دانلود تحقیق در مورد عوامل موثر بر خودپنداره و خودپنداره و عزت نفس


Widget not in any sidebars

شکل 2-2 سه مدل ارائه شده درمورد ارتباط بین ابعاد چندگانه خودپنداره بدنی و اجزای آمادگی جسمانی
2-4 آمادگی جسمانی و خودپنداره بدنی
همچنین مارش و همکاران به دنبال انجام بررسیها در مورد ماهیت چندبعدی خودپنداره بدنی و ساخت ابزارها و بررسی اعتبار و پایانی آنها این بار در تحقیق دیگری برای تعیین و شناسایی عوامل تشکیل‌دهنده خودپنداره بدنی «پرسشنامه خود ـ توصیفی بدنی» را معرفی و مورد آزمون قرار دادند. در این تحقیق که با حضور دو نمونه 315 و 395 نفری از دانش‌آموزان دبیرستانی به انجام رسیده نشان داده شد که ابزار مورد نظر که شامل خرده مقیاسهای مربوط به قدرت، چربی بدن، فعالیت بدنی، استقامت، لیاقت ورزشی، هماهنگی، سلامتی، ظاهر بدن، انعطاف‌پذیری، خودپنداره بدنی عمومی و عزت نفس بود از اعتبار لازم برای تشخیص عوامل خودپنداره بدنی برخوردار بوده و اینکه مدل ارائه شده در مورد خودپنداره بدنی از ماهیت چند بعدی برخوردار می‌باشد.
اعتبار خارجی این ابزار نیز در تحقیق دیگری مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شده که خرده مقیاسهای آن از رابطه همبستگی معنی‌داری با موارد و اجزاء آمادگی بدنی هم‌جنس برخوردارند(8).
کلاً مدلهای ارائه شده در مورد خودپنداره بدنی از دو جهت خودپنداره و عزت نفس بررسی شدند و ابزارهایی که براساس آنها ساخته شدند کمتر توانسته‌اند از یک دیدگاه کاربردی مورد استفاده روانشناسان ورزشی قرار گیرند. گروهی از محققین برای توصیف خودپنداره بدنی و اندازه‌گیری آن از ابزارهای مربوط به تصویر بدنی، لیاقت بدنی و اعتماد به نفس بدنی استفاده نموده‌اند. به‌هرحال همانطوری که اشاره شد، محققینی چون «مارش» با اقتباس از مدل چندبعدی سلسله مراتبی که توسط خود او و شاولسون ارائه شده، پرسشنامه خود ـ توصیفی را مورد استفاده قرار داده و به خوبی نشان داده‌اند که خودپنداره بدنی ترکیبی از عوامل مربوط به آمادگی سلامتی، عملکرد، لیاقت ورزشی، ترکیب و ظاهر بدنی می‌شود(8).
2-5 عوامل موثر بر خودپنداره بدنی
خودپنداره بدنی تحت تاثیر عوامل زیستی و محیطی مختلفی مانند: سن، جنسیت، بالیدگی، ترکیب بدنی، فعالیت بدنی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده قرار می گیرد.
2-6 ترکیب بدنی و خودپنداره بدنی
شاخص توده بدنی (BMI) یکی از همبسته های مهم تصویر بدنی، استراتژی تغییر بدنی و خوردن است . این شاخص رایج ترین سنجش مورد استفاده برای ارزیابی لاغری، اضافه وزن و چاقی است و از تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم بر مجذور قد بر حسب متر بدست می آید . مطالعات نشان داده اند که افزایش شاخص توده بدنی در دختران نوجوان پیامدهایی نظیر تمایل به لاغری، کاهش احساس خود ارزشمندی، عدم کفایت، امساک در خوردن مواد غذایی مورد نیاز بدن، نگرانی در زمینه پرخوری و افزایش وزن و رژیم غذایی را به همراه دارد (20).
یکی از عواملی که می تواند بر تصویر بدنی کودک موثر باشد، مسئله چاقی است. زیرا نگرش فرد چاق نسبت به بدن خود بستگی دارد به تصوراتی که دیگران نسبت به بدن او دارند، بخصوص اگر توسط سایر کودکان تمسخر شود، این امر می تواند سبب تضعیف خودپنداره بدنی او شده و سبب انزوای او از اجتماع و گروه دوستان شود. مثلاَ فرد چاق فاقد آمادگی جسمانی ممکن است برداشت نامطلوبی از بدن خود داشته باشد، به عملکرد و توانایی خود اعتماد نداشته باشد و دچار مشکلات روانی مانند فقدان اعتماد به نفس در اثر کناره گیری از گروه و استهزای دیگران شود و در نتیجه فعالیت جسمانی خود را به شدت محدود کند. از سوی دیگر فردی که احساس می کند که بدن او به طور کامل تکامل یافته، اعتماد دارد که در بسیاری از موقعیت ها موفق خواهد بود و از شرکت در فعالیت ها لذت میبرد (15).
