دانلود تحقیق با موضوع پروتئین واکنشگرC و تعاریف مفهوم

4- مقایسه تاثیر دوروش تمرین (گسسته و پیوسته) برمیزان کلسترول (chl) زنان میانسال غیرورزشکار.
5- مقایسه تاثیر دوروش تمرین (گسسته و پیوسته) برمیزان پروتئین واکنشگرC(CRP) زنان میانسال غیرورزشکار.
Widget not in any sidebars

6- مقایسه تاثیر دوروش تمرین (گسسته و پیوسته) برمیزان سیستاتین C زنان میانسال غیرورزشکار.
1-5- سؤالات تحقیق
1-آیا دوروش تمرین (گسسته و پیوسته) تأثیرمتفاوتی برمیزان لیپوپروتئین کم چگال زنان میانسال غیرورزشکار دارد؟
2- آیا دوروش تمرین (گسسته و پیوسته) تأثیرمتفاوتی برمیزان لیپوپروتئین پر چگال زنان میانسال غیرورزشکار دارد؟
3- آیا دوروش تمرین (گسسته و پیوسته) تأثیرمتفاوتی برمیزان تری گلیسیرید زنان میانسال غیرورزشکار دارد؟
4- آیا دوروش تمرین (گسسته و پیوسته) تأثیرمتفاوتی برمیزان کلسترول زنان میانسال غیرورزشکار دارد؟
5- آیا دوروش تمرین (گسسته و پیوسته) تأثیرمتفاوتی برمیزان پروتئین واکنشگرC زنان میانسال غیرورزشکار دارد؟
6- آیا دوروش تمرین (گسسته و پیوسته) تأثیرمتفاوتی برمیزان سیستاتین C زنان میانسال غیرورزشکار دارد؟
1-6- تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها
1-6-1-تعاریف مفهومی
1-6-1-1- لیپوپروتئین کم چگالی (LDL-C)
این لیپو پروتئین ها حاوی تری گلیسیرید کم ولی کلسترول بالا می باشند،یعنی دارای بیشترین چربی هستند که 60 تا80 درصد کل کلسترول راحمل می کنند.لیپوپروتئین های کم چگالی (LDL) بقایای لیپوپروتئین های بسیارکم چگالی(VLDL) هستند،که پس ازتحویل بخش اعظم تری گلیسیریدهای آن ها وبه جای ماندن غلظت زیادکلسترول وفسفولیپیدها به صورت LDL درمی آیند. افزایش LDL خون باعث آترواسکلروز می شود.غلظت پلاسمایی این LDL های پرکلسترول باچندعامل مانند مصرف غذاهای حاوی چربی اشباع شده، چاقی وکم تحرکی افزایش می یابد.
1-6-1-2- لیپوپروتئین پرچگالی(HDL-C):
این لیپو پروتئین ها حاوی حدود 50 درصد پروتئین و درصد کمتری لیپید هستند. یعنی دارای حداقل مقدارکلسترول هستند.HDL درکبد و روده ها ساخته می شود. لیپوپروتئین های پرچگالی (HDL) کلسترول راازبافت های محیطی به کبد می برند،این نوع لیپوپروتئین نقش مهمی در پیشگیری از پیدایش آترواسکلروز دارد. لیپوپرتئین های پرچگالی(HDL) کلسترول راکه می خواهدشروع به رسوب در دیواره ی شریان ها کند جذب می نماید.به علت آن که وزن مخصوص HDL در حدود 1/1 گرم در صد میلی لیتر بوده واین مقدار بالاترازوزن مخصوص سایرلیپوپروتئین ها است؛ بنابراین آن رابه نام لیپوپروتئین باوزن مخصوص بالا یا پرچگال نامگذاری کرده اند.
1-6-1-3- تری گلیسیرید(TG)
تری گلیسیریدها فراوان ترین چربی بدن هستند.عمده ترین شکل ذخیره ی چربی دربدن به صورت تری گلیسیرید است که نقش عایق بندی و ذخیره ی انرژی را برعهده دارد. یک مولکول تری گلیسیرید شامل دوگروه اتم است. اتم گلیسرول به خودی خود یک چربی نیست زیرادرآب حل می شود.سه اتم کربن به گلیسرول متصل می شوند واسیدچرب نامیده می شوند. تری گلیسیریدهاهمانندکربوهیدرات ها دربدن عمدتاً انرژی فرآیندهای متابولیک راتأمین می کنند.
1-6-1-4- کلسترول(chl)
ازمعروفترین چربی های مشتق شده کلسترول است که درساختمان کلیه سلول های بدن بکاررفته است.این ماده ممکن است درکبد ازچربی های اشباع شده ساخته شود یااین که ازطریق مصرف گوشت وسایر منابع حیوانی وارد بدن شود. کلسترول درتمام رژیم های غذایی هست وبه آهستگی ازدستگاه گوارش جذب می شود.کلسترول درهیچ یک ازغذاهای دارای منشأ گیاهی وجودندارد وتنها دربافت حیوانی یافت می شودوفاقداسیدهای چرب است وازطریق لیپوپروتئین ها (LDLوHDL)داخل خون حمل می شود. (گایتون، 1387)
1-6-1-5- پروتئین واکنشگرC (CRP)
CRP یک پروتئین کروی شکل باساختارپنتامری ،(یعنی ازپنج مونومریکسان باپیوندهای اشتراکی بهم چسبیده)می باشد.CRP ازجفت عبورنکرده وفقط درانسان ومیمون کشف شده است.این پروتئین درسرم ومایعات بدن افرادسالم به مقداربسیارکم گزارش شده است.(5/3 میلی گرم برلیتر)،ولی درواکنش های التهابی،مقدارCRPبطورناگهانی تا3000 برابرمیزان طبیعی آن درعرض 6تا48 ساعت افزایش می یابد.
1-6-1-6- سیستاتین C
پروتئین کوچکی باوزن مولکولیKDA 3/3 وازخانوادۀ مهارکننده های پروتئاز سیستین می باشد،دارای 122اسیدآمینه باوزن مولکولی 13000دالتون می باشد.ژل کد کنندۀ این پروتئین روی بازوی کوتاه کروموزوم20 و درکنارسایرژن های کد کنندۀ سیستاتین تیپ3 واقع شده است.