دانشگاه علوم پزشکی و چاقی و اضافه وزن

دانلود پایان نامه

ارشدی ر، رجبی ر، علیزاده م. 1386. بررسی رابطه بین انعطاف‌پذیری ستون مهرهها با میزان کابفوز و لوردوز، پژوهش در علوم ورزشی، 15، 123- 132.
اعتماد ظ و اسماعیل نسب ن. 1391. ارتباط بین سطح فعالیت بدنی با برخی عوامل خطرزای کرونری قلب (CHD) در دانشجویان- مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. 17 : 35-25

 • بروغنی م، حامدی نیا م ،اسد م ، زارعی م. 1389. بررسی شاخص توده بدنی و فعالیت بدنی در دانش آموزان پسر 11 تا 14 ساله شهر خوشاب. فصل نامه دانش و تندرستی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود.ص18-12
  بوام گارتنر ت، جکسون آ، ترجمه سپاسی ح، نوربخش پ. 1376. سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی. چاپ اول، انتشارات سمت.
  حاجی نیا م، حامدی نیا م، حقیقی الف، داورزنی ز. 1392. ارتباط آمادگی قلبی- عروقی و سطح فعالیت بدنی با چاقی و بررسی الگوی تغییرات آنها در پسران 12- 16 سال. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 15 (2)، 143-151.
  جلالوند ع، آهنجان ش، گلپایگانی م، عنبریان م. 1386. بررسی رابطه میان شاخصهای پیکرسنجی و نوع پیکرسنجی و نوع پیکری. نشریه علوم حرکتی و ورزش، 9 : 83-94.
  حسینی کاخک ع ، صفری م ،حامدی نیا م .1389. عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در نوجوانان پسر شهر سبزوار مجله دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی سبزوار. 18 (1): 66-55
  حجتی ز، علیپور و. 1393. ارتباط فعالیت بدنی و شاخصهای آنتروپومتریک مرتبط با سلامتی در کارکنان زن دانشگاه. مجله پزشکی هرمزگان، 18(2): 159-167.
  حیدری ب ،حاجیان ک. 1385. شیوع چاقی شکمی‌در جمعیت شهری 20 تا 70 ساله استان مازندران (سال 1383). مجله فیزیک زمین و فضا. 8 (2) 156-147.
  خاوری ل، ناظم ف، یوسفیان ج. 1385. بررسی الگوی تغییرات درصد چربی، شاخص توده بدنی، چگالی و نوع پیکری دختران 13 تا 17 ساله شهر همدان. حرکت، 30: 139-150.
  خلیلی ا ، رضایی یزدی ح ، محمدی فرد ن. 1379. مقایسه سه روش کاهش چاقی شکمی . المپیک. 17: 25-32.
  دیدارلو ع ،عزیززاده ت ،قره آغاجی ر ، علیزاده م ،خرمی‌ع ،پورعلی ر .1392. بررسی وضعیت چاقی، لاغری، سطح فعالیت بدنی و مصرف مواد غذایی در دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شهر ماکو ،مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. 11 (4). 283-275
  رجبی ح. 1384. ارزیابی ترکیب بدنی وآمادگی قلبی–تنفسی دانشجویان دختر و پسر سراسر کشور و تهیه نورم‌های ملی مربوطه. گزارش پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی.
  رحمانی نیا ف، دانشمندی ح، تقی پور ا. 1388. رابطه کم وزنی و اضافه وزن با آمادگی جسمانی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی دانش آموزان. علوم زیستس ورزشی،3: 144-127.
  رحمانی نیا ف ،دانشمندی ح ،دربانی ح.1383. تعیین شیوع چاقی و اضافه وزن در پسران دانش آموز و رابطه آن با سطح فعالیت بدنی. حرکت. 22: 59-47.
  رحمانی نیا ف، میرزایی ب، جعفرزاده باغان الف. 1389. بررسی میزان تماشای تلویزیون و انجام بازی‌های رایانه ای پسران چاق و کم وزن و رابطه آن با آمادگی جسمانی، سطح فعالیت بدنی و ترکیب بدنی. علوم زیستی ورزشی (حرکت( .5: 71-94.
  رشیدی م. 1389. تهیه و تنظیم نورم آزمونهای آمادگی جسمانی دانشآموزان دختر و پسر مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه استان سمنان، شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان.
  رضائی ر، رجبی ح، دهخدا م، حبیبی ه.1392. طراحی و تعیین روایی و پایایی آزمون چابکی ویژه کشتیگیران آزادکار. المپیک، 21: 47 – 52
  سودائی زنوزق ح ، مقبولی ل، پیغمبر دوست ر، اصل رحیمی‌و. 1392. شیوع اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان شهرستان مرند. پایش فصل نامه پژوهشکده علوم بهداشتی. 4 (50). 422-415.
  شهیدی ف، لطفی غ، رستم زاده ن. 1390. رابطه بین آمادگی جسمانی با درصد چربی بدن و چربیهای سرم خون و تفاوت آن متغیرها در دانشآموزان پسر 13-15 ساله شهری و روستایی. فیزیولوژی ورزشی. 12: 77-94
  ضیایی و، فلاح ج،رضایی م،بیات ع.1386. ارتباط نمایه توده بدنی و آمادگی جسمانی در 513 دانشجوی پزشکی ،،مجله دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تهران . 65 (8): 84-79
  طاهری ف، حسینی م، سعادتجو ع. 1383. تعیین نورموگرام شاخص توده بدنی در کودکان 7 تا 12 ساله شهر بیرجند و مقایسه آن با منحنیهای مرجع مرکز کنترل بیماری‌ها. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 11 (3)، 29-34.
  فیاض ا ،محبی ح ، دمیرچی ا . 1390. سطح فعالیت بدنی ،کلسیم دریافتی ،منابع تامین کننده ی کلسیم و شاخص‌های تن سنجی در زنان جوان دانشگاهی،مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید بهشتی. 13 (6): 704-697
  قنبری ه ،نوری ر،مقدسی م، ترک فر ا،مهرباتی ج.1392. میزان شیوع چاقی و ارتباط آن با برخی عوامل موثر در دانش آموزان پسر12-8 ساله شهر شیراز در سال 1392،مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 15 (1): 20-14.
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.