دانلود مقاله اختلالات روانی و مسئولیت کیفری


Widget not in any sidebars
2-2-1-2- علل جسمی
عوامل جسمی موثر در وقوع پدیدهی مجرمانه در زیر مورد بررسی قرار میگیرند.
الف-اختلالات کروموزومی و ارثی
هر انسان 23 جفت کروموزوم « 46 عدد» در سلولهای بدن خود دارد نقش این کروموزومها تعیین کنندهی منشهای روانی نوزاد میباشد وجفت 23 کروموزوم که به گونوم معروف است تعیینکنندهی جنسیت نوزاد «پسر یا دختری» میباشد.جفت کروموزومهای مرد به صورت XY و جفت نمونه زن XX است. (بارباجی 1378، ص 60). همانگونه که گفتیم ترکیب کروموزمها جفتی و دوتایی است اگر روند طبیعی پیش رود اتفاقی رخ نمی‌دهد. اما متأسفانه محیط حتی گاهی به عمق زوایای انسانی هم نفوذ کرده و آثار مخرب خود را بر جای میگذارد. اعتیاد، بیماری و عفونت، تغذیه نامناسب، حاملگی در سنین بالا، استرسها، مصرف بعضی داروها، وجود زبالهها، آلودگیهای آبوهوا و عوامل محیطی دیگر گاهی باعث میشود در چنین کروموزمها نیز تغییر و تحولاتی رخ دهد. گاه در جفتهای کروموزومی به خصوص در جفتهای 13-18-21-23. تعداد کروموزومها گاهی از جفتی به حالت تک و گاهی هم به حالت بیش از 2 عدد در کنار هم درمیآیند که در همهی این حالات بیماریهای کروموزومی خاصی رخ میدهد.(پیشین)
ب: کروموزوم اضافی
شایعترین اختلال کروموزومی در جفتهای 21 و 23 مشاهده میشود که گاه کروموزومهای X به جای 2 تا تبدیل به XXX یا XXXX میشوند که علایم آن کوته خردی و ناهنجاری و احتمال جنایت است.
گاهی به جای کروموزوم X در کنار کروموزوم Y مرد، بجای کروموزوم X ، 2 یا 3 یا حتی 7 کروموزوم X قرار گیرد. چنین افرادی که ترکیب کروموزوم آنها کروموزومهای X در کنار Y است دچار قدکوتاهی، ضعف جسمی، عقلی و حالت خنثی هستند اما دارای تمایلات نابهنجار فکری و تمایلات مجرمانه به خصوص تمایل به سرقت، قتل و جرایم جنسی هستند. اضافه بودن کروموزومهای Y هم به تعداد چند تا در کنار کروموزوم X عدم تعادل و نابهنجاری را به همراه دارد. اما با وجود شیوع و رواج شایعات مبنی بر خطرناک بودن این افراد امروزه مشخص گردیده که اضافه بودن کروموزوم نه دلیل جرم است نه علت تامهی آن، بلکه این افراد در کنار عوامل محیطی و تربیتی دیگر احتمال بیشتری در ارتکاب جرم نسبت به سایر افراد سالم دارند(نجفی توانا،1382، 49).
ج: جنسیت و سن
در بیشتر کشورها تعداد بزهکاران مرد بیشتر از زنان مجرم است، از جمله در ایران محتمل است که علت آن توانایی جسمی و روانی بیشتر مردان از نظر فعالیت و ریسک وسنگدلی نسبت به زنان برای ارتکاب جرم باشد. احتیاطهای فطری زنان و ملاحظههای آنان عامل بازدارندهی قوی در برابر تخلفات و ارتکاب بزه است. از سوی دیگر شاید عوامل دیگری مثل مسئولیتهای اجتماعی، بارزندگی و مخارج و درگیریهای معیشتی شرایط را بیشتر از زنان، برای مردان فراهم میکند لذا شاخص جنسیت نمیتواند عامل یا زمینهای برای بزهکاری باشد.
