دانلود مقاله ارزیابی عملکرد و مقایسه نتایج


Widget not in any sidebars

در مقایسه نتایج فاز اول با نتایج تحقیقات ارتش آمریکا، شکل 2-34 و شکل 2-35 فراهم آمده است. نتیجه این مقایسه نشان می‌دهد که پیش گویی ارتش آمریکا هم در فشار و هم در ضربه‌ی وارده بیشتر است. دلیل این امر این است که آزمایشات ارتش آمریکا بر روی دیوار تخت صورت گرفته بود.
شکل 2-34: مقایسه نتایج فشار وارده این آزمایش با نتایج ارتش آمریکا
شکل 2-35: مقایسه نتایج ضربه وارده این آزمایش با نتایج ارتش آمریکا
با بررسی ضربه‌ی خالص وارد به هر ستون می‌توان نتیجه گرفت که ستون دایره‌ای در مقایسه با ستون مستطیلی ضربه‌ی کمتری را تجربه کرده است (در سه نقطه پایین، وسط، بالا این بررسی صورت گرفته است). تفاوت در مقایسه مقادیر ضربه خالص وارده دو ستون در بازه‌ی سه تا سی‌و چهار درصدی متغیر است. همچنین محققین این آزمایش مشاهده کردند که ضربه‌ی خالص در پایین ستون دایره‌ای بیشتر از ستون مستطیلی است، دلیل این امر را خطای آزمایش قلمداد کردند. شکل 2-36 نمایشگر نمودار ضربه خالص وارده به دو نوع ستون آزمایش شده در سه تراز ارتفاعی می‌باشد.
شکل 2-36: مقایسه ضربه خالص
اگر بخواهیم توزیع فشار در ارتفاع ستون را در دو حال فاصله نزدیک و دور رسم کنیم، شکل 2-37 می‌تواند این توزیع را به صورت شماتیک نشان دهد.
شکل 2-37: تفاوت بارگذاری در فاصله نزدیک و دور
2-9-1-2-فاز دوم: سنجش پاسخ‌های سازه به بار انفجاری
هدف این فاز مشاهده و ارزیابی عملکرد پارامترهای طراحی و بدست آوردن ظرفیت و حالت‌های گسیختگی برای ستون بتنی است. این فاز به دو گروه تقسیم می‌شود. گروه اول آزمایشات که در فاصله‌ای انجام می‌شود تا مدهای گسیختگی ستون‌ها مشاهده شود. گروه دوم آزمایشات که در فاصله خیلی نزدیک به ستون‌ها انجام می‌شود تا الگوهای خردشدگی ستون بتنی مشاهده گردد.
2-9-1-3-نتایج آزمایشات با فاصله نزدیک توسط (NCHRP)
10 ستون آزمایش شد که 7 ستون ترکیبی از شکست‌های برشی و خمشی را تجربه کردند، این در حالیست که 3 ستون دیگر شکست برشی شدید در آن‌ها رخ داده بود. شکل 2-38 خلاصه این آزمایش را نشان می‌دهد[2].
شکل 2-38: آزمایشات در فاصله کم
Superficial: ترک خوردگی سطحی بتن
Minor: ترک‌های سطحی وسیع و کنده شدن قسمتی از بتن سطحی در بعضی نقاط
Extensive: تغییر شکل زیاد و خرد شدن بتن (هسته مرکزی بتن سالم و قابلیت حمل بار را دارد)
Failure: شکست بتن
شکل 2-39: superficial
شکل 2-40: minor
شکل 2-41: extensive