دانلود تحقیق با موضوع محدودیت‌ها و مشکلات و عملکرد فرآیند


Widget not in any sidebars

الف) نرخ براده‌برداری (MRR)
ب) نرخ سایش ابزار(TWR)
ج) صافی سطح به دست‌آمده (Ra)
د) دقت ابعادی به دست‌آمده برای قطعه‌کار
ه) سلامتی سطح ماشینکاری شده
1-5- مزایای فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی
عدم تماس بین قطعه‌کار و الکترود و توانایی ایجاد دیواره‌های نازک و اشکال ظریف
توانایی تولید قطعات دارای شکل پیچیده، با دقت بالا
متناسب بودن نرخ ماشینکاری با نقطعه ذوب قطعه‌کار و عدم وابستگی آن به سختی قطعه‌کار. بنابراین مواد سخت با قابلیت ماشینکاری پایین را می‌توان با این روش، ماشینکاری کرد.
ماشینکاری بدون پلیسه
علیرغم مزایای فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی، این فرآیند دارای محدودیت‌ها و مشکلاتی از قبیل نرخ براده‌برداری پایین، نرخ سایش ابزار بالا، زبری سطح بالا، سطوح ماشینکاری شده با سلامتی پایین و نگرانی‌های زیست محیطی به دست‌آمده از دفع دی‌الکتریک سمی، می‌باشد و در ضمن، قطعه‌کار نیز حتما باید رسانای جریان الکتریکی باشد] 2، 3 و 10 .[
توسعه فرآیندی بر پایه فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی که بر قابلیت‌های این فرآیند افزوده و از مشکلات و محدودیت‌های آن بکاهد، بشرح زیر و با اعمال تغییرات در سیستم دی‌الکتریک و ساختمان ماشین EDM، قابل دسترسی است.
1-6- دی‌الکتریک واسطه
دی‌الکتریک واسطه نقش مهمی در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی بر عهده دارد و دارای وظایف و ویژگی‌هایی بشرح زیر است] 3 و 10 .[
باید مقاومت (استحکام) سیال دی‌الکتریک در برابر یونیزاسیون زیاد باشد و تا هنگام رسیدن به ولتاژ شکست، نارسانای الکتریکی باقی بماند و با رسیدن به ولتاژ شکست، سریع بشکند و رسانای الکتریسیته گردد و پس از عمل تخلیه و در زمان خاموشی پالس نیز، دوباره غیر یونیزه شده و به حالت اول برگردد.
دی‌الکتریک باعث باریک شدن پهنای کانال جرقه می‌شود که این به نوبه خود باعث تمرکز بیشتر کانال پلاسما و افزایش چگالی انرژی آن شده و موجب افزایش نرخ براده‌برداری و بالا رفتن کیفیت سطح به‌ دست ‌آمده می‌شود.
گرمای نهان تبخیر سیال دی‌الکتریک باید بزرگ باشد تا تنها بخش کوچکی از دی‌الکتریک تبخیر شود.
دمای قطعه‌کار و الکترود ابزار در طول اسپارک (جرقه زنی) به °C8000 -12000 می‌رسد. با توجه به اینکه اگر الکترود خنک نگه‌داشته شود، خوردگی آن کاهش مِی‌یابد، بنابراین ظرفیت گرمایی سیال دی‌الکتریک باید زیاد باشد تا بتواند خنک‌کننده‌ موثری باشد و سطح ابزار را خنک سازد.
برای خارج‌کردن ضایعات ماشینکاری و براده‌های تولید‌ شده از دهانه اسپارک و رفع آلودگی از فاصله گپ ماشینکاری، سیالات دی‌الکتریک باید دارای ویسکوزیته کم باشند.
سیالات دی‌الکتریک باید نقطه اشتعال بالایی داشته باشند.
بنابراین باید سیالی با مشخصات مکانیکی، حرارتی و الکتریکی مناسب، به‌عنوان دی‌الکتریک انتخاب گردد. با توجه به نوع سیال دی‌الکتریک مورد استفاده، فرآیند‌های ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی، با دی‌الکتریک حاوی پودر، خشک و نیمه‌خشک، از جمله فرآیندهای مطرح می‌باشند.
1-6-1- فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی
فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی از مایعاتی مانند روغن‌های هیدروکربنی، گازوئیل و آب دی‌یونیزه به‌عنوان سیال دی‌الکتریک استفاده می‌کند. برخی از محدودیت‌های این فرآیند عبارتند‌از: خوردگی الکترولیزی موقع استفاده از آب به عنوان دی‌الکتریک و دفع هیدروکربن‌های سمی موقع استفاده از دی‌الکتریک‌های پایه نفتی ] 11 و 12 .[
1-6-2- فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی با دی‌الکتریک حاوی پودر
استفاده از سیال دی‌الکتریک حاوی پودرهای مختلف، می تواند منجر به بهبود عملکرد فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی گردد. از جمله مزایای این فرآیند، پایداری خوب فرآیند و امکان دستیابی به کیفیت سطوح بهتر، بخصوص در عملیات پرداخت‌کاری با انرژی تخلیه پایین‌تر است] 13 و 14[، اگرچه استفاده از پودر، هزینه‌های ماشینکاری را افزایش می‌دهد و دفع مواد سمی به‌ دست ‌آمده، موجب نگرانی‌هایی می‌شود. همچنین در این فرآیند، مدار گردش سیال دی‌الکتریک با مشکل جداسازی براده‌های ماشینکاری شده از پودرهای قابل استفاده و تأمین غلظت مناسب پودرها روبرو است] 12 .[