دانلود تحقیق با موضوع آنالیز واریانس و ارتباط میان


Widget not in any sidebars

شکل (4-3- الف)، نشان می‌دهد که با افزایش سرعت دورانی ابزار تا 200 دور بر دقیقه، علیرغم بهبود دفع براده‌ها، زبری سطح ماشینکاری‌شده به دلیل تولید حجم زیادی از براده‌ها و آلودگی بیشتر فاصله گپ ماشینکاری افزایش می‌یابد ولی با افزایش بیشتر سرعت دورانی ابزار، زبری سطح کاهش می‌یابد. با افزایش سرعت دورانی ابزار بیشتر از 200 دور بر دقیقه، براده‌های تولید شده و آلودگی گپ کاهش یافته و انجماد دوباره قطرات مذاب و چسبیدن آنها به سطح ماشینکاری شده کمتر می‌شود و از طرف دیگر، با کاهش آلودگی گپ ماشینکاری، تعداد پالس‌های آرک کاهش یافته و در نتیجه زبری سطح کمتری به دست می‌آید.
شکل (4-3- ب)، ارتباط میان نرخ جریان آب و زبری سطح را نشان می‌دهد. مطابق این شکل، زبری سطح ماشینکاری شده با افزایش نرخ جریان آب بیشتر می‌شود، چون نرخ براده‌برداری و مقدار ماده برداشته شده از قطعه‌کار با افزایش نرخ جریان آب بیشتر شده و مقدار براده‌های تجمع یافته در گپ ماشینکاری بیشتر می‌شود و احتمال تولید پالس‌های غیرطبیعی مانند آرک بیشتر می‌شود و در نتیجه زبری سطح افزایش می‌یابد.
شکل (4-3- ج)، ارتباط میان فشار گاز ورودی و زبری سطح را نشان می‌دهد. مطابق این شکل، با افزایش فشار گاز تا bar 5/1، زبری سطح افزایش می‌یابد، ولی با افزایش بیشتر فشار گاز، زبری سطح کاهش می‌یابد. در محدوده ای از فشار گاز ورودی که نرخ براده‌برداری افزایش می‌یابد، با توجه به مقدار براده‌های زیادی که از قطعه‌کار برداشته می‌شود و در گپ ماشینکاری معلق می‌شوند، حالت جرقه‌زنی ناپایدار می‌شود و تعداد پالس‌های غیرطبیعی افزایش می‌یابد و زبری سطح بیشتر می‌شود. با افزایش بیشتر فشار گاز، نرخ براده‌برداری کاهش می‌یابد و مقادیر کمتری از براده‌ها در گپ ماشینکاری معلق می‌شوند و در نتیجه تعداد پالس‌های آرک کاهش می‌یابد و همچنین احتمال انجماد دوباره و چسبیدن براده‌های ماشینکاری به سطح ماشینکاری شده کاهش یافته و زبری سطح کمتر می‌شود.
افزایش انرژی تخلیه منجر به افزایش مقدار مواد برداشته شده از قطعه‌کار و مقدار براده‌های تجمع یافته در گپ ماشینکاری می‌شود و با توجه به افزایش احتمال رسوب این براده‌ها به سطح ماشینکاری شده و نیز افزایش احتمال تولید پالس‌های آرک، زبری سطح مطابق شکل (4-3- د)، افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش انرژی تخلیه اعمالی به گپ ماشینکاری، ابعاد حفره های ایجاد شده در سطح قطعه‌کار افزایش یافته و زبری سطح بیشتری به ‌دست می‌آید.

مربوط به زبری سطح در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌خشک در مرحله اول آزمایش‌ها. اثر اصلی شکل 4-3- نمودار های
4-2-3-2- آنالیز واریانس مربوط به زبری سطح و تعیین مقادیر بهینه زبری سطح
آنالیز واریانس مربوط به زبری سطح در جدول (4-5) آمده است و نشان می‌دهد که انرژی تخلیه، مهمترین عامل موثر بر زبری سطح می‌باشد. همچنین فشار گاز کم اهمیت ترین فاکتور موثر بر زبری سطح بوده و در آنالیز واریانس کنار گذاشته می‌شود.
جدول 4-5- آنالیز واریانس برای زبری سطح در مرحله اول آزمایش‌ها.
فاکتور
DOF
Sum of squares
Variance
F ratio
Pure sum
Percent
N
2
206/0
103/0
59/4
161/0
481/3
F