در خصوص سن و نسبت آن با بزهکاری از دیدگاه جرمشناسان و عالمان حقوق جزا تفاوت وجود دارد: اساتید حقوق جزا، سن را میزان و محدودهای برای تعیین مسئولیت کیفری میشناسند تا با آن ثابت کنند مجرم به بلوغ و رشد کافی برای تحمل مسئولیت جزایی رسیده یا خیر. اما جرمشناسان فاکتورهای متعددی در رابطه با سن جستجو میکنند، مثلاً سن شروع بزهکاری گزینه مهمی است. اینکه بزهکار ارتکاب جرم را از کودکی شروع کرده، یا اینکه حوادث و اتفاقاتی در کودکیش رخ داده و مسائلی چون عدم نظارت، عدم کنترل، برخورد نامناسب و … زمینهی ظهور گناه و تخلف را برای وی فراهم کرده است.
بزهکاری کودکان به طور معمول به مواردی مثل محیط زندگی، شکل خانواده از نظر تعداد اعضا، پدیده طلاق، عدم کنترل یا کنترل غیر صحیح و امثال اینها ربط دارد. نرخ جنایی جرم سرقت در کشورها 20 تا 30 سالگی است که سن نوجوانی و کودکی است(رجبی پور،1384، ص 47).
2-2-1-3- علل روحی و روانی
اختلالات روانی موثر در بزهکاری به چند دسته قابل تقسیم هستند که در زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
الف: پسیکوبات ها
یک فرد پسیکوپات در ظاهر آدمی سالم به نظر میرسد و دارای ضعف یا نقصان روانی آشکاری نیست که بتوان وی رافردی روانی یا بیمار تلقی کرد، بلکه انسانی است خودبین و مغرور که هیجان و احساس او را تحریک نمیکند و برای حقوق و حدود خود و دیگران احترامی قائل نیست، گر چه دارای اختلالات روحی و عاطفی است اما در ظاهر از روحیهای سرد و بی تفاوت برخوردار است. نسبت به خود و همنوعان و وظایف خود و آنان بی احساس است اما به نحو افراطی جاهطلب، قدرتطلب، خود قهرمان بین وصاحب نظر میداند.(منصوری، 1356. ص27- ص30.)
ب: پسیکوزها
پسیکوزها بیماران روانی دیگری هستند که شخصیتی نامتعادل داشته و قوهی قضاوت دربارهی اعمال خود را از دست دادهاند به طور کلی میتوان گفت که پسیکوزها دارای اختلالات شدید فکری میباشند (کرمانی،1375، ص11).
ج: اسکیزوفرن
اسکیزوفرن به معنای جنون زودرس است، افراد مبتلا به اسکیزوفرنی دچار اختلال در عاطفه و افسردگی شده اما این افراد هیجانی میشوند بیعلاقگی به کار و درس پیدا میکنند، دچار انزوا، فقدان رابطهی عاطفی، ناسازگاری با اجتماع میشوند. جرایمی هم که چنین افرادی انجام میدهند با روحیات آنها سازگار است مثل ولگردی، گدایی و روسپی گری. اما در حالات شدید و حاد این بیماری، بریدن کامل از دنیا و امکان ارتکاب قتل، جرایم جنسی و ضرب و جرح هم از سوی آنها میرود. علت بروز این بیماری نامشخص است، عدهای آن را ارثی و گروهی متأثر از محیط میداند(کی نیا،1369، ص 89).
د: پارانوئید
پارانوئید یک بیماری هذیانی است به خصوص در درک و تفسیر وقایع زندگی، در این نوع بیماری، بیمار رابطه خود را با دنیا قطع نمیکند ولی حوادث را با تفکر هذیانی تحلیل میکند. از علائم این افراد نخوت، حسادت، آرمانگرایی سیاسی و اجتماعی، فرار از اطرافیان، بدگمانی و احساس مظلوم واقع شدن است. تمایل این گروه به خودکشی یا قتل دیگران، اعمال مجرمانهی خشونتبار، ضرب و جرح و سرقت و در موارد زیادی با انگیزهی انتقام از کسانی که در خیال خودش به او تجاوز یا تعدی کردهاند، میباشد و گاه با تصور انتقام حتی اموال مسروقه را بجای استفاده از بین میبرند(نجفی توانا،1384، 85).
ه: نوروزها