دانلود تحقیق در مورد مدیریت استراتژیک منابع انسانی و سبکهای مدیریت تعارض


Widget not in any sidebars

– ساعتچی، محمود: روانشناسی کار، چاپ سوم، تهران: نشر ویرایش، 1381.
– سرفرازی، مهرزاد و معمارزاده، غلامرضا (13؟؟). بررسی تأثیر هوش هیجانی بر بهبود کیفیت عملکرد مدیران. مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی استان فارس. مجله مدیریت هوش هیجانی.
– سرمد، زهره و همکاران : روشهای تحقیق در علوم رفتاری.چاپ اول تهران : انتشارات آگاه 1376
– سیادت، ع.، مختاری پور، م. ( 1388 )، بررسی مقایسه ای ابعاد هوش اخلاقی از دیدگاه دانشمندان با قرآن کریم و ائمه معصومین(ع). دو فصلنامه ی علمی- تخصصی، مطالعات اسلام و روانشناسی ، 3(4)، 118- 97.
– شایانفر، ابوالقاسم: رابطه میان منابع قدرت و سبکهای مدیریت تعارض مدیران در مدارس متوسطه، پایان نامه کارشناسی ارشد داننشگاه فردوسی مشهد 1379
– عرب، محمد؛ زراعتی، حجت؛ شعبانی‌نژاد، حسین؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ اکبری ساری، علی و ورمقانی، مهدی (1390). بررسی میزان هوش هیجانی مدیران و ارتباط آن با عملکرد آنان در بیمارستان‌های منتخب خصوصی و دولتی شهر تهران. فصلنامه بیمارستان.10(2).
– عسگریان، مصطفی: سازمان و مدیریت آموزش و پرورش، چاپ هفتم، تهران: امیرکبیر، 1376.
– علیرضایی، نفیسه؛ مساح، هاجر و اکرمی، ناهید (1392). رابطه وجدان کاری با عملکرد شغلی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 8 (2).
– قلی پور آرین. (1386). مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی)، تهران : سمت.
– کلانتری، ا. ( 1384 ). بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمان متوسطه و پیش دانشگاهی مرند . پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد تبریز.
– گریفیث، دانیل: روابط انسانی در مدیریت آموزشی، خداداد، تهران: محیا، 1373.
– گلمن، دانیل (1؟؟؟). هوش اجتماعی. ترجمه حمیدرضا بلوچ (1389). تهران: نشر رخ مهتاب.
– محمدخانی، کامران (13؟؟). رهبری مبتنی بر هوش عاطفی و اثربخشی هیئت علمی. مجله مدیریت هیجان.
– مختاری‌پور، مرضیه و سیادت، سیدعلی (1388). بررسی مقایسه‌ای ابعاد هوش اخلاقی از دیدگاه دانشمندان با قرآن کریم و ائمه معصومین (ع). فصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی، 3 (3)، 118- 97.
– منصوری، بهزاد: هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ در بین دانشجویان دانشگاه تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی1380
– مهداد(1388).روانشناسی امور کارکنان. تهران: انتشارات جنگل
– اسپکتور، پل (2006). روانشناسی صنعتی و سازمانی. ترجمه شهناز محمدی (1387). تهران : نشر ارسباران. 
– میرسپاسی، ناصر: مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، چاپ بیستم، تهران: میر،1381.
– میمندی نژاد، مریم : رابطه بین منبع اقتدار مورد استفاده مدیران مراکز اموزشی استثنایی شهر مشهد و رضایت شغلی معلمین آنان از دیدگاه معلمین، پایان نامه کارشناسی ارشد مشهد .مرکز مدیریت دولتی 1378
– Albrecht, k. (2006), Social Intelligence, San Francisco: Jossey – Bass ( A wiley Imprint ).
– Bar-on, r & parker. (2000). the hand book of emotional intelligence theory.development.assessment.and application at home school and in the workplace .sanfrancisco tossey-bass/wiley
– Borba, M. (2005), The step- by – step plan to building moral intelligence.
– Boyatzis, R. E. & Ratti, F. (2009), “Emotional, social and cognitive competencies distinguishing effective Italian managers and leaders in a private company and cooperatives”, Journal of Management Development, Vol. 28, No. 9, Pp. 821-833
– Bradbury, T. & Greaves, A. J. (2007). The Emotional Intelligence (skills and testes), Translated by M. Ganji, Tehran, Savalan (in Persian).