دانلود تحقیق در مورد طرح کلی ساختار نظریه سه وجهی استرنبرگ و نظریه سه وجهی استرنبرگ

ریاضی
توانایی کار با اعداد و حل مسائل انتزاعی
Widget not in any sidebars

دیداری – فضایی
توانایی درک الگوهای دیداری و تجسم ارتباط بین اشیاء.
موسیقی
توانایی درک زیر و بمی و آهنگ صوت
کنترلی – حرکتی بدن
کنترل حرکات بدن خود و توانایی برای دستکاری اشیاء با دقت و ظرافت.
بین فردی
توانایی درک افراد دیگر و تعامل با آن ها با ظرافت و حساسیت
درون فردی
توانایی درک خود
گاردنر بر این باور بود که هر نوع هوش، از عملکرد بخش خاص از مغز که در عین حال با بخش های دیگر هوش در مغز تعامل دارد، سرچشمه می گیرد. او برای اثبات ادعای خود، به شواهدی استناد می کند؛ از جمله مطالعه بیماران مصدوم مغزی (مواردی که نوعی از هوش ممکن است آسیب ببیند؛ ولی دیگر انواع هوش سالم بماند) و مطالعه ی افرادی که توانایی های فوق العاده و استثنایی در بعضی از حیطه ها (مثلاً موسیقی دان ها و ژیمناست ها) دارند؛ ولی در جنبه های دیگر کاملاً معمولی هستند. او همچنین تجلی هوش را در فرهنگ های مختلف مورد توجه قرار می دهد. تحلیل های او بحث انگیز بوده است؛ چرا که علاوه بر موضوعات دیگر، این بحث نظری را مطرح می کند که آیا لازم است در بررسی توانایی های انسان بین هوش و استعداد تمایزی قایل شویم.
2-2-6- رویکرد پردازش اطلاعات
دیدگاه دیگری که هوش را برخورداری از مجموعه ای از توانایی ها می داند،‌ آن است که هوش از انواع فرآیندهای شناختی نشأت می گیرد. این فرآیندهای شناختی؛ فراگیری دانش،‌ حل مسأله، روابط شخصی اجتماعی و در مجموع برنامه ریزی و کنترل رفتار را در بر می گیرند. تلاش هایی که در حال حاضر برای تجزیه و تحلیل هوش بر حسب این مفاهیم شده؛ تنها جنبه توصیفی دارند؛ ولی در عین حال این تلاش ها راهکارهای تحقیقاتی جدید و امیدوارکننده ای را ارائه می کنند.
نظریه های هوش به طور کلی تفاوت های فردی را بر حسب توانایی های که افراد به مقدار کمتر یا بیشتر دارند، بررسی قرار می کند. دیدگاه دیگر این است که تفاوت های فردی. بر اساس فرآیندهای شناختی تحلیل شوند. طرفداران این دیدگاه، بر موضوعاتی از قبیل بازنمایی درونی اطلاعات و ماهیت و گزینش راهبرد پردازش اطلاعات تأکید می کنند. رویکرد استرنبرگ هوش را بر حسب رابطه ی آن با دنیای درونی فرد، دنیای بیرونی او و همچنین با تجاربش مورد بررسی قرار می دهد. او تحلیل خود را درباره هر یک از این روابط، بر حسب یک خرده نظریه مورد بررسی قرار می دهد (جدول 3).
جدول 3. طرح کلی ساختار نظریه سه وجهی استرنبرگ
قلمرو و حوزه
توضیح
بافتی
دنیای بیرونی فرد. فرآیندهای بافتی با الزاماتی را که محیط فرد بر او تحمیل می کند این امور شامل توانایی حل مسأله علمی و هوش شخصی اجتماعی می شود.
مؤلفه ای
دنیای درونی فرد. مهم ترین فرآیندها (که فرامؤلفه ها * خوانده می شوند) به برنامه ریزی و تنظیم رفتار مربوط می شوند. فرآیندهای دیگر با کسب دانش و اجرای راهبردی ها که فرآیندهای فرامؤلفه ای ابداع کرده اند سر و کار دارند.
*. Meta – components.