دانلود تحقیق در مورد ارزیابی و مشاهده


Widget not in any sidebars
(لیتر) حجم آب رسیده به زمین (لیتر) حجم تلفات بادبردگی
(لیتر) درصد تلفات بادبردگی
(درصد)
چرخشی 0 18 14/1 5/0 2049 1929 120 85/5
4 18 10/1 5/0 1976 1766 210 63/10
اسپریر 0 15 90/0 5/0 1622 1526 96 9/5
3 15 88/0 5/0 1579 1368 211 37/13

شکل 4-5- درصد تلفات بادبردگی در ارزیابی آبپاش‌ها به‌صورت منفرد
مشاهده گردید که کمترین تلفات بادبردگی مربوط به آبپاش چرخشی می‌باشد. در شرایط بدون باد درصد تلفات تفاوت محسوسی با یکدیگر ندارند. میزان تلفات در شرایط بدون باد به‌ترتیب برای آبپاش چرخشی، 85/5 و برای آبپاش اسپریر، 9/5 درصد است.
این در حالیست که در صورت وجود باد با سرعت 3 تا 4 متر بر ثانیه میزان تلفات برای آبپاش چرخشی، 63/10 درصد می‌باشد. در نقطه مقابل میزان تلفات آبپاش اسپریر به 37/13 درصد رسیده است که این امر را می‌توان ناشی از قطرات ریزتر خروجی از این آبپاش دانست. با توجه به ساختار و تعداد شیارهای این آبپاش‌ها طبیعی است که قطرات خروجی چرخشی بزرگتر و قطرات خروجی از اسپریر کوچکتر است.
البته میزان رواناب مشاهده شده در سیستم چرخشی به شکل نامحسوسی بیش از دو آبپاش دیگر بوده است که این امر را می‌توان ناشی از میزان تخریب خاکدانه به‌واسطه نیروی جنبشی وارده از طرف قطرات بزرگتر آب دانست. این مسئله در خاک‌های رسی و مستعد به سله قابل اغماض نخواهد بود.
اگرچه شدت‌پخش در درون سیستم معنی پیدا می‌کند، اما از آنجا که در درون سیستم بسته به نوع طراحی ممکن است این مقدار نوسان داشته باشد، شدت‌پخش برای تک آبپاش نیز محاسبه می‌گردد. با توجه به حجم آب رسیده به سطح زمین و مساحت خیس‌شده به راحتی می‌توان شدت‌پخش متوسط را به‌دست آورد. طبیعی است که برخلاف اشکال منظم و مدور کاتالوگ‌ها شکل سطح خیس‌شده از الگوی هندسی منظمی پیروی نکند. در اینجا با توجه به فاصله ظروف جمع‌آوری آب 2×2 مترمربع می‌باشد، به‌ازای هر ظرفی که دارای حداقل حجمی از آب باشد، 4 مترمربع به سطح خیس‌شده اضافه گردید. تعداد ظروف حاوی آب و سطح خیس‌شده برای هر یک از آزمایش‌ها در جدول (4-6) ارائه شده است. ضمن اینکه حداکثر عمق آب در درون ظروف مبنای شدت‌پخش حداکثر می‌باشد.
جدول 4-6- ارزیابی شدت‌پخش متوسط و حداکثر آبپاش‌ها به‌صورت منفرد در فاصله 350 متری از مرکز دستگاه
نسبت شدت پخش حداکثر به متوسط شدت پخش حداکثر شدت پخش متوسط حجم آب رسیده به زمین سطح
خیس شده
(مترمربع) تعداد ظروف حاوی آب سرعت باد
(متر بر ثانیه) نوع
آبپاش شماره دستگاه
(میلی‌متر بر دقیقه) (میلی‌متر بر دقیقه) (لیتر)
7/2 65/0 24/0 1929 260 63 0 چرخشی 1
28/3 69/0 21/0 1766 264 65 4