دانلود تحقیق با موضوع کاربری فضای سبز و بافت تاریخی شهر

به طور کلی امکانات سایت را در موارد ذیل می توان خلاصه کرد:
Widget not in any sidebars

1-دسترسی مستقیم و عدم وجود فضای حایل مانند خیابان و .. مابین سایت و رودخانه
2- امکان ایجاد کاربری های فرهنگی – تاریخی در نظر گرفته شده در طرح های بالا دست برای جذب مردم
3- قرار گرفتن در مسیر محور تاریخی – فرهنگی تبریز و همجواری با محل تقریبی یکی از دروازه های قدیمی هشت گانه تبریز
4- امکان استفاده از مسیر رودخانه به عنوان یک کریدور جمع کننده پیاده و ارتباط با سایت طراحی
5- نزدیکی به کانونهای فرهنگی تاریخی شهر وسایر کانون های پیاده محور مانند بازار
تصویر(4-6) تصویر عناصر و محور های اطراف سایت، (ماخذ: نگارنده)
4-2-2-5- شبکه دسترسی های همجوار سایت
سایت در حال حاضر از طریق یک خیابان فرعی 6 متری به خیابان 20 متری دارایی متصل می شود و نیز امکان دسترسی به سایت به صورت غیر مستقیم از امتداد انتهای خیابان راسته کوچه به صورت سواره رو امکان پذیر است و همچنین از طریق محور رودخانه و نیز مسیر های پیاده ای که امتدادشان به بازار ختم میشود دسترسی پیاده به سایت امکان پذیر است.
تصویر(4-7) تصویر دسترسی های سایت، (ماخذ: نگارنده)
تصویر(4-8) تصویر دسترسی های سایت، (ماخذ: نگارنده)
تصویر(4-9) تصویر دسترسی های سایت، (ماخذ: نگارنده)
تصویر(4-10) تصویر دسترسی های سایت، (ماخذ: نگارنده)
تصویر(4-11) تصویر دسترسی های سایت، (ماخذ: نگارنده)
4-2-2-6- کاربری های همجوار سایت
از نظر دید شهری سایت در بافت تاریخی شهر قرار گرفته و با بسیاری از عناصر شاخص تاریخی شهر همجوار می باشد.مجموعه بازار تاریخی تبریز ، مسجد صاحب الامر ، میدان صاحب الامر ، مسجد حسن پاشا ، بیمارستان شفا ، بنیاد مستضعفان ، مجموعه تجاری مشروطه ، مجموعه استانداری و فرمانداری ، پایانه مرکزی اتوبوس های شهری، ایستگاه مترو در همسایگی سایت در مقیاس شهری قرار دارند. در مقیاس محله ای در شمال و شمال غربی سایت ، ساختمانهای مسکونی و آموزشی قرار گرفته اند. کاربری فضای سبز و کریدور پیاده محور حاشیه رودخانه مهرانرود در جنوب سایت واقع شده و در غرب سایت ساختمان های مسکونی و تجاری قرار گرفته است.
تصویر(4-12) تصویر کاربری های همجوار سایت ، (ماخذ: مهندسین مشاور باوند، 1375)
4-2-2-7- تراکم و ارتفاع ساختمان های همجوار سایت
اغلب ساختمان های همجوار سایت مخروبه یا فرسوده اند، اما با فاصله بسیار کم از سایت ، مجموعه تجاری 3 طبقه ای در جنوب و جنوب شرقی سایت در حال ساخت می باشد، سایر ساختمان های اطراف اکثرا به صورت بلا استفاده و یا فرسوده در حال استفاده می باشند، که اکثرا دو طبقه و به ندرت سه طبقه می باشند که در قسمت شمالی و شمال غرب سایت قرار دارند.
تصویر(4-13) تصویر تراکم و ارتفاع اطراف سایت ، (ماخذ: نگارنده)
تصویر(4-14) تصویر تراکم و ارتفاع اطراف سایت ، (ماخذ: نگارنده)