دانلود تحقیق در مورد مقایسه نسبی و مقایسه

افزایش شدتپخش در اسپنهای انتهایی باعث ایجاد رواناب و در نتیجه توزیع بیش از اندازه و کمتر از حد نیاز رطوبت در خاک شده که منجر به کاهش کمیت و کیفیت محصول میگردد. ضمن اینکه پتانسیل آبشویی مواد مورد نیاز خاک در این نقاط افزایش مییابد. ذخایر سطحی آب در گودرفتگیهای کوچک خاک باعث کاهش رواناب میگردد.
Widget not in any sidebars

با ادامه آبیاری سرعت نفوذ آب در خاک کاهش مییابد، همچنین با گذشت فصل کشت این اتفاق می‌افتد. چرا که خاک به‌تدریج به‌دلیل برخورد خاکدانه‌ها با قطرات آب تحکیم شده و سرعت نفوذ کمتر میشود و رواناب افزایش مییابد. تقریباً در تمام خاکها، غیر از خاکهای شنی در زیر سنترها با طول یکچهارم مایل رواناب داریم.
شکل (2-13) تأثیر قطر خیسشده را بر روی رواناب سطحی و شکل (2-14) شدت‌پخش انواع آبپاش‌ها را به‌طور نسبی نشان میدهد. رواناب، راندمان کاربرد آب را کاهش می‌دهد.

مدت پاشش (ساعت)
شکل 2-13- پتانسیل رواناب ناشی از قطر خیس‌شده

فاصله (فوت)
شکل 2-14- مقایسه نسبی شدت‌پخش در انواع پکیج‌های آبپاش آبفشان دوار
2-4-6- صفحات انعکاس جریان
شکل صفحات انعکاس جریان تأثیر به‌سزایی بر روی الگوی پاشش دارد. صفحات مسطح قطرات ریز تولید میکنند که به تلفات پاشش بهشدت حساساند، مگر در فشارهای بسیار پایین (7/0 تا 1 اتمسفر). صفحات دندانهدار دارای شیارهای کوچک بسیار زیادی هستند و در آبپاشهای صفحه ثابت استفاده میشوند. صفحات انعکاسی شیاردار دارای 4 تا 6 شیار هستند و در آبپاشهای صفحه متحرک استفاده میشوند.
آبپاشهای صفحه متحرک رایجترین نوع آبپاش هستند، آنها بیشترین سطح خیسشده را با کمترین فشار کارکرد دارند. الگوی پاشش به تعداد شیارها، زاویه پاشش نسبت به افق و سرعت حرکت صفحات انعکاسی بستگی دارد. تعداد شیارها بر روی اندازه قطرات جریان تأثیر میگذارد. تعداد کمتر شیارها باعث ایجاد جریانهای بزرگتر و به تبع آن قطرات بزرگتر میشود که باعث پرتاب بیشتر و در نتیجه سطح خیسشده بیشتر میشود. در این محدوده، زوایای پاشش بزرگتر الگوی پاشش یکنواخت‌تری را ایجاد مینمایند. البته عیب اصلی زاویه پاشش بیشتر افزایش حساسیت نسبت به تلفات بادبردگی است. پایین آوردن ارتفاع آبپاش باعث کاهش تلفات بادبردگی میشود.
تأثیر شکل صفحه و سرعت چرخش بر روی الگوی پاشش در شکل‌های زیر نشان داده شده است. صفحه 4 شیاری با زاویه پاشش 8 درجه (شکل 2-15) کاربرد آب بیشتری را در مرزهای بیرونی سطح خیس‌شده ایجاد می‌کند. الگوی پاشش همین آبپاش با صفحات 6 شیاری و زاویه پاشش 12 درجه قطرات ریزتری از جریان و پاشش بیشتری را در نزدیکی آبپاش تولید می‌کند (شکل 2-16) معروف به شکل دونات) قطرات ریزتر آب ترکیب شده با زاویه پاشش بیشتر، سطح خیس شده کوچکتری ایجاد می‌کند.
الگوی پاشش برای صفحه چرخشی سریع با 6 شیار و زاویه پاشش 12 درجه در شکل (2-17) نشان داده شده است. سرعت چرخش بیشتر باعث ایجاد یکنواختی پخش بیشتر با الگوی پاشش بیضی شکل با بیشترین کاربرد آب در نزدیکی آبپاش میشود.
الگوی پاشش همین آبپاش با زاویه پاشش 20 درجه، کمی افزایش سطح دارد، در حالی‌که میزان پاشش در نزدیکی آبپاش کاهش مییابد. الگوی پاشش برای آبپاشی با صفحه لرزان (دارای حرکات نوسانی) با 9 شیار و زاویه پاشش 15 درجه در شکل (2-18) نشان داده شده است. این الگوی پاشش به یک مخروط ناقص شباهت دارد که یک جزء اضافی بیضی شکل در نزدیکی آبپاش به آن اضافه شده است. برای الگوهای پاشش دوناتی، مانند شکل‌های (2-15) و (2-16)، الگوی پاشش تجمعی منتج از هم‌پوشانی چند آبپاش یکنواخت خواهد بود. این، حاصل میانگین تأثیر چند آبپاش بر روی یک نقطه از سطح زمین، منجربه یکنواختی پخش بسیار عالی میشود. الگوهای پاششی که از نظر شکل یکنواخت‌ترند، مانند شکل (2-18)، یکنواختی پخش عالی را با همپوشانی کمتر آبپاش‌ها فراهم می‌آورند.

شکل 2-15- الگوی کاربرد آب اسپریرهای صفحه چرخشی 4 شیاری و زاویه پاشش 8 درجه

شکل 2-16- الگوی کاربرد آب اسپریرهای صفحه چرخشی 6 شیاری و زاویه پاشش 12 درجه

شکل 2-17- الگوی کاربرد آب اسپریرهای صفحه چرخشی سریع 6 شیاری و زاویه پاشش 12 درجه

شکل 2-18- الگوی کاربرد آب اسپریرهای صفحه نوسانی 9 شیاری و زاویه پاشش 15 درجه
2-4-7- ارتفاع آبپاش