دانلود تحقیق با موضوع استفاده از فناوری و چالش های امنیتی


Widget not in any sidebars

در جعبه محاوره ای Add Counter ، چندین ویژگی مهم از جمله امکان مشخص کردن نام کامپیوتر وجود دارد . به عبارت دیگر ، شما می توانید کارآئی یک کامپیوتر راه دور را مانیتور نمائید . مانیتورینگ کارآئی سرویس دهنده وب از طریق یک سرویس گیرنده ایده آل است چراکه احتمال تاثیر عملکرد مانیتورینگ بر روی سرویس دهنده از بین خواهد رفت . ویژگی مهم بعدی ، performance object است که با استفاده از آن می توان یک گروه counter را متناسب با شی مورد نظر انتخاب نمود . گروه ASP.NET اطلاعات کاملی را در خصوص کارآئی کلی برنامه های ASP.NET ارائه می نماید . این در حالی است که گروه ASP.NET Application اطلاعاتی را در رابطه با یک برنامه وب خاص ارائه می نماید .
برخی از انواع مفید کانترها به همراه گروه ، نام counter و عملکرد هر یک از آنها در جدول 1 نشان داده شده است .
سطرهای ستاره دار، کانترهائی را مشخص می نماید که با استفاده از آنها می توان اشکال زدائی یک مسئله را انجام داد . سایر سطرها ، کانترهائی را نشان می دهد که استفاده از آنها همواره مفید می باشد .
گروه counter عملکرد
processor % CPU Utilization درصد استفاده از CPU را نشان می دهد . در صورتی که استفاده از CPU در یک بازه زمانی صرفنظر از load سرویس گیرنده ثابت باقی بماند ، نشان دهنده انتظار یک برنامه برای استفاده از یک منبع محدود است .
ASP.NET Requests Queued تعداد درخواست های در انتظار پردازش را مشخص می نماید . از counter فوق برای مشخص کردن حداکثر load سرویس دهنده وب استفاده می گردد .
ASP.NET * Application Restarts ,
Worker Process Restarts تعداد دفعاتی که پردازه ASP.NET راه اندازی مجدد و یا reset می گردد را مشخص می نماید . این counter نشاندهنده بروز مسائل ناخواسته است.
ASP.NET Applications Requests/Sec حداکثر توان عملیاتی برنامه وب را مشخص می نماید .
ASP.NET Applications * Errors Total تعداد خطاء تولید شده توسط یک برنامه وب را مشخص می نماید . مقدار این counter در عمل می بایست صفر و یا نزدیک به صفر باشد .
ASP.NET Applications Pipeline Instance Count تعداد درخواست pipeline یک برنامه را مشخص می نماید و از آن برای مشخص شدن حداکثر درخواست همزمانی که می توان به آنها پاسخ داده شود ، استفاده می گردد .
در صورتی که مقدار این counter تحت یک load پائین باشد ، نشان دهنده استفاده مطلوب از CPU است .
System * Context Switches/sec پارامتر فوق تعداد دفعات سوئیچینگ thread context را نشان می دهد . در صورتی که مقدار این پارامتر زیاد باشد ، thread های مختلف برای استفاده از یک منبع محدود با یکدیگر رقابت می نمایند .
جدول 1 : لیست برخی کانترهای مفید
دستیابی به کلاس های performance counters از طریق کد
با توجه به این که ASP.NET بخشی از فریمورک دات نت است ، پیاده کنندگان برنامه های وب می توانند در صفحات وب نوشته شده با استفاده از فناوری ASP.NET به تمامی کلاس های موجود در فریمورک دات نت دستیابی داشته باشند . این بدان معنی است که از طریق یک صفحه وب ASP.NET می توان عملیات متعددی نظیر پردازش تصاویر ، نوشتن در event log و یا خواندن و انعکاس performance counters در خروجی را انجام داد . گرچه استفاده از امکاناتی از این قبیل ممکن است چالش های امنیتی مختص به خود را دارا باشد ولی با رعایت نکات ایمنی می توان پتانسیل برنامه های وب را در جهت ارائه خدمات مطلوب و بهینه به کاربران افزایش داد .
به عنوان نمونه می توان یک performance counter جدید را اضافه و یا مقدار متناظر با یک performance counter را بازیابی و در ادامه آن را در یک صفحه وب و یا یک برنامه desktop نمایش داد .
برای استفاده از پتانسیل فوق ، از namespace با نام System.Diagnostics استفاده می گردد . لیست برخی از کلاس های دات نت به منظور تعامل با performance counter در جدول 2 نشان داده شده است .
کلاس عملکرد
PerformanceCounter ارائه یک counter خاص که شامل اطلاعاتی نظیر نام counter و نوع داده ئی است که می بایست ثبت گردد .
PerformanceCounterCategory یک گروه counter را که شامل یک و یا چندین counter است ، مشخص می نماید .