دانلود تحقیق در مورد شرکت‌های تولیدی و سرمایهگذاری

به همین جهت مطابق با نوع آبپاش، نازلهای متنوع و با قطر روزنه مختلف ساخته می‌شود تا عمق آبیاری یکسان در تمام طول بال آبیاری تأمین گردد.
فشار کاری نازل‌های یک آبپاش تقریباً برابر میباشد. نازلها دارای طیف وسیعی از قطر روزنه و در رنگ‌های گوناگون می‌باشند که هر یک دبی خروجی خاص خود را دارند. در زمان طراحی دستگاه بایستی با توجه به فاصله هر آبپاش از مرکز دستگاه دبی مورد نیاز آن و متناظر با آن نازل مخصوص تعیین گردد. البته تقریباً تمامی شرکت‌های تولیدی دارای نرم‌افزار و یا برنامه ویژه برای تعیین نازل هر یک از آبپاش‌های دستگاه می‌باشند.
Widget not in any sidebars

همان‌طور که گفته شد با تغییر قطر نازلها، دبی و فشار کارکرد آنها نیز تغییر می‌یابد. از طرفی شیب زمین نیز باعث تغییراتی در فشار ورودی به آبپاش میگردد ضمناً با فاصله گرفتن از مرکز دستگاه، افت فشار باعث کاهش فشار ورودی به آبپاشها میگردد. برای تأمین فشار مورد نیاز، طراحی براساس فشار آبپاش انتهایی صورت گرفته و فشار اضافی مورد نیاز برای جبران اختلاف ارتفاع در نظر گرفته می‌شود. در نهایت فشار سایر آبپاشها از طریق رگلاتورهایی که دقیقاً روی آبپاش نصب می‌گردد، تنظیم می‌شود. رگلاتورها قابلیت تنظیم فشار خروجی بدون توجه به فشار ورودی را دارا می‌باشند. از طرفی تغییرات فشار در شبکه اصلی و فرعی لزوم استفاده از رگلاتورها را بارزتر می‌سازد. رگلاتورها نیز دارای تنوع زیادی می‌باشند. طبقه‌بندی آنها براساس حدود فشار ورودی، فشار خروجی مورد نظر و دبی آبپاشها میباشد.
2-2-2-2- تنظیم سرعت دستگاه
یکی از خصوصیات دستگاه آبفشان دوار قابلیت تنظیم سرعت چرخش برج انتهایی می‌باشد. با توجه به دور آبیاری و ساعت آبیاری روزانه و ساعت آبیاری مورد نظر برای یک دور کامل دستگاه می‌توان سرعت دستگاه را تنظیم نمود. برای الگوهای چند کشتی و یا حتی در مواقعی که قسمتی از اراضی به‌صورت آیش نگه داشته شده‌اند از سرعتهای متفاوتی استفاده میگردد تا با دبی ثابت، عمق آبیاری و در واقع میزان ریزش دستگاه به تناسب نیاز الگوی کشت تنظیم گردد.
سرعت حداکثر برج انتهایی بسته به کارخانه سازنده متفاوت میباشد و امکان تنظیم سرعت بین صفر تا 100 درصد سرعت حداکثر در دوره بهرهبرداری وجود دارد.
2-2-3- مزایای استفاده از دستگاه آبفشان دوار
– راندمان آبیاری بالا
– امکان به‌کارگیری کود و سم همراه با آب آبیاری
– امکان آبیاری در اراضی شیبدار و توپوگرافی نامنظم تا شیب 10 درصد
– مدیریت ساده برای توزیع بهموقع و بهاندازه آب
– عدم نیاز به نیروی کارگری
– امکان آبیاری سطح قابل توجه با یک دستگاه که هزینههای سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
– قابل رویت بودن تمام سیستم آبیاری در بالای زمین باعث سادگی تعمیرات و رفع نقایص موجود آن در مقایسه با سیستم‌های تحتفشار کلاسیک میگردد.
– به‌علت عدم وجود هر گونه ضمائم آبیاری در زیر یا سطح زمین، استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی در این سیستم بسیار ساده میباشد.
– فشار کاری پایین‌تر آبپاش‌ها در سیستم آبفشان دوار در مقایسه با سیستم آبیاری بارانی کلاسیک
– اتوماسیون آبفشان دوار که مرکز کنترل دستگاه در یک نقطه ثابت میباشد، بسیار ساده میباشد.
– قابلیت تنظیم میزان آبدهی دستگاه از طریق سرعت حرکت آن برای الگوهای کشت و دوره‌های آبیاری متفاوت امکان‌پذیر است.
– پس از اتمام آبیاری، دستگاه در نقطه شروع آبیاری بعدی است که در مقایسه با سایر روش‌ها و همچنین لینیر مزیت مهمی است.
– آب‌رسانی تنها به یک نقطه در مرکز دستگاه کافی است، در حالی‌که در سایر سیستم‌ها گستردگی شبکه توزیع بیشتر می‌باشد و در مورد لینیر نیاز به اجرای کانال یا لوله در طول زمین وجود دارد.
2-2-4- محدودیت‌های کاربرد دستگاه آبفشان دوار
همان‌طور که ذکر شد دستگاه آبفشان دوار اراضی را به شکل دایرهای آبیاری مینماید. آبپاش نزدیک به مرکز دستگاه برای طی دایره کامل، بهمراتب مسافت کمتری را از آبپاش واقع در انتهای دستگاه طی مینماید. لذا برای کاربرد ارتفاع ثابت آب آبیاری در کل سطح اراضی آبپاشهای واقع در انتهای دستگاه بایستی دبی بیشتری را پخش نمایند. در نتیجه با افزایش طول دستگاه شدت‌پخش آبیاری افزایش مییابد که موجب میشود در اراضی که نفوذپذیری خاک پایین است طول دستگاه به‌شدت کاهش یابد و افزایش هزینههای سرمایهگذاری را در پی خواهد داشت. بنابراین بهتر است سیستم آبیاری آبفشان دوار در اراضی با نفوذپذیری بالا و خاکهای متوسط تا سبک مورد استفاده قرار گیرد.
– یکی از مسائل حائز اهمیت در استفاده از دستگاههای آبفشان دوار، لزوم استقرار نظام بهره‌برداری مناسب و استفاده از کارشناس فنی آموزش دیده برای امور بهرهبرداری و نگهداری میباشد که با توجه به قابلیت اتوماسیون دستگاه و نیروی فنی مورد نیاز محدود، در مقایسه با سیستمهای آبیاری غیرمکانیزه از مسائل بهرهبرداری و نگهداری کمتری برخوردار است.
2-3- اتوماسیون سیستم‌های آبیاری