دانلود تحقیق در مورد اطلاعات توصیفی شرکت‌کنندگان و مدلسازی معادلات ساختاری

پرسشنامه هوش اخلاقی را لنیک و کیل در سال 2005 ساختند. در ایران نیز آراسته و همکاران آن را در سال 1390 هنجاریابی کردند. این پرسشنامه شامل 40 عبارت است. لنیک، کیل و جوردن (2011) برای هوش اخلاقی 10 زیرمقیاس در نظر گرفتند. نمره‌گذاری پرسشنامه بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت است. که به هرگز نمره 1 و به همیشه نمره 5 داده می‌شود. روایی و پایایی پرسشنامه را مارتین و آستین (2010) تایید کرده‌اند. در ایران پایایی پرسشنامه با انجام آزمون بازآزمایی 89/0 به دست آمد (امامی و همکاران، 1393).
شیوه نمرهگذاری:
Widget not in any sidebars

در مجموع هر شرکت‌کننده در کل 40 سوال، امتیازی بین 40 – 200 کسب می‌کند. پس از محاسبه امتیازها به منظور تبدیل آن‌ها به حداکثر 100 امتیاز، امتیاز کل (40- 200) بر 2 تقسیم می‌شود. بنابراین هر پاسخ دهنده در مجموع نمره‌ای بین 20- 100 کسب خواهد کرد. در نهایت امتیاز 90- 100 معادل عالی،89- 80 معادل خیلی خوب، 79- 70 خوب و امتیازهای کمتر از 69 ضعیف ارزیابی می‌شوند(رفعتی و همکاران، 1393).
روایی و پایایی:
روایی و پایایی ابزار فوق توسط مارتین و آستین تایید شده است و پایایی به دست آمده (آلفای کرونباخ) برابر با 897/0 محاسبه گردید(مارتین و همکاران، 2010).
همچنین پایایی این ابزار توسط مرضیه مختاری‌پور 94/0 گزارش گردیده و روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت (مختاری و همکاران، 1389؛ به نقل از رفعتی و همکاران، 1393).
3-6-3- پرسشنامه هوش اجتماعی:
این پرسشنامه توسط سیلوار، مارتین یوسن و داهل (2001) تهیه شده است. این پرسشنامه دارای 21 سوال بوده و هدف آن سنجش هوش اجتماعی افراد و خرده مقیاس های آن (خرده مقیاس پردازش اطلاعات اجتماعی (SIP)، خرده مقیاس آگاهی اجتماعی (SA)، خرده مقیاس مهارت های اجتماعی (SS)) است.
شیوه نمرهگذاری:
این پرسشنامه 21 گویه دارد که بر روی یک مقیاس هفت درجه‌ای مشخص شده‌اند. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده و به شکل کاملاً مخالفم = 1، تا حدودی مخالفم = 2، کمی مخالفم = 3، نظری ندارم = 4، کمی موافقم = 5، تا حدودی موافقم = 6 و کاملاً موافقم = 7 می‌باشد. باید توجه داشت که گویه‌های 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 18، 19، 20 و 21 به صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند. سوالات 1 تا 8 مربوط به خرده مقیاس پردازش اطلاعات اجتماعی (SIP)، سوالات 9 تا 15 مربوط به خرده مقیاس آگاهی اجتماعی (SA) و سوالات 16 تا 21 مربوط به خرده مقیاس مهارت های اجتماعی (SS) می‌باشد.
روایی و پایایی:
در پژوهش رضائی (1389) پس از تایید روایی صوری مقیاس، پایائی آن یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (0) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (1+) به معنای پایائی کامل قرار میگیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر میشود. ضرایب پایایی این آزمون توسط سازندگان آن برابر با 81/.، 86/. و 79/. گزارش شده است (رضایی و خلیل‌زاده، 1388).
3-6-4- پرسشنامه عملکرد شغلی:
این پرسشنامه توسط هرسی و گلداسمیت تهیه و تدوین گردیده و در سال 1382 در ایران ترجمه شده است. این پرسشنامه دارای 16 سوال در مقیاس لیکرت می‌باشد و عملکرد شغلی را در حوزه وظایف شغلی و سازمانی می‌سنجد(ساعتچی و همکاران، 1390).
شیوه نمرهگذاری:
نمره‌گذاری این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت و به شکل (1= کاملاً مخالفم، 2= مخالفم، 3= نظری ندارم، 4= موافقم و 5 = کاملاً موافقم) می‌باشد.
روایی و پایایی:
3-7- روش تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل دادهها از هر دو روش آماری توصیفی و استنباطی با نرم افزار SPSS 19 استفاده شده است. از فراوانی، درصد، درصد تجمعی، میانگین، انحراف معیار برای تحلیل توصیفی دادهها استفاده گردید. برای تحلیل استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
4-1- مقدمه
در این فصل ابتدا شاخصهای توصیفی از قبیل میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد متغیرها در قالب جدول گزارش میشود. سپس نتایج استنباطی مربوط به فرضیه‌های پژوهشی از طریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری ارائه میشود.
4-2- یافته‌های توصیفی
جدول4-1- اطلاعات توصیفی شرکت‌کنندگان