دانلود تحقیق با موضوع جنگ جهانی دوم و طراحی محصول


Widget not in any sidebars

برخی از روش‌های طراحی آزمایش عبارتند از ]49-50 [:
روش فاکتوریل کامل، روش فاکتوریل جزئی و روش تاگوچی
که در بخش بعد، روش تاگوچی به اختصار توضیح داده می‌شود:
3-4-1- طراحی آزمایش به روش تاگوچی
3-4-1-1- مقدمه
با آغاز کار بازسازی کشور ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، در شرایطی که این کشور با کمبود شدید مواد خام، تجهیزات با کیفیت و مهندسان ماهر روبه‌رو شد و رقابت برای تولید محصولات با کیفیت بالا و تداوم بهبود کیفیت را تحت آن شرایط آغاز کرد، کار ابداع یک شیوه برای برخورد با مساله رقابت، به دکتر جنیشی تاگوچی که در آن زمان مهندس مسئول توسعه محصولات مخابراتی ویژه در آزمایشگاه‌های ارتباطات الکتریکی بود، واگذار شد. در اواخر سال 1940 میلادی، دکتر تاگوچی مفاهیم آماری جدیدی را مطرح کرد و بعدها ثابت شد که این مفاهیم، ابزارهای با ارزشی در مقوله کنترل و بهبود کیفیت است. روش تاگوچی نسبت به روش‌های متدوال و رایج مهندسی کیفیت کاملاً متفاوت است. روش تاگوچی بر طراحی کیفیت در هنگام طراحی محصولات و فرآیند تأکید دارد، درحالیکه روش‌های متداول طراحی آزمایش‌ها، بر مبنای بازرسی و کنترل کیفیت در حین فرآیند تولید و یا بعد از تولید محصول می‌باشند ]50[.
تاگوچی با استفاده از آرایه‌های متعامد، تعداد آزمایش‌ها را بسیار کاهش داد. این آرایه‌ها با ویژگی‌های خاصی از بین تعداد کل آزمایش‌ها در روش فاکتوریل کامل انتخاب می‌شوند.]51[.
3-4-1-2- مزایای روش تاگوچی
برخی از مزایای روش تاگوچی بشرح زیر است ]50 و 51[:
کاهش تعداد آزمایش‌ها و هزینه‌ها
امکان بررسی فاکتورهای گسسته (نوع ماده و …)
امکان تخمین نتایج در شرایط بهینه
امکان تخمین نتایج در سطوح دلخواه
تعیین سهم خطا
تعیین سطح اثرات متقابل در نظر گرفته شده
3-4-1-3- ویژگی‎های آرایه‌های متعامد
آرایه‌ای که در طراحی آزمایش‌ها به‌کار می‌رود و خصوصیات ویژه‌ای دارد، آرایه متعامد نامیده می‌شود. آرایه‌های متعامد را به صورت نشان می‌دهند که در آن، n بیانگر تعداد آزمایش‌ها، X نشان‌دهنده تعداد سطوح‌ فاکتور و Y بیانگر حداکثر تعداد فاکتورهایی است که با آرایه مورد نظر قابل بررسی است. به عنوان مثال در ، تعداد آزمایش‌ها 8 می‌باشد و با این آرایه حداکثر 7 فاکتور دو سطحی قابل بررسی است (البته می‌توان از فاکتورهای کمتری نیز استفاده کرد). یک آرایه متعامد ماتریسی است که سطرهای آن، سطوح فاکتورها در هر آزمایش (سطح‌های 1 و 2 برای جدول (3-1)) و ستون‌های آن، تعداد فاکتورها (7 فاکتور) را نشان می‌دهند ]50 و 51[.
جدول 3-1- آرایه متعامد
G
F
E
D
C
B
A