خلاقیت کارکنان، مفاهیم کلیدی


Widget not in any sidebars
1- 5- فرضیه های تحقیق
ابهام نقش بر خلاقیت کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق مشهد اثر معناداری دارد.
تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق مشهد اثر معناداری دارد.
خودکارآمدی رابطه بین ابهام نقش و خلاقیت کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق مشهد را تعدیل می کند.
خودکارآمدی رابطه بین تعارض نقش و خلاقیت کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق مشهد را تعدیل می کند.
1-6- نتایج مورد انتظار تحقیق
کمک به آگاهی بخشی مدیران نسبت به وضعیت موجود متغیرهای مورد مطالعه.
جهت بخشی به اقدامات مرتبط با یافته های پژوهش به مدیران و دست اندرکاران شرکت.
زمینه یابی برای بهبود وضعیت موجود در صورت توجه به اقدامات مرتبط با یافته ها.
1- 7- قلمرو تحقیق
1- 7- 1- قلمرو مکانی تحقیق
محدوده مکانی انجام تحقیق حاضر، کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد می باشد.
1- 7- 2- قلمرو زمانی تحقیق
محدوده زمانی این تحقیق از آبان ماه 1393 به مدت 6 ماه می باشد.
1-7- 3- قلمرو موضوعی تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ موضوعی به تبیین خلاقیت کارکنان از طریق استرس ناشی از ابهام و تعارض نقش و همچنین متغیر خودکارآمدی معطوف است.
1-8- تعریف عملیاتی مفاهیم کلیدی
1- 8- 1- ابهام نقش: وقتی روشن نباشد که نقش فرد چیست یا حدود مسئولیت هاى وى کدام است گفته می شود که با ابهام در نقش مواجه ایم(راس و آلتمایر، 1377) و در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی از گویه های 1 تا 6 (6 گویه) پرسشنامه پیوست کسب می کند، نمونه ای از گویه ها عبارتند از: آگاهی از اختیارات در شغل، روشن بودن اهداف کاری و مسئولیت ها و …
1-8-2- تعارض نقش: بیانگر حالتی است که از کارکنان، توقع انجام اموری باشد، که به کار آن ها مربوط نیست یا با ارزش های شخصی آنان منافات دارد(مایلز و پرولت، 1976، به نقل از محمدخانی، 1386) و در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی از گویه های7 تا 14 (8 گویه) پرسشنامه پیوست کسب می کند، نمونه ای از گویه ها عبارتند از: مواجهه با درخواست های ناسازگار از افراد مختلف، انجام کارهای بی اهمیت و …
1- 8- 3- خودکارآمدی: به قضاوت افراد در مورد توانایی های آنها برای سازماندهی و انجام یک سلسله کارها جهت رسیدن به انواع تعیین شده عملکرد اطلاق می شود(بندورا، 1986،به نقل از عابدینی، 1390) و در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی از گویه های 15 تا 24 (10 گویه) پرسشنامه پیوست کسب می کند، نمونه ای از گویه ها عبارتند از: داشتن مهارت های لازم برای انجام شغل، افتخار به مهارت ها و توانایی های خود و …
8- 4- خلاقیت: به توانایی و قدرت پدید آوردن اندیشه های جدید اطلاق می شود(به نقل از کونتزو اودانل، 1988) و در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی از گویه ها 25تا 27 (3 گویه) پرسشنامه پیوست کسب می کند، نمونه ای از گویه ها عبارتند از: تلاش برای خلاقیت در کار، بهره گیری از ایده های خلاقانه برای غلبه بر مشکلات و …
فصل دوم:
ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
در این فصل ابتدا به تبیین مفاهیم نظری و متغیرهای مدل مفهومی تحقیق شامل ابهام نقش، تعارض نقش، خودکارآمدی و خلاقیت می پردازیم. سپس، تحقیقات مرتبط با تحقیق حاضر را مرور می کنیم و در قسمت آخر با بررسی روابط بین متغیرها و نحوه اثرگذاری آن ها بر یکدیگر براساس تحقیقات متنوع موجود در این زمینه، مدل مفهومی تحقیق، ارائه و بررسی می شود.