دانلود مقاله استراتژی مدیریت و مدیریت انرژی

شکل3-11 بیانگر Ruleviwer در MATLAB است که با استفاده از آن می توان با توجه به یک مقدار مشخص برای ورودی ها، طبق قواعد 13گانه فازی، خروجی را حساب کرد. شکل 3-12 منحنی غیر خطی ورودی ها (ولتاژ و جریان) را برحسب خروجی نشان می دهد.


Widget not in any sidebars

شکل3-11: ابزار Ruleviwer برای تخمین خروجی به ازای مقدار مشخص ورودی.

شکل3-12: منحنی غیر خطی ورودی بر حسب خروجی برای سیستم ممدانی.
فصل چهارم
سیستم مورد مطالعه
4-1 مقدمه
در این پایان نامه یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی/باطری/ ابرخازن به منظور تغذیه یک موتور الکتریکی جریان مستقیم تحریک مستقل به عنوان سیستم درایو خوردوی برقی سبک شبیه سازی شده است. یک سیستم خوردوی برقی سبک شامل مدل انرژی دارای چند منبع بر اساس استراتژی مدیریت انرژی و کنترل قدرت ارائه شده است. مدل چند منبعی انرژی از پیل سوختی، باتری و ابر خازن تشکیل شده است. در این مدل، باتری به عنوان منبع اصلی انرژی استفاده شده و سلول سوختی و ابرخازن به عنوان منابع انرژی پشتیبان بکار رفته اند. الگوریتمی مناسب، مبتنی بر پارامترهای باتری و کنترلر، مدیریت انرژی بین این سه منبع را انجام می دهد. استراتژی کنترلی توسعه داده شده در این مطالعه، بصورت پیوسته، سیستم مدیریت انرژی برای خودروی برقی چند منبعی را پشتیبانی می کند. در این پایان نامه برای کنترل سیستم قدرت از کنترلر های تناسبی-انتگرالی (PI) و فازی استفاده شده است.
4-2 سیستم مورد مطالعه
در این پایان نامه تغذیه یک سیستم خودروی برقی سبک (سه چرخ) با سیستم درایو موتور الکتریکی جریان مستقیم طبق شکل 4-1، مورد مطالعه قرار گرفته است ]26[. برای تغذیه سیستم مورد مطالعه از سیستم تولید توان ترکیبی شامل پیل سوختی، باتری و ابرخازن استفاده شده است. در سیستم مورد مطالعه، باتری به عنوان منبع اصلی انرژی استفاده شده است. همچنین سیستم به پیل سوختی (FC ) و فراخازن (UC ) به عنوان منابع انرژی پشتیبان مجهز است و با الگوریتمی مناسب، مبتنی بر پارامترهای باتری و کنترلر، مدیریت انرژی بین این سه منبع صورت می گیرد. استراتژی کنترلی در مدیریت انرژی سیستم نقش بسیار مهمی را ایفا می کند، زیرا هم ظرفیت ذخیره را افزایش می دهد و هم منابع انرژی را به صورت مناسب سوئیچ می کند.

شکل4-1: سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی/باطری/ ابر خازن به منظور تغذیه خوردوی سبک با سیستم درایو موتور الکتریکی جریان مستقیم ]26[.
4-2-1 مدل باتری
در این مطالعه از مدل باتری Lead-Acid استفاده شده است. ابعاد باتری بر روی ولتاژ تغذیه حدوداً 24 ولت و ظرفیت 48 آمپر ساعت تنظیم شده است که می تواند 1000وات ساعت برای شارژ ماکزیمم پشتیبانی کند. این بدان معنی است که وسیله برقی با یکبار شارژ می تواند حدوداً 10 کیلومتر راه برود. ولتاژ باتری از رابطه زیر محاسبه می‌شود]26[.
(4-1)

که در این رابطه ولتاژ بار ثابت، ولتاژ بی باری، ثابت ولتاژ پلاریزاسیون، ظرفیت باتری، ولتاژ نمایی و ظرفیت نمایی باتری است. جریان بار و زمان دیگر پارامترهای این مدل را تشکیل می دهند. رابطه (4-1) را می توان به SOC باتری (وضعیت شارژ باتری) بصورت زیر بسط داد ]26[.
(4-2)

تا زمانیکه SOC باتری به 50 درصد برسد، دشارژ شده و سپس پیل سوختی سوئیچ می شود. سطح SOC همیشه باید به حد کافی بزرگ باشد زیرا راه اندازی FC ممکن است از چند ثانیه تا چند دقیقه به طول انجامد. هنگامیکه FC در عملکرد کامل خود است، تغذیه باتری قطع می شود. ضمناً باتری زمانی که FC حین پاسخ به درخواست های انرژی گذرا دچار مشکل شود، سریعاً راه اندازی می شود.
4-2-2 مدل سلول سوختی
پیل سوختی دستگاهی است که با دریافت هیدروژن و اکسیژن انرژی الکتریکی تولید می کند. در اینجا FC توسط یک منبع ولتاژ 45 ولت و 6 کیلو وات تغذیه می شود. توان نسبتاً بالای 6 کیلو وات به این دلیل انتخاب شده است که تغییرات بزرگ و سریع جریان بار را پشتیبانی کند. البته مشکل این امر قیمت بالاتر و وزن بیشتر سلول سوختی است. ولتاژ تولید شده توسط سلول سوختی بصورت زیر محاسبه می گردد ]26 و 19[.
(4-3)