دانلود تحقیق در مورد فرسایش خاک و مواد مغذی

شکل 2-22- انرژی جنبشی قطرات جریان برای انواع آبپاش تحت تابع بدون بعدی از قطر نازل به فشار کار آبپاش
Widget not in any sidebars

با وجود این محدوده کوچک انرژی جنبشی قطرات، مطالعهای در مورد تولید محصول چغندرقند به مقایسه آبپاشهایی با انرژی جنبشی قطرات 105 و 315 فوت- پوند بر فوت مکعب صورت گرفت که نشان داد میزان محصول در مورد آبپاشی که انرژی جنبشی آن دوسوم کمتر از دیگری است 13 درصد بیشتر میباشد.
انتخاب آبپاش نه تنها بر روی سلهبندی خاک، بلکه بر روی فرسایش خاک، راندمان کاربرد آب و توزیع مواد مغذی در پروفیل خاک تأثیر میگذارد.
2-4-10- مسیر جریان
مسیر جریان آب از آبپاش یا اسپریر تحت زاویه خاصی نسبت به افق خارج میگردد. مسیر جریان طی رسیدن به سطح خاک بستگی به این زاویه دارد. مشابه گلولهای که از تفنگ خارج میشود. نیروی ثقل باعث نزول قطرات آب به سطح خاک میشود.
آبپاش ضربهای و نازل اسپریرها هر یک جریان آب را در زوایای مختلفی توزیع میکنند. شکل
a-2-23 تأثیر زاویه پاشش را بر روی قطر خیسشده برای آبپاش ضربهای با فشار کار بالا را که بر روی لترال آبفشان دوار نصب شده را نشان میدهد.
شکل b-2-23 تأثیر انحنای صفحه ثابت منحرفکننده جریان را نشان میدهد. صفحات مقعر قطر پاشش بیشتری را نسبت به صفحات مسطح و یا محدب تولید میکنند.

شکل a-2-23، شعاع پاشش ناشی از زاویه پاشش نازل نسبت به افق، ارتفاع آبپاش 6 فوت

شکل b-2-23- قطر پاشش ناشی از انحنای صفحات انعکاس جریان
در اسپریرهای کم‌فشار به‌ترتیب از کوچک به بزرگ
2-4-11- انتخاب و نصب بهینه پکیج آبپاش
انتخاب و نصب آبپاش تأثیر به‌سزایی بر روی عملکرد سیستم آبفشان دوار دارد. هم شدت‌پخش وابسته به سرعت نفوذ و هم مستعد بودن خاک سطحی به سله بایستی در طراحی سیستم سنجیده شود. شدتپخش آبپاشهای اسپریکننده کمفشار را میتوان از طریق استفاده از بومهای افستی کاهش داد. در خاکهایی که سرعت نفوذ بسیار کمی دارند و یا بهشدت مستعد سلهبستن هستند، بوم‌ها در دو طرف لترال آبفشان دوار برای هر یک از خروجیهای آبپاش برای کاهش شدت‌پخش قابل استفادهاند. تأثیر بومها در کاهش شدتپخش در شکلهای (2-24)، (2-25) و (2-26) نشان داده شده است.
شدتپخش مرکب برای آبپاش چرخشی با 6 شیار در شکل (2-25) نشان داده شده است. شکل (2-26)، شدتپخش مرکب تحت همان شرایط و آبپاش با بومهای افستی متناوباً در اطراف لترال را نشان میدهد. متوسط شدتپخش حدود 30 درصد با استفاده از بومها کاهش یافته است.

شکل 2-24- الگوی پاشش زیر آبفشان دوار با اسپریر چرخشی 6 شیاری با فاصله 10 فوت و دبی 10 گالن در دقیقه

شکل 2-25- الگوی پاشش آبفشان دوار با اسپریر چرخشی 6 شیاری با
بوم‌های افستی 15 فوتی متناوب و فاصله آبپاش 10 فوتی و دبی 10 گالن در دقیقه

شکل 2-26- الگوی پاشش آبفشان دوار با اسپریر چرخشی 6 شیاری با