دانلود تحقیق در مورد تولیدات کشاورزی و بهبود عملکرد

شکل 2-26- الگوی پاشش آبفشان دوار با اسپریر چرخشی 6 شیاری با بوم‌های افستی 15 فوتی دوطرفه و فاصله آبپاش 10 فوتی و دبی 5 گالن در دقیقه 47
شکل 2-27- ارتباط دستگاه مرکزی و دستگاه مزرعه از طریق موج رادیویی 58
شکل 2-28- ارتباط دستگاه مرکزی و دستگاه مزرعه از طریق اینترنت و خط موبایل 58
Widget not in any sidebars

شکل 2-29- صفحه ورود 60
شکل 2-30- نموگرام داده‌های برداشتی 60
شکل 2-31- شرایط ایجاد پنجره داده‌ها، برنامه‌ریزی آلارم‌ها 61
شکل 2-32- نمایی از صفحه برنامه‌ریزی برای کنترل اتوماتیک آبیاری 62
شکل 2-33- منوی برنامه‌ریزی واحدها 63
شکل 2-34- منوی روشن وخاموش کردن آسان و بدون برنامه‌ریزی 63
شکل 2-35- دستگاه هواشناسی و تخمین تبخیر و تعرق 64
شکل 2-36- سنسورهای رطوبتی 64
شکل 3-1- آبپاش چرخشی 72
شکل 3-2- آبپاش اسپریر 73
شکل 3-3- چیدمان ظروف آزمایش 74
شکل 4-1- عمق پاشش در سطح خیسشده چرخشی در شرایط بدون باد (میلیمتر) 79
شکل 4-2- عمق پاشش در سطح خیس‌شده چرخشی با وجود باد بر حسب میلی‌متر (سرعت 4 متر بر ثانیه) 80
شکل 4-3- عمق پاشش در سطح خیس‌شده اسپریر در شرایط بدون باد (میلیمتر) 81
شکل 4-4- عمق پاشش در سطح خیس‌شده اسپریر با وجود باد بر حسب میلی‌متر (سرعت 3 متر بر ثانیه) 82
شکل 4-5- درصد تلفات بادبردگی در ارزیابی آبپاش‌ها به‌صورت منفرد 83

فصل اول
مقدمه
1-1- مقدمه
شکی نیست که در سال‌های اخیر به‌علت کمبود آب و نیاز به تولیدات کشاورزی روزافزون، استفاده بهینه از آب به‌عنوان منشا اصلی تولیدات کشاورزی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ما نیز به‌دلیل قرار گرفتن در اقلیم خشک و نیمه‌خشک و کمبود منابع آبی این نیاز به‌شدت احساس گشته و سبب توسعه استفاده از سیستم‌های آبیاری تحت فشار گردیده است. اما نکته تأمل‌برانگیز این است که چرا با وجود گذشت چند دهه از استفاده این سیستم‌ها، رشد و توسعه علمی با گسترش اجرایی آن هماهنگی نداشته و شاهد کمبودهای بسیاری در بخش اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار هستیم. با کمی درنگ و بررسی سیستم‌های اجراشده در کشور می‌توان به این مطلب رسید که عدم وجود نظارت پس از اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار باعث شکست تعداد زیادی از طرح‌های این چنینی گشته است که ضرورت بررسی و ارزیابی سیستم‌ها را پس از اجرا نمایان می‌سازد. مسئله ارزیابی و بهبود عملکرد به‌صورت امروزی پس از انقلاب صنعتی در واحدهای تولیدی صنعتی شروع شد و در این بخش رشد چشمگیری داشت. اما در بخش کشاورزی و خدمات مربوطه تنها در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دلایل تأخیر در پرداختن به مسئله ارزیابی و بهبود عملکرد در طرح‌های آبیاری این است که تنها در دهه‌های اخیر است که محدودیت‌های منابع در احداث و بهره‌برداری طرح‌های آبیاری و توسعه روش‌های آبیاری و حساسیت تبعات اجتماعی- اقتصادی و زیست‌محیطی آنها احساس شده است.