دانلود مقاله ارزیابی عملکرد و مدیریت انرژی

شتاب گرانشی 81/9 متر بر مجذور ثانیه
5-2 نتایج شبیه سازی
5-2-1 نتایج شبیه سازی با سرعت مرجع ECE-47 (سیستم کنترل قدرت با کنترلر تناسبی-انتگرالی PI به ازای ورودی شیب)
در این بخش نتایج شبیه سازی برای سیستم کنترل قدرت با کنترلر تناسبی-انتگرالی PI ارائه شده است. در سیستم کنترل قدرت همانطور که در شکل 5-3 نشان داده شده است، از دو کنترلر PI استفاده شده است. پارامترهای کنترلر سرعت برابر و انتخاب شدند و پارامترهای کنترلر گشتاور بصورت و انتخاب شدند. لازم بذکر است که انتخاب این مقادیر بصورت سعی و خطا انتخاب شده است. شکل 5-7 منحنی سرعت بر حسب زمان را برای سیستم ECE-47، سیستم شامل تمامی منابع انرژی و سیستم شامل باتری تنها را نشان می دهد. ملاحظه می شود وقتی که تمامی منابع انرژی توسط سیستم مدیریت انرژی پیشنهادی کنترل می شوند عملکرد سیستم در پیگیری سرعت مرجع به مراتب دقیق تر و بهتر خواهد شد. شکل 5-8، گشتاور الکتریکی خروجی موتور DC و شکل 5-9 توان خروجی موتور را نشان می دهد. شکل 5-10 ولتاژ خروجی سیستم مدیریت انرژی را نشان می دهد. این شکل عملکرد صحیح این سیستم را تصدیق می کند. در بازه زمانی 15 تا 55 ثانیه که سرعت افزایش پیدا می کند و حدودا به 48 کیلومتر بر ساعت می رسد سیستم مدیریت انرژی فراخازن و سلول سوختی را سوئیچ می کند و ولتاژ افزایش پیدا می کند. دقت شود این ولتاژ به دلیل وجود باتری و فراخازن با شیب ملایمی کاهش پیدا می کند که این امر در شکل 5-10 مشخص است. شکل های 5-11 تا 5-13 به ترتیب ولتاژ خروجی باتری، فراخازن و سلول سوختی را نشان می دهند. شکل 14 نیز جریان مدار آرمیچر موتور DC را نشان می دهد.

شکل5-7: منحنی سرعت – زمان

شکل5-8: منحنی گشتاور الکتریکی – زمان

شکل5-9: منحنی توان الکتریکی – زمان

شکل5-10: ولتاژ خروجی سیستم مدیریت انرژی


Widget not in any sidebars

شکل5-11: ولتاژ خروجی باتری

شکل5-12: ولتاژ خروجی فرا خازن

شکل13: ولتاژ خروجی سلول سوختی

شکل14: جریان موتور DC
5-2-2 نتایج شبیه سازی (مقایسه عملکرد کنترل های پیشنهادی)
برای ارزیابی عملکرد سیستم به همراه کنترلر PI و فازی، یک شبیه سازی 30 ثانیه ای در نظر گرفته شده است. به منظور نمایان کردن بهتر مزیت های کنترلر فازی نسبت به PI، سرعت مرجع از نوع پله انتخاب شده است. اگر سرعت مرجع، بصورت شیب انتخاب گردد، کنترلر فازی نسبت به PI برتری دارد ولی این برتری خیلی محسوس نیست.
5-2-2-1 نتایج شبیه سازی (عملکرد کنترلر PI با/بدون سیستم مدیریت انرژی به ازای ورودی پله)
در این بخش از کنترلر PI در سیستم کنترل قدرت استفاده شده است. عملکرد سیستم با/بدون سیستم مدیریت انرژی به ازای ورودی پله بررسی می شود. شکل های5-15 و 5-16 به ترتیب سرعت و گشتاور موتور را برای این دو حالت نشان می دهند. با توجه به شکل های ارائه شده واضح است که در حالت سیستم ترکیبی (با سیستم مدیریت انرژی)، نسبت به حالت فقط باطری (بدون مدیریت انرژی) در تعقیب سرعت مرجع، عملکرد بهتری از خود نشان داده است.