دانلود تحقیق با موضوع پروتئین واکنشگرC و فعالیت های ورزشی


Widget not in any sidebars
این پروتئین غیرگلیکولیزی حاوی دوباند دی سولفید می باشد و به میزان ثابت توسط تمامی سلولهای هسته دار تولید می شود، این پروتئین شاخصی جدید در شناسایی بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مزمن و عملکردکلیه به شمار می رود.
1-6-2- تعاریف عملیاتی
1-6-2-1- زنان میانسال غیرورزشکار
در این تحقیق منظور از زنان میانسال غیر ورزشکار شامل زنان غیر فعال ساکن شهر سیرجان در محدوده سنی 30 تا 50 سال می باشند که تا قبل از شرکت در تحقیق حاضر به صورت مرتب هفته ای حداقل سه جلسه تمرین ورزشی نداشته اند.
1-6-2-2- روش تمرین
منظور از روش تمرین در این تحقیق دو نوع برنامه تمرین پیوسته و گسسته است. به طوری که در برنامه پیوسته آزمودنی ها یک جلسه در روز فعالیت ورزشی را انجام می دهند و در برنامه گسسته آزمودنی ها همان برنامه را به دو قسمت تقسیم کرده و در دو نوبت صبح و عصر انجام می دهند.
1-6-2-3-تری گلیسیرید
در این تحقیق منظور مقادیر تری گلیسیرید محلول در خون است که به روش الایزا با استفاده از کیت پارس آزمون به صورت میلی گرم در دسی لیتر اندازه گیری می شود.
1-6-2-4- لیپوپروتئین پرچگالی(HDL-C)
در این تحقیق منظور مقادیر HDL-C محلول در خون است که به روش الایزا با استفاده از کیت پارس آزمون به صورت میلی گرم در دسی لیتر اندازه گیری می شود.
1-6-2-5- لیپوپروتئین کم چگالی (LDL-C)
در این تحقیق منظور مقادیر لیپو پروتئین کم چگال محلول در خون است که به روش ایمونو توربیدومتری با استفاده از کیت پارس آزمون به صورت میلی گرم در دسی لیتر اندازه گیری می شود.
1-6-2-6- پروتئین واکنشگرC (CRP)
در این تحقیق منظور مقادیر CRPمحلول در خون است که به روش الایزا با استفاده از کیت پارس آزمون به صورت میلی گرم در لیتر اندازه گیری می شود.
1-6-2-7- کلسترول(chl)
در این تحقیق منظور مقادیر کلسترول محلول در خون است که به روش الایزا با استفاده از کیت پارس آزمون به صورت میلی گرم در دسی لیتر اندازه گیری می شود.
1-6-2-8- سیستاتین C
در این تحقیق منظور مقادیر سیستاتین C محلول در خون است که به روش الایزا با استفاده از کیت پارس آزمون به صورت نانو گرم بر میلی لیتر اندازه گیری می شود.
فصل دوم
مفاهیم بنیادی و پیشینه تحقیق
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر دو نوع روش تمرین بر عوامل خطر زای قلبی عروقی است .در فصل قبل به بیان مساله، ضرورت، اهداف و فرضیه های پژوهش پرداخته شد. در این فصل ابتدا عوامل خطرزای قلبی عروقی معرفی خواهد شد و سپس پژوهش های انجام شده با تاکید بر تاثیر فعالیت های ورزشی بر عوامل خطرزای قلبی عروقی ارائه می گردد.
2-1- مفاهیم بنیادی
2-1-1-بیماری های قلبی
بیماری های قلب دررأس علل مرگ هردوگروه مردان وزنان قرار دارد. حمله ی قلبی عبارت است ازمرگ سلول های عضلانی قلب دراثرکاهش ویاتوقف جریان خون سرخرگ های قلب.گرچه این موضوع غالباًدرافرادبالای 40 سال رخ می دهد،امامی تواند درهرگروه سنی دیده شود.این بیماری درمردان شایع تر است، اما میزان بروز آن در خانم ها نیز رو به افزایش گذاشته است. مهم ترین علائمی که درارتباط با بیماری های قلب و عروق می باشد شامل مواردی همچون احساس ناراحتی درقفسه سینه ، ضعف و خستگی پذیری زودرس، تنگی نفس ، سرگیجه ، طپش قلب و تعریق بیش از حد است. در بررسی علل بیماری های قلبی دو دسته عوامل خطر زا را به صورت عوامل خطر غیر قابل تغییر و قابل تغییر مشخص می کنند.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...