دانلود تحقیق در مورد تولیدکنندگان و تغییرات دبی

د) اسپریرهای کمفشار با صفحه نوسانی


Widget not in any sidebars

شکل 2-8- انواع آبپاشها
جدول (2-1) خصوصیات عمومی عملکرد هر یک از آبپاشهای آبفشان دوار را نشان میدهد.
جدول 2-1- خصوصیات عمومی عملکرد برای انواع آبپاش‌ها
نوع آبپاش جنس زاویه پاشش
نسبت به افق سایز قطرات فشار کارکرد
(اتمسفر) قطر خیس شده (متر)
ضربه‌ای
کم‌فشار پلاستیک 5 تا 15 درجه متوسط تا بزرگ 4/1 تا 8/2 17 تا 25
پر فشار پلاستیک 10 تا 20 درجه متوسط تا بزرگ 8/2 تا 6/5 18 تا 45
اسپریرهای 360 درجه صفحه چرخشی پلاستیک 12- تا 35 درجه متوسط تا بزرگ 1 تا 3 12 تا 23
صفحه نوسانی پلاستیک 21تا 12 درجه متوسط تا بزرگ 7/0 تا 8/2 10 تا 18
صفحه ثابت پلاستیک 5- تا 15 درجه کوچک تا متوسط 4/0 تا 2 3 تا 12
چند صفحه‌‌ای پلاستیک 5- تا 15 درجه کوچک تا متوسط 4/0 تا 4/1 3 تا 12
خط جریان خروجی از طریق فشار و شکل و اندازه نازل کنترل می‌شود. شکل (2-9) نمونه‌هایی از نازل انواع آبپاشها را نشان میدهد.

شکل 2-9- نمونههایی از نازل و صفحات انعکاس جریان در انواع آبپاش‌های ضربه‌ای و اسپریرها
2-4-1- آبپاش‌های پرفشار
در دهه 1960 در سیستم آبفشان دوار از آبپاشهایی با فشار کارکرد بیش از psi50 (5/3 اتمسفر) استفاده میگردید. این آبپاشها در شرایطی که در سایز مناسب انتخاب شده باشند و تغییرات فشار در طول لترال در محدوده مناسب بود، از عملکرد خوبی برخوردار بودند. به هر حال تلفات تبخیر و بادبردگی در مناطق خشک و نیمه‌خشک یا در هوای خشک و بادی زیاد می‌شد. بههمین جهت آبپاش‌های کم‌فشار و کم‌زاویه با فشار 25 تا psi40 (7/1 تا 8/2 اتمسفر) از نوع آبپاش‌های ضربه‌ای توسعه یافتند. اینها به‌شدت تلفات تبخیر و بادبردگی را کاهش دادند. اما تغییرات دبی ناشی از نوسانات توپوگرافی به‌عنوان مشکل اساسی مطرح گردید. در اواسط دهه هفتاد رگلاتورهای کنترل فشار آبپاشها توسعه یافتند. در نتیجه آبپاشهای ضربهای کمفشار برای آبفشان دوارها میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
2-4-2- اسپریرهای کمفشار
در اواسط دهه هفتاد هزینههای انرژی به نگرانی اصلی آبپاشهای ضربهای که نیاز به انرژی زیادی دارند، بدل گردید. بههمین جهت تولیدکنندگان آبپاش، آبپاشهای اسپریکننده با فشار کار کمتر از psi30 (2 اتمسفر) را توسعه دادند. در این آبپاشها از یک صفحه انعکاس جریان در برابر جریانی که از نازل‌ها خارج میشود استفاده میگردد. صفحه انعکاس جریان میتواند صاف و یا شیاردار با تقعر، تحدب و یا مسطح باشد. آب ازصفحات صاف به شکل اسپری مهآلود و از صفحات شیاردار به شکل جریان‌های باریک خارج میشود. از رگلاتورها برای اراضی ناهموار و یا خنثی نمودن کاهش فشار ناشی از افت در طول لترال استفاده میشود.
آبپاشهای اسپریکننده سطح پاشش کمتری از آبپاشهای ضربهای دارند و بایستی در فاصله کمتری از یکدیگر قرار گیرند. سطح خیسشده کمتر باعث افزایش شدتپخش میگردد. این مسئله باعث افزایش رواناب بهخصوص در خاکهای لوم و سیلتی لومی میشود. بومهای مختلفی برای کاهش شدتپخش از طریق افزایش سطح خیس شده تولید شدهاند. امروزه رایجترین نوع، بوم افست با طول 10 تا 20 فوت (3 تا 7 متر) است که در یکدوم یا یکسوم انتهای لترال مورد استفاده قرار می‌گیرد. اخیراً آبپاش‌هایی با صفحات متحرک برای افزایش سطح پاشش و کاهش شدتپخش توسعه یافتهاند. این آبپاشها مانند آبپاشهای چرخشی و نوسانی با کاهش تعداد جریان خروجی از آبپاش باعث افزایش سایز قطرات آب و همچنین برد پاشش میگردند. ضمناً یکنواختی کاربرد آب خوبی را هم حفظ میکنند. این آبپاشها به همراه بومهای افستی در اسپنهای انتهایی آبیاری، راندمان خوبی را فراهم میکنند.
2-4-3- الگوی پاشش آبپاشهای کمفشار