دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد

ترکیان، ا.، 1389. استفاده از عناصر کمیاب و نادر خاکی در تعیین منشاء ماگمای سازنده تودههای نفوذی گرانودیوریتی-گرانیتی و دیوریتی مجموعه پلوتونیک قروه، پترولوژی، شماره 1 ص 49-66.
Widget not in any sidebars

حریری، ع.، 1374. نگرشی بر خاستگاه گروهی از سنگهای دگرگونه گستره قروه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 161 صفحه.
حسینی، م.، 1376. نقشهی زمین شناسی 100000/1 چهار گوش قروه همراه شرح نقشه، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.
درویش زاده، ع.، 1385. زمینشناسی ایران انتشارات امیر کبیر، 434 صفحه.
زاهدی، م.، 1369. شرح نقشه زمینشناسی 250000/1 چهار گوش قروه.
سپاهی گرو، ع.ا، 1381.سنگشناسی آذرین (پتروگرافی و پتروژنز)، چاپ اول، انتشارات نور علم، 308.
سنگ قلعه، ر.، 1374.پترولوژی سنگهای آذرین جنوب قلعه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 195 صفحه.
شعبانی، ط.، 1390. پتروگرافی و پترولوژی انکلاوهای توده نفوذی گرانیتوئیدی جنوب قروه-کردستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، 149 صفحه.
شیخ ذکریایی، ج.، 1370. زمینشناسی و سنگشناسی منطقه قروه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 195 صفحه.
عمیدی، س.م.، تحقیق سنگشناسی آذرین جنوب شهرستان قروه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، 60 صفحه.
نقشه راههای استان کردستان کد 193، 1371. مقیاس 1:300000، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.
محجل، م.، سهندی، م. ر.، 1378. تکامل تکتونیکی پهنه سنندج سیرجان در نیمه شمال باختری و معرفی زیر پهنههای جدید در آن، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، سال هشتم، شماره 21-32، ص 28-49.
میری، م.م.، 1390. بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیایی تودههای آذرین منطقهی تکیه بالا (جنوبشرق کردستان) با نگرشی ویژه بر کانسار سازی آهن، پایان نامه کارشناسی ارشد، صفحه142.
Ahmadi-Khalaji, A., Esmaeily, D., Valizadeh, M.V., Rahimpour-Bonab, H., 2007. Petrology and geochemistry of the granitoid complex of Boroujerd, Sanandaj-Sirjan Czone, Western Iran. Journal of Asian Earth Science, 29: 859-877.
Alavi, M., 1994, Tectonics of Zagros orogenic belt of Iran: New data and interpretation, Tectonophysics, 229: 211-238.
Aldanmaz, E., Pearce, J. A., Thirlwall, M. F. and Mitchell, J. G., 2000. Petrogenetic evolution of late CenoCzoic, post-collision volcanism in western Anatolia, Turkey. Journal of Volcanological Geothermal Research, 102: 67-95.
Ali, Sh., Ntaflos, Th., 2011. Alkali basalts from Burgenland, Austria: Petrological constraints on the origin of the westernmost magmatism in the Carpathian-Pannonian Region. Lithos, 121: 76-87.
Almeida, M. E., Macambira, M. J. B., Oliveira, E. C., 2007. Geochemistry and zircon geochronology of the I-type high-K calc-alkaline and S-type granitoid rocks from southeastern Roraima, Brazil: Orosirian collisional magmatism evidence (1.97–1.96 Ga) in central portion of Guyana Shield. Precambrian Research, 155: 69-97.
Azer, M.K., Abu El-Ela, F.F., Ren, M., 2012. The petrogenesis of late NeoproteroCzoic mafic dyke-like intrusionin south Sinai, Egypt. Journal of Asian Earth Sciences. 54-55, pp. 91-109.
Bellon, H., Braud, J., 1975. Donnes noulvelles sur le domaine metamorphique du Zagros (Czone de Sanandaj-Sirjan) au niveau de Kermanshah-Hamadan (Iran), Nature, age et interpretation des series metamorphiques et des intrusions, evolution structural, Fac, Sciences. d Orsay, Paris. 14.
Berberian, M., 1977. Three phases of metamorphism in haji-abad quadrangle (southeastern extremity of the Sanandaj-Sirjan structural Czone) a paleatectonic discussion in contribution to the seismotectonics of Iran (part 3). In: berberian m. (Ed.) g.s. Iran, no. 40: 239-260.
Berberian, M., King, G. C. P., 1981. Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran. Canadian Journal of Earth Sciences, 18: 210-265.