دانلود تحقیق با موضوع پایداری و محدودیت

کلوزیت 30B
Widget not in any sidebars

90/1
کلوزیت 30B سیلانه شده

نانو کامپوزیت PBT/30B
92/1
نانو کامپوزیتAPS /30B PBT/
همچنین دراین مقاله به این موضوع اشاره شده است که فاصله بین صفحات کلوزیت 30B اصلاح شده پس از اختلاط باPBT تغییر چندانی با حالتی که بدون پلیمر است نداشته که ایجاد محدودیت درتوزیع مناسب کلوزیت 30B درون ماتریس پلیمری در حضور سیلان از دلایل اصلی آن عنوان شده است. علاوه بر این، به واکنش APS با گروه های سیلانول موجود در لبه ها و سطوح خاک رس نیز اشاره شده که پس از انجام آن، واکنش های تراکمی بین دواصلاح کننده سیلانی اتفاق می افتد وباعث ایجاد اتصال بین دولایه از خاک رس همجوار میگردد که در نهایت مانع از جدایش لایه ها و ورقه ورقه شدن آنها درون ماتریس پلیمری می شود.
درتصاویری که از میکروسکوپ الکترونی عبوری از دو نمونه PBT/30B و PBT/APS/30B منتشر کرده اند، نیز می توان با استناد به تصاویر گرفته شده نتایج آزمون پراش اشعه ایکس را به اثبات رساند و تائید کرد.
درنمونه PBT/30B توزیع مناسبی از خاک رس درون ماتریس پلیمری مشاهده کرده اند که بدلیل عدم حضور اصلاح کننده سیلانی هیچ پیکی در منحنیXRD مشاهده نشده و ساختارورقه ورقه شده را نشان میدهد. درحالیکه با حضور سیلان در نمونهPBT/APS/30B ، تنها ذرات متورم شده تجمع یافته درون ماتریس پلیمری مشاهده می شوند.
پایداری حرارتی برای نانوکامپوزیت PBT/APS/30B بیشتر از PBT/30B گزارش شده است که دلیل آن حضور سیلان به عنوان پوشش دهنده سطوح خاک رس عنوان شده است که می تواند مقاومت حرارتی را تا دمای 700-600 درجه افزایش دهد.
همچنین این دونمونه در آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی دوپیک ذوب را از خود نشان داده اند که دمای ذوب، دمای انتقال شیشه ای و دمای بلورینگی آنها تقریبا مشابه به هم گزارش شده است. اگرچه درجه بلورینگی برای نانوکامپوزیت PBT/APS/30B بیشتر از نانو کامپوزیت دیگر گزارش شده است. این نشان می دهد که ذرات خاک رس اصلاح شده APS/30B به عنوان مراکزهسته گذاری ناهمگن برای کریستالیزاسیون PBT عمل می کنند و دمای بلورینگی را افزایش می دهند.
در سال 2010، منصوری و همکاران[55] لبه صفحات نانو خاک رس کلوزیت 20A را توسط اصلاح کننده سیلانی وینیل تری کلروسیلان اصلاح کردند که ازواکنش مذکور هیدروکلریک اسید به عنوان ماده کوچک مولکول آزاد می گردد. پس از سیلانه شدن لبه های خاک رس، هیدروکربنات سدیم راوارد سیستم می کنند تا از تبادل کاتیون های آلکیل آمونیوم موجود در کلوزیت 20A با یون های H+ جلوگیری شود. سپس در حضور شروع کننده حرارتی آزو بیس ایزوبوتیرو نیتریل(AIBN) و شرایط خاص واکنش اعم از دما و حلال مورد نظر، مونومر آکریل آمید(AA ) را از انتهای فعال اصلاح کننده سیلانی به صفحات خاک رس پیوند زدند. مراحل این واکنش ها به صورت شماتیک در شکل 2-15 نشان داده شده است .
شکل ‏215 مراحل اصلاح خاک رس کلوزیت 20A و تهیه نانو کامپوزیت پلیمر/خاک رس
در این مقاله، نانو کامپوزیت های پلیمر / خاک رس آلی سیلانه شده (PNCs)، در درصد های وزنی مختلف از خاک رس اصلاح شده(13-10-7-5-3-1درصد) تهیه شده و درمعرض آزمون های متفاوت قرار گرفته اند. نتایج آزمون پراش اشعه ایکس این نمونه ها در جدول2-5 گزارش شده است:
جدول ‏25 نتایج آزمون پراش اشعه ایکس برای خاک رس اولیه و اصلاح شده و نانو کامپوزیت های تهیه شده[55]
فاصله بین صفحات
(nm)
محصول
6/2
کلوزیت 20A
3/3
کلوزیت 20A سیلانه شده
8/2