دانلود تحقیق در مورد مدیریت آبیاری و درجه حرارت

معروف‌ترین سیستم دنیا، روش حدثی براساس حس شخصی
دقت این روش بسیار پایین است.
2-8-4-4- سنسورهای سنجش رطوبت خاک
Widget not in any sidebars

بهترین و ارزان‌ترین روش تخمین مقدار آب آبیاری و تعیین زمان آبیاری استفاده از سنسورهای سنجش رطوبت خاک می‌باشد. این سنسور‌‌ها با سیستم‌های متفاوت در بازار موجود می‌باشند.
1- سنسورهایی که هدایت الکتریکی خاک را اندازه‌گیری می‌کنند
این سنسورها باتوجه به تغییر شرایط شوری خاک تغییرپذیر می‌باشند. براساس استفاده در کشاورزی پیشرفته مناسب نمی‌باشند.
2- سنسورهایی که مقاومت الکتریکی خاک را اندازه‌گیری می‌کنند و براساس آن مقدار رطوبت خاک را محاسبه می‌کنند.این سنسورها از قیمت مناسبی برخوردار می‌باشند و کارایی مناسبی دارند.
3- سنسورهایی که با ایجاد طول موج مغناطیسی تغییرات رطوبتی خاک را محاسبه کرده و براساس قابلیت درصد حفظ رطوبتی خاک، درصد مقدار آب خاک را تعیین می‌کنند .
این سنسورها کارایی بسیار خوبی دارند و در مرور زمان تغییراتی در کیفیت داده‌های ارسالی ندارند. با توجه به تحقیقات به عمل آمده در آمریکا، آلمان و استرالیا این سنسورها بسیار مناسب می‌باشند و از قیمت بسیار خوبی برخوردار هستند.
4- سنسورهایی که با ایجاد طول موج مغناطیسی تغییرات رطوبتی خاک را محاسبه کرده و درجه حرارت و شوری خاک را هم اندازه می‌گیرند.
5- این سنسورها مانند سنسورهای دسته سوم با ایجاد طول موج مغناطیسی تغییرات رطوبتی خاک را محاسبه کرده و براساس قابلیت درصد حفظ رطوبتی خاک، درصد مقدار آب خاک را تعیین می‌کنند و علاوه بر آن درجه حرارت و شوری خاک را هم اندازه‌گیری می‌کنند. بنابراین این سنسور‌ها باتوجه به دقت و کارایی بالا و اندازه‌گیری سایر پارامترها بسیار مناسب می‌باشند.
در مجموع می‌توان گفت که اندازه‌گیری رطوبت خاک و تصمیم به آبیاری براساس وضعیت رطوبت موجود در خاک، یکی از ساده‌ترین و موفق‌ترین روش‌های مدیریتی می‌‌باشد. یکی از مهمترین نکات استفاده از سنسورهای مناسب و دستگاه ارسال داده‌ها می‌باشد.
پیشنهاد می‌شود که در مرحله اول کارشناسان و مشاوران بخش آبیاری با این سیستم‌ها کار کنند و به کشاورز اطلاعات مربوطه را به‌صورت فکس یا میل ارسال کنند.
بهترین روش در مرحله اول کار مدیریت آبیاری، همکاری کارشناسان مشاور با کشاورزان نمونه می‌باشد تا کشاورزان نمونه با این تجهیزات آشنا شوند و بتوانند در مراحل بعدی با فرهنگ‌سازی و با توجه به تجربیات شخصی خود همکاران خود را کمک و راهنمایی کنند.

فصل سوم
مواد و روش‌ها
3-1- مقدمه
طراحی و اجرای یک سیستم آبیاری ممکن است به‌نحو مطلوبی به انجام نرسیده باشد، بنابراین ارزیابی سیستم آبیاری بدان جهت ضروری است که برای مدیر مزرعه مشخص می‌گردد که آیا اجرای سیستم مناسب بوده و یا باید در تجهیزات سیستم آبیاری مزرعه تغییراتی ایجاد گردد. هدف از این ارزیابی، شناخت وضع موجود دستگاه آبفشان دوار می‌باشد که براساس آن بتوان در جهت بهبود وضعیت دستگاه و رفع نقاط ضعف آن تصمیم‌گیری نمود. با عنایت به موارد فوق و در جهت به نیل این اهداف، تحقیق حاضر در روی دستگاه آبفشان دوار موجود در مزرعه‌ی آقای قرایی واقع در استان سمنان صورت گرفت که در این فصل روش تدوین و انجام این طرح به تفضیل بیان شده است.
3-2- مشخصات محل اجرای آزمایش
اراضی مورد مطالعه در استان سمنان، شهرستان شاهرود و در روستای قلعه نو واقع شده بود. منطقه مورد نظر در ارتفاع 1380 متری از سطح دریا قرار داشت و از لحاظ تقسیمات اقلیمی جزء مناطق خشک محسوب می‌گشت. منطقه در موقعیت طول جغرافیایی 54 درجه و 97 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 36 درجه و 42 دقیقه شمالی قرار گرفته بود.
3-3- اقلیم و هواشناسی
مطالعات هواشناسی در طراحی پروژه‌های آبیاری تحت‌فشار از اهمیت بالائی برخوردار است. عوامل و پدیدههای اقلیمی در تشخیص و ارزیابی بیلان آبی یک منطقه و طراحی سیستمهای آبیاری و زهکشی داخل مزارع نقش مهم و اساسی را بهعهده دارند. شناخت دقیق عوامل آب و هوائی هر منطقه در تعیین ظرفیت سیستم آبیاری و انتخاب نوع کشت مؤثر میباشد. با توجه به آمار هواشناسی میانگین حداکثر درجه حرارت منطقه 1/33 درجه سانتی‌گراد و میانگین حداقل آن 7/2- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. متوسط بارندگی سالانه نیز 156 میلی‌متر می‌باشد.
3-4- توپوگرافی