دانلود تحقیق با موضوع دینامیکی و پایداری


Widget not in any sidebars
جدول ‏23 نتایج آزمون پراش اشعه ایکس برای خاک رس اولیه و اصلاح شده ونانو کامپوزیت های تهیه شده با آنها[53]
فاصله بین صفحات خاک رس در نانوکامپوزیت(nm)
فاصله بین صفحات خاک رس(nm)
خاک رس

21/1
NaMMT
98/2 nm
1/2
CoCoMMT
37/1 nm
2/1
ViSiMMT
عدم بازتاب
54/1
CoCoViSiMMT
مقدار فاصله بین صفحات خاک رس درحضور اصلاح کننده سیلانی، تفاوت زیادی با خاک رس اولیه ندارد. این امر ممکن است به این دلیل باشد که اصلاح کننده سیلانی فقط فعل و انفعالاتی برروی سطوح و لبههای صفحات داشته است. این درحالیست که میزان فاصله بین صفحات برای نمونه CoCoMMT وCoCoViSiMMT بیشتر از خاک رس اولیه گزارش شده است. زیرا اصلاح کننده آمینی در بین صفحات قرار می گیرد و بسته به طول زنجیره خود می تواند این فاصله را کم یا زیاد کند. استفاده از هردو اصلاح کننده نیز منجر به ساختار ورقه ورقه شده در نانو کامپوزیت نهایی در نمونه P4VP/CoCoViSiMMT گردیده است. هم چنین در پی ورقه ورقه شدن ساختار نانوکامپوزیت نهایی، پایداری حرارتی و خواص دینامیکی – مکانیکی آن نسبت به پلی 4- وینیل پیریدین اولیه بهبود یافته است.
درسال 2008، وان و همکاران[54] خاک های رس تجاری کلوزیت Na و کلوزیت 30B را با استفاده از اصلاح کننده سیلانی 3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان (APS) اصلاح کردند. سپس خاک های رس اصلاح شده را با پلیمر بوتیلن ترفتالات(PBT) ، توسط روش اختلاط مذاب آغشته کرده اند و نانو کامپوزیتهای PBT/Na و PBT/30B را با3 درصد وزنی از خاک رس اصلاح شده تهیه نمودند.
این محققان نتایج آزمون پراش اشعه ایکس برای خاک های رس مذکور و نانوکامپوزیت های تهیه شده با آنها را گزارش کرده اند. در این گزارش آمده است که فاصله بین صفحات کلوزیت Na نسبت به کلوزیت 30B ، قبل و بعد از اصلاح ، با افزایش بیشتری همراه بوده است به طوریکه فاصله بین لایه ای برای کلوزیت Na از nm 01/1 قبل از اصلاح، به nm 41/1 بعد ازاصلاح تغییر یافته درحالیکه میزان این فاصله برای کلوزیت 30B ازnm 80/1 قبل از اصلاح، به nm 90/1 بعد ازاصلاح تغییر چندانی نداشته است.
به طورکلی فاصله بین لایه ای در کلوزیت30B بیشتر از کلوزیت Na نشان داده شده است که دلیل آن را حضور دو گروه هیدروکسیلی در زنجیره نمک آلکیل آمونیومی (بیس(2-هیدروکسی اتیل) متیل هیدروژنه تالو آمونیوم کلراید) درکلوزیت 30Bعنوان کردند. زیرا اصلاح کننده سیلانی می تواند هم باگروه های هیدروکسیلی موجود در سورفاکتانت و هم باگروههای Si-OH موجود در لبه های صفحات سیلیکات واکنش دهد که در این صورت اصلاح کننده سیلانی قابلیت نفوذ به فضای میان لایه ها رابا کمک اتصالات مشترک با زنجیره های آمونیومی کسب و درنتیجه باعث افزایش فاصله بین صفحات می شود. این درحالیست که کلوزیت Na تنها با اصلاح کننده سیلانی واکنش داشته وپیش از آن با اصلاح کننده آمونیومی آلی نشده بود. نتایج آزمون پراش اشعه ایکس برای خاک رس اولیه و اصلاح شده به همراه نانوکامپوزیت تهیه شده با 3% کلوزیت 30B درجدول 2-4 آمده است :
جدول ‏24 نتایج آزمون پراش اشعه ایکس[54]
فاصله بین صفحات(nm)
محصول
80/1