با پاسخ سرعت بالا و پایین تقسیم شود. ساختار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر کنترلر بهینه تطبیقی پیشنهاد شده در این مقاله در شکل2-35 نشان داده شده است.

شکل2-34: سطوح سیستم مدیریت انرژی و کنترل ولتاژ – جریان برای خودروی هیبرید پیل سوختی/ فراخازن

شکل2-35: سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر کنترلر بهینه تطبیقی پیشنهاد شده در ]15[
شکل 2-36 نمودار مقایسه ای مصرف هیدروژن را برای پیل سوختی تنها، سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر فازی و سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر کنترلر بهینه تطبیقی نشان می دهد. همانطور که مشخص است مصرف هیدروژن در سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر کنترلر بهینه تطبیقی نسبت به دو مورد دیگر در سطح پایین تری قرار دارد.

شکل2-36: مقایسه مصرف هیدروژن در 5 حالت مختلف استاندارد عملکرد
2-9 طراحی مدل اولیه و اجرای کنترلر برای یک سیستم ذخیره انرژی خودروی الکتریکی هیبرید باطری-فرا خازن ]16[
در این مقاله مدلسازی، طراحی و روش کنترلی نوینی برای سیستم هیبرید یکسوساز دوسویه با خازن سوییچ-شونده(SC )، که بر روی سیستم ذخیره انرژی یک خودروی برقی هیبرید نصب شدهاند، ارائه میشود. استراتژی کنترلی مذکور بر مبنای منحنی توان نیروی جلوبرنده موتور و گرادیان جریان باطری استوار است. ویژگیهای کاهش و افزایش پلهای ولتاژ و شارش توان دو سویه همگی در یک مدار جمعشدهاند. این روش، در مقایسه با یکسوساز کاهنده متداول با فیلتر ورودی، دینامیک بهتری ارائه میدهد، قابلیتهای تنظیم آن بهبود یافته است. همچنین، نویز مغناطیسی و موجک جریان منبع کمتری دارند.
شکل 2-37 ساختار شماتیک یکسوساز دوسویه با SC را نشان میدهد. این ساختار قادر به کار در 4 ناحیه است.

شکل 2-37: ساختار شماتیک متداول یکسوساز دو سویه با خازن سوییچشونده
شکل 2-38 ساختار کامل یکسوساز دوسویه با SC و منبع انرژی هیبرید همراه با مدل نیروی جلوبرنده موتور را نشان میدهد که با توجه به گرادیان جریان باطری مدهای مختلفی برای آن درنظر گرفته میشود.

شکل 2-38: ساختار شماتیک منبع انرژی هیبرید و نیروی جلوبرنده موتور.
شکل 2-39 نیز شمای کلی مدل ارائهشده را نشان میدهد که در آن از یکسوساز دوسویه ارائه شده بهره گرفته شده است. شکل 2-40 نیز نمونه اولیه ساختار پیشنهادی ا نشان میدهد.

شکل2-39: نمای کلی از مدل ارائهشده.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...