خصوصیات تاب آوری

خصوصیات تاب آوری

تاب آوری پنج خصوصیت مهم دارد. این پنج خصوصیت در زیر لیست شده­اند (ابرنهام، 2009):

  • تاب آوری یک روند پویا و دینامیک است، نه یک وضعیت ثابت
  • تاب آوری موقعیتی است، یعنی یک رفتار سازگارانه در یک موقعیت ممکن است و در یک موقعیت دیگر ناسازگار باشد.
  • تاب آوری محصول تعامل ویژگی­های شخصیتی ذاتی با فاکتور­های محیطی است.
  • تاب آوری در موقعیت­های که چندین عامل خطر وجود دارد، پیچیده­تر است.
  • تاب آوری می­تواند آموختنی باشد.

بنابر­این در مفهوم تاب آوری علاوه بر یکسری خصوصیات بالقوه با یکسری عوامل حمایتی بیرونی از جمله امکان آموزش­دهی، کسب و یادگیری مهارت­های محافظت کننده مواجه می­شویم که این نکته از دیگر مفاهیم مطرح در روانشناسی مثبت­گرا را به یافتن شیوه موجود در افزایش تاب آوری ترغیب می­نماید.

در مجموع می­توان گفت که تاب آوری فرایندی پویا است که در آن تأثیرات محیطی و شخصیتی در تعاملی متقابل بر یکدیگر اثر می­گذارند. پژوهش­های تاب آوری الگوهای نظری رشد انسان را که پیش از این توسط اریکسون، برونفن، پیاژه، کلبرگ، گیلیان، اسکینر، مزلو و پیرس[1] مطرح شده بود (رایت و ماسن، 1997)، مورد تأیید قرار می­دهند.

در تمامی این الگوهای نظری، در حالی که بر ابعاد مختلف رشد انسانی(روانی- اجتماعی- شناختی- اخلاقی- معنوی) تأکید می شود، هسته مرکزی این رویکردها را این پیش فرض تشکیل می دهد که فطرتی بیولوژیک[2] برای رشد و کمال در هر انسان وجود دارد-طبیعت خود اصلاح گری ارگانیسم انسانی- که بطور طبیعی و تحت شرایط معین محیطی می­تواند آشکار شود. همان­گونه که ماسن (2001) می­گوید: «هنگامی که فاجعه از سر بگذرد و نیازهای اولیه انسانی تأمین گردد، آن­گاه تاب آوری احتمال ظهور می­یابد.»

مهم­ترین نتیجه کاربردی برآمده از پژوهش­های تاب آوری، این است که می­توانیم توانمندی افراد را ارتقاء دهیم بگونه­ای که آن­ها به احساس هویت و کارآمدی، توانایی تصمیم­گیری، هدف گذاری و باور به آینده دست یابند و از این راه بتوانند نیازهای اولیه انسانی خود برای مهربانی، رابطه با دیگران، چالش، قدرت و معنا­داری را در شرایط طاقت فرسا بعنوان کانون توجه هر­­گونه مداخلات پیشگیرانه، آموزشی و رشد فردی قرار دهند (توگاد و فردریکسون[3]، 2004).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-6 عوامل موثر بر تاب آوری

پژوهش­ها به طور پایا، عواملی را که مؤثر بر تاب آوری هستند، را گزارش کرده­اند؛ نظیر  مراقبت حمایتی و مثبت، روابط خانوادگی، پدر و مادری کردن شایسته، ویژگی­های افراد و توانایی شناختی بالا (ماستن و دیگران،1999؛ ویمان و دیگران[4]،1999

[1] – Erikson, Bronfen, bernnr, Piaget, kollberg, Gilian, Skinner, Maslow, Piers

[2] – Biologic

[3] – Tucade & Fredricson

[4] – Viman and et al.