دانلود تحقیق در مورد محاسبه آلفای کرونباخ و دانشگاه علوم پزشکی

سلامتی: اغلب مریض نشدن، سریع خوب شدن در هنگام بیماری { سوال های: 13، 23، 30} (8).
فعالیت بدنی: از لحاظ بدنی فعال بودن، به طور مرتب و خیلی زیاد فعالیت بدنی انجام دادن { سوال های: 8، 25، 31} (8).
Widget not in any sidebars

شایستگی ورزشی: خوب بودن در ورزش، ورزشکار بودن، داشتن مهارت های ورزشی خوب { سوال های: 8، 20، 32} (8).
چربی بدنی: اضافه وزن نداشتن، چربی بدنی نداشتن، احساس مثبت درباره خود بدنی { سوال های: 7، 9، 15، 19، 21، 33} (8).
هماهنگی: در حرکات هماهنگ خوب بودن، قادر به انجام حرکات بدنی به آسانی { سوال های: 1، 6، 14، 17، 24} (8).
استقامت: قادر به دویدن طولانی مدت بدون توقف، خسته نشدن هنگام فعالیت های شدید { سوال های: 4، 28، 35} (8).
قدرت: قوی بودن، بدن قوی داشتن، عضلانی بودن { سوال های: 2، 11، 27} (8).
عزت نفس: داشتن احساسات مثبت کلی درباره ی خودتان { سوال های: 5، 22، 2936} (8).
3-5-3 پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی (IPAQ)
ساخت پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی در ژنو سال 1998 آغاز شده است و اعتبار و پایایی آن در 12کشور تا سال 2000 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نهایی مطالعات نشان می دهد که این پرسشنامه ویژگی های اندازه گیری قابل قبولی برای استفاده در بسیاری از زمینه ها و به ویژه زبان های مختلف در باره شرکت در فعالیت بدنی دارد (37). هدف از این پرسشنامه ها، به دست آوردن داده ای قابل قیاس بین المللی برای فعالیت بدنی مرتبط با سلامت و فعالیت‎های ورزشی است. این پرسشنامه توسط دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران ترجمه اعتباریابی و پایایی شده است ( به نقل از 15) (پیوست 3).
این پرسشنامه در مطالعات مختلفی در ایران مور استفاده قرار گرفته است و ضریب پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ نشان داده این پرسشنامه از همسانی درونی مناسبی برخوردار است (37). فرم کوتاه این پرسشنامه در مورد انواع خاص فعالیت بدنی مانند فعالیت بدنی سبک (راه رفتن)، متوسط و شدید در بعدهای مربوط به اوقات فراغت، کار در حیات، شغل، حمل و نقل و فعالیت های ورزشی می باشد. این پرسشنامه مشتمل بر 7 سئوال باز است که 3 سئوال آن تعداد روز در هفته که در طول 7 روز اخیر، و 4 سئوال دیگر مربوط به مدت زمان در روز که به فعالیت بدنی پرداخته را می سنجد.
3-5-3-1 نمره گذاری پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی
برای نمره گذاری پرسشنامه مقدار زمانی که فرد در طول روز به فعالیت می پردازد در نظر گرفته شده است. برای برآورد کل زمان فعالیت بدنی در هفته ابتدا برای هر آیتم (متوسط، شدید و راه رفتن) حاصل ضرب زمان (دقیقه) در روزهای هفته محاسبه شد. به عنوان مثال 20 دقیقه در روز نشستن، 1 ساعت پیاده روی و 3 ساعت ورزش سنگین (شنا) برای میزان فعالیت بدنی یک روز محاسبه شده و 7 روز هفته در این زمان ضرب می شود. سپس زمان هر آیتم در معادل سوخت و سازی (مت) فعالیت مربوطه به صورت زیر ضرب و در نهایت سه عدد با هم جمع شد.
(صرف انرژی استراحت 1 مت، فعالیت شدید 8 مت، فعالیت با شدت متوسط 4 مت، راه رفتن 3/3 مت)
(3/3 × زمان راه رفتن در هفته) + (4× زمان دویدن در هفته) + (8× زمان دوچرخه سواری شدید در هفته) + (1× مدت زمان نشستن در هفته) = میزان سوخت و سازی فعالیت بدنی (بر حسب مت).