2-7 بلوغ و خودپنداره بدنی
دوره بلوغ مرحله‌ای از زندگی است که تغییرات سریعی در جسم و رشد شخصیت فرد به وقوع می‌پیوندد و شخص از نظر قامت تقریباً شبیه فرد بزرگ می‌شود و توانایی تولید مثل پیدا می‌کند که برای دختران بین 12 تا 14 سالگی و برای پسران یک تا دو سال دیرتر رخ می‌دهد(51).
تحول بلوغ: تصویر ذهنی از بدن و هویت شخصی نوجوان را تهدید می‌کند، نوجوان با درنظر گرفتن تجربیات گذشته و قبول تحولات بلوغ می‌خواهد هویت خویش را از نو بازسازی کند. حتی مخالفت و ستیزه‌جویی نوجوانان با والدین خود و عصیان آنان در برابر ارزشها و قدرتها و دخالتهای دیگران برای تثبیت هویت و جدا نمودن هویت خویش از سایرین است. ابعاد جسمی و ویژگیهای جنسی را نیز دربر می‌گیرد. ازجمله مشخصات اولیه جنسی، که هم ارگانهای داخلی و هم ارگانهای خارجی و توانایی تولیدمثل را شامل می‌شود. صفات ثانویه جنسی مشخصاتی هستند که درواقع دو جنس را از یکدیگر متمایز می‌نمایند ولی نقش مستقیمی در تولیدمثل ندارند(51).
احمدی در مورد مشخصات و تغییرات این دوره زندگی می‌نویسد: فرایند بلوغ و نوجوانی یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های زندگی هر فرد است ‌«استانلی های» که به پدر روانشناس بلوغ معروف است این مرحله را دوران طوفان و فشار می‌نامد و «روسو» دوره بلوغ را تولد مجدد می‌دانست. وقتی فرد به دوره بلوغ می‌رسد مثل این است که فرد دیگری با خصوصیات بدنی و روانی متفاوتی در وی به‌وجود می‌آید(1).
2-8 فعالیت بدنی و خودپنداره بدنی
ترکیب ساختمان انسان به گونه‌ای طراحی شده است که لازمه بقاء، دوام و سلامت آن در گروی تحرک و فعالیت بدنی می‌باشد. زندگی ماشینی حرکت را از انسان سلب کرده و فعالیتهای روزمره انسان امروزی را ماشین بعهده گرفته است و بکارگیری روزافزون ابزارهای خودکار در زندگی، موجب پیدایش پدیده‌ای به نام فقر حرکتی گردیده است. این کم‌تحرکی نارسائیهایی را موجب می‌شود که از این طریق جنبه‌های مختلفی (جسمی، روانی و اجتماعی) را دربر می‌گیرد.
کسانی که بطور منظم به فعالیتهای حرکتی و ورزش می‌پردازند علاوه بر مصونیت از بسیاری بیماریها و نارسائیها، دارای شخصیت هماهنگ، زندگی منظم و کارایی بیشتری هستند و با کسب نشاط و بهره‌مندی بیشتر از زندگی، از روابط اجتماعی بهتری برخوردارند. به همین منظور است که اکثر روانشناسان و متخصصان پرداختن به فعالیتهای حرکتی بعنوان وسیله‌ای برای رفع اضطراب، بی‌حوصلگی و فشارهای عصبی توجیه می‌کنند (15).
کپارت حرکات را پایه و اساس پیشرفت جریان یادگیری و ادراک می‌داند و اظهار می‌دارد که حرکت بر آمادگی تحصیلی و خواندن و پیشرفت تحصیلی تأثیر مثبت دارد و محروم بودن کودک از فرصتهائی که منجر به اکتساب توانائیهای حرکتی بشود، موجب می‌گردد که کودکان در بدو ورود به دبستان در امر یادگیری با مشکلاتی مواجه شوند (12).
با توضیحات داده شده، بطور خلاصه می‌توان گفت صاحب‌نظران و محققین با مطرح ساختن حرکت و ورزش بعنوان کلید حیات، افق جدید و چشم‌انداز تازه‌ای در باب تعلیم و تربیت گشوده‌اند. آنان می‌گویند: فعالیتهای حرکتی و آموزش صحیح در تربیت بدنی، اساس پیشرفت کلی کودکان و نوجوانان درحال رشد را تشکیل می‌دهد چرا که:
فعالیت های جسمی با حالت بخشیدن به اندام ها، باعث بهبود کار دستگاه های گردش خون و قلب و تنفس و گوارش می‌شود.
از دیدگاه بهداشت روانی، مطابق تحقیقات انجام شده، دانش‌آموزانی که از نظر قدرت جسمی، ضعیف هستند رو به سوی ضعف سلامتی، مشکلات اجتماعی، احساس حقارت و کهتری، عدم توانائی لازم در تطبیق خود با دیگران در جهات مختلف دارند و اغلب خجول، گوشه‌گیر و هیجان‌زده می‌باشند.