دانلود تحقیق در مورد جایگزینی و ارزیابی

زاویه پاشش در این آبپاش بین 8 تا 12 درجه نسبت به افق است. فشار کارکرد آن بسته به صفحه انکسار جریان بین 15 تا 50 psi برابر 1 تا 4/3 اتمسفر است. قطر پاشش این آبپاش بین 2/15 تا 6/22 متر متغیر است.
Widget not in any sidebars

2- آبپاش اسپریر دی 3000
این آبپاش نیز ساخت شرکت نلسون است. جایگزینی و تبدیل ساده به سایر آبپاش‌های سری 3000 و سیستم لپا از خصوصیات این آبپاش است. صفحه انکسار این آبپاش ثابت است و در نوع مسطح و شیاردار تولید شده است. تعداد شیارها بین 21 تا 36 عدد متغیر است. در شکل (3-2) این آبپاش و اجزای آن نشان داده شده است.

شکل 3-2- آبپاش اسپریر
فشار کارکرد این آبپاش بین 6 تا 40 psi، برابر با 41/0 تا 8/2 اتمسفر متغیر است. شدت‌پخش این آبپاش زیاد است. قطر خیس‌شده این آبپاش بین 4/13 تا 9/15 متر است.
جدول 3-4- مشخصات آبپاش‌های تحت مطالعه
نوع آبپاش شرکت سازنده زاویه پاشش نسبت به افق
(درجه) فشار کار
(psi) فشار کار
(atm) قطر پاشش
(m) تعداد شیار
چرخشی
(آر 3000) نلسون 12-8 50-15 4/3-1 6/22-2/15 6-4
اسپریر
(دی 3000) نلسون 10-8 40-6 8/2-41/0 9/15-4/13 36-21
3-10- آزمایش یکنواختی پخش آبپاشهای چرخشی، اسپریر بهصورت منفرد
آزمایش صورت گرفته در این تحقیق، مربوط به ارزیابی آبپاشهای مورد مطالعه به‌صورت منفرد می‌باشد. جهت انجام این آزمایش آبپاشی که در فاصله حدوداً 350 متری از مرکز دستگاه قرار گرفته بود مد نظر قرار گرفت. درواقع با توجه به طول دستگاهها بیشترین فاصله مشترک برای ارزیابی نفوذ آبپاش‌ها در نظر گرفته شد.
در این آزمایش تعداد 100 ظرف جمع‌آوری آب به‌صورت شبکه مربع شکل 18×18 مترمربع با فاصله 2 متر در 2 متر از یکدیگر چیده شدند، به‌طوری‌که آبپاش مورد نظر در مرکز این مربع قرار گیرد.
در شکل (3-3) چیدمان این ظروف نشان داده شده‌اند. ضمن اینکه آبپاشهایی که در طرفین قرار گرفته بودند، از مدار خارج شدند تا در شبکه چیده شده تنها آبیاری از طریق همان تک آبپاش انجام گیرد.

شکل 3-3- چیدمان ظروف آزمایش
در طول این آزمایش سرعت حرکت دستگاه صفر قرار داده شد که 30 دقیقه به طول انجامید. ضمناً با قرار دادن آبپاش درون سطل مدرج در مدت زمان مشخص دبی و با استفاده از فشارسنج فشار آن اندازه‌گیری شد.
برای هر یک از آبپاشها این آزمایش دو بار (یکی در شرایط بدون باد و دیگری با وجود باد) صورت گرفت. البته الزاماً سرعت باد در آزمایشها یکسان نبود و سرعت باد نیز در همه آزمایشها در ارتفاع 2 متری اندازهگیری شد.