3-6 شیوه اجرای تحقیق
اولین قدم برای جمع آوری اطلاعات تهیه معرفی نامه از دانشکده تربیت بدنی جهت ارائه به سازمان آموزس و پرورش مشکین شهر جهت کسب مجوز، تا دانش آموزان دو مدرسه منتخب در دسترس قرار بگیرند. سپس پرسشنامه خودتوصیفی جسمانی، پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی و مشخصات فردی بین شرکت کننده ها توزیع و پس از تکمیل آن ها توسط شرکت کننده ها جمع آوری شد. این اطلاعات در ابتدا بصورت جداگانه در هر مدرسه و هر کلاس جمع آوری شد. بر اساس پرسشنامه فعالیت بدنی، دانش آموزان غیر فعال انتخاب شدند. پس از انتخاب نمونه (80 نفر)، والدین آنها فرم رضایت نامه شرکت دانش آموزان در تحقیق را تکمیل کردند. سپس همه دانش آموزان در یک کلاس حضور یافتند و توسط پزشک معاینه شدند تا سلامت کامل آنها جهت شرکت در برنامه تمرینی تأیید شود. برای اندازه گیری درصد چربی بدن، شرکت کننده ها در حالت ایستاده و ثابت قرار گرفته سپس با استفاده از کالیپر (Harpenden) چربی سطح پوست چهار قسمت از بدن (تحت کتف، پشت بازو، میان ران و تاج خاصره) اندازه گیری و سپس با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد.
پس از آنکه آزمودنی ها به طور تصادفی به چهار گروه 20 نفری متشکل از سه گروه تجربی و یک گروه کنترل، تقسیم شدند. سپس، آزمودنی ها در گروه های تجربی بطور همزمان به مدت 8 هفته،3 جلسه در هفته و 60 دقیقه در هر جلسه، بین ساعت 2.30 تا 4.45 بعد از ظهر در روزهای فرد هفته از اول آبان ماه سال 1391در برنامه تمرینی ویژه خود شرکت کردند.آزمودنی های گروه کنترل در این مدت در هیچ برنامه تمرینی سازمان یافته و فعالیت ورزشی منظمی شرکت نکردند و به فعالیت های عادی خود ادامه دادند.در پایان آخرین جلسه تمرین در گروه های تجربی، مجددأ پرسشنامه خودتوصیفی بدنی، در بین آزمودنی ها در گروه های تجربی و کنترل، توزیع و اطلاعات برای بار دوم جمع آوری شد. و همچنین درصد چربی اندازه گیری شد. در طی اجرای برنامه، هیچ یک از آزمودنی ها از گروه ها حذف نشدند و حضور آنها توسط مربی در هر جلسه، کنترل می شد. البته حضور آزمودنی ها در تحقیق اختیاری بود و هر موقع تمایل به ادامه تمرین نداشتند می توانستند تمرین را ترک کنند. بدین ترتیب، برای بررسی تغییرات خودپنداره بدنی پسران نوجوان در طی اجرای برنامه، اطلاعات در دو نوبت متفاوت، شروع و پایان 8 هفته تمرین، جمع آوری و پس از نمره گذاری مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
3-7 برنامه تمرین هوازی
در اجرای فعالیت هوازی از تمرین ایروبیک برای گروه اول استفاده شده است که مخترع این روش جکی سورنسن در آمریکا در سال 1969 بوده است. به اعتقاد سورنسن این تمرین بهترین روش دستیابی آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی است. وی این روش را جازرسایز یا دنرایز نامیده است که امروزه به تمرین ایروبیک شناخته شده است. ایروبیک در طول سال ها تغییر یافته است مثل کیک بوکسینگ، ایروبیک استپ، ایروبیک کم فشار و پر فشار.
ما در این مطالعه از روش کم فشار استفاده کرده ایم. روش ایروبیک کم فشار وش ترکیبی است که به وسیله آن بدن برای دوره زمانی مشخص اکسیژن مصرف می کند. برنامه تمرین این ورزش مطابق با دانشگاه پزشکی ورزشی آمرکایی (ACSM)، شرکت کنندگان به مدت 8 هفته، 3 بار در هفته و 60 دقیقه در هر جلسه ( 10 دقیقه از ابتدا صرف گرم کردن و 6 دقیقه از انتها صرف سرد کردن)، با شدت 60 تا 85 درصدی ضربان قلب بیشینه، در باشگاه آمادگی جسمانی مبارزان مشگین شهر به تمرین پرداختند.